Логістика туризму - Смирнов І.Г. - 4.3. Розрахунок логістичного потенціалу морської пляжної зони

Результати аналізу підходів та методів до визначення логістичного потенціалу ресурсної бази туризму (ЛП РБТ, про них йшлося вище) подано в табл. 4.3. Як видно, кожен підхід має достатню сукупність методів, які можна застосувати в логістиці туризму, зокрема, для обчислення ЛП РБТ як складової логістичної моделі сталого розвитку туризму. В цьому полягає цінність та ефективність логістичного підходу до сталого розвитку туризму: якщо майже всі розглянуті та представлені в табл. 4.3 підходи до визначення логістичного потенціалу РБТ (тобто рекреаційної туристичної місткості ресурсів, об'єктів і територій) на цьому зупиняються, то логістика туризму розвивається, пов'язуючи ЛП РБТ із ЛП МТБ та ЛП ТП, та встановлює оптимальне співвідношення між ними в межах логістичної моделі сталого розвитку туризму в регіоні, країні.

Отже, в логістиці туризму, зокрема логістиці РБТ, метою якої є забезпечення сталого розвитку туристичного комплексу з методів загалом, що розроблено в рекреалогії, використовують: а) методи визначення рекреаційної місткості території (тобто логістично-рекреаційного потенціалу території); б) показники та нормативи допустимого (максимально можливого)

Таблиця 4.3. Підходи та методи до визначення логістичного потенціалу ресурсної бази туризму

Підхід

Представники-розробники

Методи логістичної оцінки РТР, які можна використати в логістиці РБТ

1. Рекреалогічний

В.Ф. Данільчук, В.І. Мацола, В.І. Стафійчук

1. Визначення рекреаційної місткості території (максимальної, оптимальної, прогнозованої).

2. Показники допустимих рекреаційних навантажень на природні ландшафти.

3. Нормативи рекреаційного навантаження на природні комплекси.

4. Визначення місткості кліматичних курортів.

5. Визначення місткості бальнеологічних курортів

2. Статистико-математичний (порогового аналізу)

І.Г. Смирнов, В.Г. Шубаєва

1. Виокремлення взаємопов'язаних складників у складі логістичного потенціалу РТБ

у регіоні.

2. Математичний метод порогового аналізу, що передбачає дві фази: а) визначення ступеня використання всіх видів рекреаційно-ресурсного потенціалу регіону; б) дослідження можливостей розвитку РБТ у зв'язку з розвитком туризму в регіоні за допомогою статистичного методу коригованої екстраполяції

3. Економічний (кількісних показників)

В.П. Гуляев, Є.Ю. Колбовський

1. Розрахунки кількісних характеристик РТР з урахуванням видів туристичної діяльності, які генерує певний ресурс.

2. Економічна оцінка РТР на двох параметрів: потенційної та споживчої місткості ресурсу.

3. Визначення логістичного потенціалу РТР через показник економічної продуктивності ресурсів

4. Рекреагеографічний

О.Л. Мінц, B.C. Преображенський, Ю.О. Веденій , М.П. Шеломов, І.В. Зорін, Є.Б. Лопатін, О.Р. Назаревський, Ю.С. Путрик, Л.І. Мухіна, В.В. Покшишевський, В.В. Нефедова, СЮ. Смирнова, В.П. Чижова, М.С. Мироненко, І.Т. Твердохлєбов, Л.М. Донченко

1.Встановлення якісних та кількісних показників РТР.

2. Картографічний метод.

3. Туристичне районування територій.

4. Застосування показників оцінювання РТР: місткості природно-рекреаційних і пізнавально-рекреаційних ресурсів; туристичного навантаження на природні комплекси

рекреаційного навантаження на природні ландшафти та комплекси (у розрахунках їх логістичних потенціалів); в) методи визначення місткості (логістичного потенціалу) кліматичних (тобто площинних ресурсних об'єктів) та бальнеологічних (тобто точкових ресурсних об'єктів).

Із методів, запропонованих у межах статистико-математичного підходу (або порогового аналізу) в логістиці РБТ слід застосовувати власне математичний метод порогового аналізу, що охоплює два етапи: 1) визначення рівня використання всіх видів рекреаційно-ресурсного потенціалу регіону; 2) вивчення можливостей розвитку РБТ у зв'язку з розвитком туризму в регіоні за допомогою статистичного методу коригованої екстраполяції.

Економічний підхід (кількісних показників) з погляду логістики туризму цікавий, насамперед, методом кількісних характеристик РТР (тобто визначення їх логістичного потенціалу) з урахуванням видів туристичної діяльності, який генерує певний ресурс, а також методом визначення ЛП РТР через показник економічної продуктивності ресурсів (останнє, зокрема, стосується рекреаційно-туристичних ресурсів, яким властива економічна продуктивність, наприклад, це ресурси рибальства, мисливства, збирання грибів, ягід, диких медичних рослин, квітів тощо).

Рекреагеографічний підхід з його значним теоретично-практичним доробком корисний для логістики туризму та логістики РБТ, насамперед, унаслідок застосування, показників оцінювання РТР (місткості природно-рекреаційних та пізнавально-рекреаційних ресурсів, туристичного навантаження на природні комплекси), а також картографічним методом і методом туристичного районування території. В сучасних ринкових умовах господарювання, в тому числі в туризмі, рекреагеографічні методи із застосуванням логістичного (передусім, потокового) підходу дають змогу вирішувати практичні питання визначення логістичного потенціалу різноманітних видів РТР. Водночас варто зазначити, що рекреагеографічний підхід, як і охарактеризовані вище інші, використовують в основному до природно-рекреаційних ресурсів, у той час як суспільно-історичні ресурси розглядають значно менше і неконкретно.

Щоб визначити логістичний потенціал морської пляжної зони, скористаємося алгоритмом розрахунки Л.М. Донченка щодо пляжів Запорізького Приазов'я (з логістичним доповненням автора).

1. Вираховується показник забезпеченості берегової лінії пляжами:

де Зп - забезпеченість пляжами; Ь - довжина пляжів; Ь - загальна довжина берегової лінії.

Зважаючи на те, що довжина берегової смуги Азовського моря та його лиманів у межах Запорізького Приазовья становить 365,5 км, а довжина пляжів, придатних для рекреації (крім природоохоронних територій) -120 км, Зп= 120 / 365,5 = = 328 м/км.

2. Обчислюється показник максимально можливої місткості пляжів:

де М - максимально можлива одноразова місткість пляжів, осіб; Св - санітарна норма довжини пляжу на одну особу (0,2 м/особу). Отже,

3. Визначають показник ступеня використання пляжних ресурсів:

де Вп - ступінь використання пляжних ресурсів організованими туристами, %; М - місткість рекреаційних підприємств, осіб.

Місткість рекреаційних підприємств Запорізького Приазов'я у 2004 р. становила 59 300 місць, отже

4. Визначається показник максимально можливої річної місткості пляжів:

де М - максимальна річна місткість пляжів, осіб за день; Т - тривалість періоду зі сприятливими погонними умовами для відпочинку, днів.

Сприятливий період для літнього відпочинку на узбережжі Запорізького Приазов'я триває 110 днів, причому він коротший, ніж період, коли температура води стає такою, що дозволяється купатися, адже в цьому разі враховуються обмежувальні кліматичні чинники (дощ, сильний вітер, шторм):

5. Обчислюють показник максимального річного туристопотоку:

де ІТмр - максимальний річний туристопотік, осіб; Т - середня тривалість туру, днів.

Враховуючи, що тури в Запорізьке Приазов'я (курорти Бердянська, Приморська, Кирилівки тощо) коштують порівняно недорого, то їхня середня тривалість становить 15-25 діб. Отже, якщо допустити, що Т =20 днів, то

Саме таку максимальну чисельність туристів може прийняти в рік Запорізьке Приазов'я. Але для цього потрібно розширювати матеріально-технічну базу туризму в регіоні, насамперед готельного господарства. Поки що район приймає в рік

59 300*-= 326 150 туристів, або 9,9 % від максимально можливого туристопотоку, що визначається логістичним потенціалом рекреаційно-туристичних ресурсів Запорізького Приазов'я. Таким чином, логістичний потенціал пляжної смуги Запорізького Приазов'я як рекреаційно-туристичного ресурсу оцінюється такою без перебільшення вражаючою величиною (її порівнюють із можливостями Південного берега Криму, який в курортний сезон 2007 р. відвідало 5,5 млн осіб), на основі якої можна розробляти перспективні плани подальшого туристичного освоєння території та розвитку МТБ туризму. Щоправда при цьому слід враховувати, що подальшому рекреаційному освоєнню прибережної смуги перешкоджають несприятливі геологічні та природні явища, серед яких найбільш руйнівними є зсуви, розмивання берегів, періодичне підтоплення та затоплення окремих ділянок території, що потребує коштовних робіт стосовно стабілізації берегової лінії та збереження пляжної смуги.

Розділ 5. ЛОГІСТИКА ТУРФІРМИ
5.1. Концепція логістики турфірми
5.2. Стратегія, планування та організаційні форми логістики турфірми
5.3. Вертикальна та горизонтальна інтеграції в туризмі
5.4. Логістичні канали просування турпродукту: традиційний та новітній підходи
Розділ 6. ЛОГІСТИКА ТУРУ
6.1. Тури та їх класифікація
6.2. Логістична розробка туру: сутність і послідовність
6.3. Класифікація туристичних маршрутів
6.4. Узагальнена методика логістичної розробки туру
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru