Логістика туризму - Смирнов І.Г. - ПЕРЕДМОВА

Курс "Логістика туризму" належить до професійно орієнтованих дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або магістр (залежно від навчального закладу) спеціалізації "Менеджмент міжнародного туризму". Логістика туризму - новітній науково-практичний напрям, в якому вивчають логістичні особливості туристичної галузі, зокрема застосовують логістичні засади до її організації та менеджменту. Використання логістичних принципів і прийомів в управлінні туристичними фірмами дає змогу значно підвищити прибутковість туристичного бізнесу шляхом зменшення витрат та підвищення рівня логістичної координації всіх операцій з обслуговування туристів. Комплекс складових туристичної послуги охоплює засоби розміщення та харчування туристів, засоби їх транспортування, програмно-екскурсійного забезпечення, інформаційного й фінансового обслуговування тощо. У функціональному аспекті як окрема туристична послуга, так і її складові передбачають логістичні функції постачання, виробництва та збуту. Тому кожну складову можна розглядати як окрему логістичну підсистему, а потім оптимізувати роботу туристичного комплексу певного рівня загалом: локального (тур), мікро (турфірма), мезо (туристичне господарство області, туристичної зони чи курортополіса), макро (туристична індустрія держави), мега (туристичний комплекс регіону світу чи інтеграційного об'єднання), мета (світовий туризм). За допомогою логістичного підходу розв'язується проблеми сталого розвитку туризму, збереженості та відновлення рекреаційно-туристичних ресурсів; зменшуються (а в ідеалі їх слід виключити) ризики погіршення екологічної ситуації, знижується якість валяних туристичних послуг, загрози здоров'ю та безпеці туристів. Отже, такий підхід може бути основою для визначення стратегії сталого розвитку туризму в країні та її регіонах.

Мета курсу полягає у вивченні питань логістичної організації та управління в туризмі, логістичних основ сталого розвитку туризму, проблем готельного, інформаційного, фінансового та транспортного обслуговування, зокрема в контексті розбудови мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні та інтеграції нашої держави у світову та європейську транспортно-логістичні системи.

Головні завдання курсу полягають у:

- ознайомленні з теоретичними основами та науково-практичними концепціями логістики туризму, що визначається як складова логістики послуг;

- розгляді логістичних підстав сталого розвитку туризму, п тому числі логістики його ресурсної бази;

- дослідженні головного туристопотоку та логістичних потоків, котрі його обслуговують як основного об'єкта вивчення;

- дослідженні логістики турфірми, туру та міжнародних туристичних потоків;

- розкритті логістичних особливостей готельних, інформаційних та фінансових послуг у туризмі;

- ознайомленні з особливостями транспортної логістики в туризмі та з перспективами його розвитку в Україні в контексті розбудови міжнародних транспортних коридорів.

Цей посібник - перше видання в Україні з логістики туризму. У процесі його підготовки використано досвід викладання автором дисципліни "Логістика туризму" протягом 2000-2007 рр. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Київському славістичному університеті, Київському національному університеті культури і мистецтв, Київському університеті туризму, економіки та права, а також новітні українські й закордонні джерела. Матеріал книги передбачає попереднє ознайомлене студентів з основами логістики, однак доступний і для широкого кола читачів.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

І. Україномовні

АТП - автотранспортне підприємство;

ВАТ - відкрите акціонерне товариство;

ВВП - валовий внутрішній продукт;

ВНП - валовий національний продукт;

ГАСЗ - глобальна автоматизована система збуту;

ГАТТ - Генеральна угода з торгівлі товарами;

ГАТС - Генеральна угода з торгівлі послугами;

ПІ - головний потік;

ГСБ - глобальна система бронювання;

ГРС - глобальна розподільна система;

ДКО - державні казначейські облігації;

ДТА - державна туристична адміністрація;

ДП - допоміжний потік;

ЕОМ - електронно-обчислювальна машина;

ЄВРР - Європейський банк реконструкції та розвитку;

ЄКМТ - Європейська конференція міністрів транспорту;

ЄЛА - Європейська логістична асоціація;

ЄС - Європейський Союз;

ЄТЛС - Європейська транспортно-логістична система;

ЖЦТ - життєвий цикл товару;

ЗЛТ - закрите акціонерне товариство;

ІС - інформаційна система;

ІТ - інформаційні технології;

КМБ - комп'ютерні мережі бронювання;

КСБ - комп'ютерні системи бронювання;

ЛІС - логістична інформаційна система;

ЛП - логістичний потенціал;

ЛП ГП - логістичний потенціал головного потоку;

ЛП ІС - логістичний потенціал приймальної інфраструктури;

ЛП МТБ - логістичний потенціал матеріально-технічної бази туризму;

ЛП РБТ - логістичний потенціал ресурсної бази туризму;

ЛП РТР - логістичний потенціал рекреаційно-туристичних ресурсів;

ЛП ТП - логістичний потенціал туристопотоку;

ЛЦ - логістичний центр;

ЛОЦ - логістичний цикл;

МЛТ - міжнародний логістичний термінал;

МТБ - матеріально-технічна база;

МТК - міжнародний транспортний коридор;

НБУ - Національний банк України;

ОАЕ - Об'єднані Арабські Емірати;

ОКСР - Організація економічного співробітництва та розвитку;

ОЛМНТ - організації, що займаються логістикою та маркетингом туристичних напрямків;

ПАР - Південно-Африканська Республіка;

ПЄК - Пан'європейський коридор;

ШБ - прізвище, ім'я, по батькові;

ПК - персональний комп'ютер;

РБТ - ресурсна база туризму;

РГД - результат господарської діяльності;

РТР - рекреаційно-туристичні ресурси;

РФД - результат фінансової діяльності;

РФГД - результат фінансово-господарської діяльності;

СНД - Співдружність Незалежних Держав;

СОТ - Світова організація торгівлі;

СТО - Світова туристична організація;

ТБ - телебачення;

ТВТ - точно в термін;

ТЛС - транспортно-логістична система;

ТКТК - трансконтинентальний транспортний коридор;

ТП - туристичний потік;

ФЦ - фінансовий цикл.

II. Англомовні

ВТА (British Tourist Authority) - Британська туристична адміністрація;

CRL (Commodity Response Logistics) - логістика потоків товарів;

CRS (Computer reservation system) - КСБ, комп'ютерні системи бронювання;

EATN (Euro-Asian Transport Network) - Євро-Азійська транспортна мережа;

EDI (Electronic Data Interchange) - електронний обмін даних;

ENIT - Національне управління туризму Італії;

HST (High Speed Train) - високошвидкісний потяг;

ІАТА (International Air Transport Association) - Міжнародна асоціація повітряного транспорту;

ICAO (International Civil Aviation Organization) - Міжнародна організація цивільної авіації;

ITAN (International Travel Agents Network) - Міжнародна мережа турагентів;

ІІТ (Inst In Time) - ТВТ, точно в термін;

LOCEU (Logistics of the Outer Space of EU) - логістика периферійних країн ЄС;

MGM (Metro Goldwin Mayer) - Метро Голдвін Мейєр (назва американської кінокорпорації);

МОВ (Make-or-Buy) - зробити або купити;

PACT - Програма розвитку комбінованого транспорту в ЄС до 2020 p.;

PC (Personal Computer)- персональний комп'ютер;

PEN (PanEuropean Network) - Пан'європейська мережа;

PEC (PanEuropean Corridor) - Пан'європейський коридор;

PBTrA (PanEuropean Transport Area) - Пан'європейська транспортна зона;

RCCL (Royal Carribcau Cruise Line) - Королівська карибська круїзна лінія;

SAS (Scandinavian Airlines) - Скандинавські авіалінії;

SRL (Service Response Logistics) - логістика сервісних потоків;

SPA (Sanitas Per Aqua; лат.) - Курорт на мінеральних водах;

TEDIM - Система тслематики та логістики в басейні Балтійського моря;

TEN (Trans European Network) - Транс'європейська мережа;

ТINА (Transport Infrastructure Needs Assessment) - оцінювання потреб транспортної інфраструктури;

TTRS (Transport Infrastructure Research Study) - дослідження транспортної інфраструктури (країн Південно-Східиої Європи);

TRACECA (Transport Corridor Europe Caucases Asia) - транспортний коридор Європа - Кавказ - Азія.

Розділ 1. ЛОГІСТИКА ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ ПОСЛУГ
1.1. Особливості та класифікація послуг
1.2. Сутність і склад туристичних та готельних послуг
1.3. Зростання значення національного і міжнародного туристичного бізнесу
1.4. Концептуальні основи логістики послуг
Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИКИ ТУРИЗМУ
2.1. Комплексна структура логістики туризму
2.2. Туристопотік як головний об'єкт дослідження логістики туризму
2.3. Характеристика обслуговувальних потоків у логістиці туризму
2.4. Базові поняття логістики туризму
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru