Ринкове ціноутворення - Мазур О.Є. - Види цін залежно від базисних умов постачання на міжнародному ринку

У 30-х рр. ХХ ст. з розвитком та ускладненням зовнішньоекономічних відносин між торгівельними партнерами почали посилюватися непорозуміння та суперечки, пов'язані з тим, що сторони не завжди орієнтувалися в особливостях торгівельної практики країн своїх партнерів. Судові спори, що виникали внаслідок цього, найперше стосувалися тлумачення торгівельних термінів і розподілу транспортних, експедиційних, страхових та інших витрат між контрагентами. Тому з метою подолання розбіжностей, які об'єктивно склалися в торгівельних відносинах суб'єктів різних країн, Міжнародна торговельна палата у 1936 р. розробила та ввела в дію систему міжнародних правил під назвою "ІНКОТЕРМС" (INCOTERMS - International Commercial Terms). Згодом у 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 і 2000 рр. до неї були внесені виправлення та доповнення, і нині чинними є "ІНКОТЕРМС 2000"

Система ІНКОТЕРМС включає основні поняття, які найчастіше використовуються в сфері зовнішньої торгівлі, і є офіційною нормативною основою при арбітражному розгляді суперечок, що виникають з відповідних питань. Правову силу цей документ має лише тоді, коли його окремі умови включено до зовнішньоторговельного контракту.

Роль ІНКОТЕРМС у ціноутворенні полягає в тому, що ця система встановлює варіанти розподілу фінансових обов'язків продавця та покупця щодо покриття різних видів витрат на постачання товарів, а відтак формує різні види міжнародних цін, які називають інвойсними (англ. Invoice - накладна, фактура). Інвойсні ціни вказують в рахунках-фактурах.

ІНКОТЕРМС містить 13 міжнародних термінів та інвойсних цін, які згруповані в чотири категорії за принципом послідовного збільшення обов'язків продавця від мінімального до максимального обсягу і відповідного збільшення його витрат на переміщення товару, що враховується в контрактній ціні товару (табл. 2.4).

Що менший обсяг витрат бере на себе продавець, то менш структурно повною вважається ціна, і навпаки. Отже, в табл. 2.4 ціни розташовані зверху вниз у міру збільшення структурної повноти. Ціни, структурно менш повні (групи Е і Р) використовують зазвичай при укладанні угод щодо товарів, виробництво яких сконцентровано в обмеженій кількості пунктів, а мережа споживання є дуже широкою (постачання нафтопродуктів в цистернах, вугілля, зерна та ін.). Адже в цьому разі продавцю невигідно включати в ціну витрати на доставляння продукції до кожного покупця, тому він сплачує витрати лише до тих базисних пунктів, які знаходяться ближче до виробництва чи добування. Ціни, структурно більш повні (групи С і Б) застосовують в разі, якщо продавець прагне контролювати усі стадії товарного руху до споживачів. Це має сенс при постачанні:

• диференційованої продукції, якість якої залежить від якості транспортування і монтажу у споживача;

• стандартизованої продукції, яка постачається спеціальним транспортом (нафта у трубопроводах);

• будь-якої продукції, якщо продавець зацікавлений у певних споживачах чи посередниках.

Ціна ЕХШ означає, що продавець має мінімальні зобов'язання: він повинен лише надати товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому погодженому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі та ін.) за гуртовою відпускною ціною, до якої не входять будь-які інші витрати понад повну собівартість продукції. Отже, покупець несе всі витрати і ризики, пов>язані з постачанням товару від складу продавця до пункту призначення (завантаження продукції на транспортний засіб, транспортування, страхування, митне очищення товару для експорту тощо).

Ціна ГОЛ означає, що в ціну товару продавцем включено витрати на транспортування товару, його навантаження і розвантаження, страхові, експедиторські та інші витрати лише до основного перевізника, яким може бути будь-який вид транспорту. Наприклад, продавець сплачує провезення товару автомобільним транспортом (неосновним видом транспорту) до залізниці (основного виду транспорту), очищує товар від експортного мита і в погодженому місці передає його в розпорядження покупцеві

Таблиця 2.4. Система цін згідно з ІНКОТЕРМС 2000

Категорія цін

Англійська абревіатура

та найменування ціни

Українська абревіатура

та найменування ціни

1. Група Е - Відправлення

(включає умови, згідно з якими

покупець отримує готовий до

відправлення товар на складі

(заводі) продавця)

EXW (EX Works ...

named place)

ЕХВ (Франко завод ...

назва місця)

2. Група Р - Основне пере-

везення не сплачене (включає

умови, згідно з якими продавець не оплачує провізну плату, але зобов'язаний доставити товар до транспортних

засобів, вказаних покупцем).

FCA (Free Carrier

...named place)

ФСА (Франко переві-

зник... назва місця при-

значення)

FAS (Free Alongside

Ship ... named port of

shipment)*

ФАС (Франко уздовж

борта судна ... назва пор-

ту відвантаження)*

FOB (Free On Board ...

named port of shipment)*

ФОБ (Франко борт ... на-

зва порту відвантаження)*

3. Група С - Основне переве-

зення сплачене (включає умо-

CFR (Cost and Freight

... named port of

КАФ (Вартість і фрахт...

назва порту призначен-

ви, згідно з якими продавець

укладає договір перевезення

і сплачує провізну плату, але

не бере на себе ризик втрати

чи ушкодження товару або додаткові витрати внаслідок неякісного відвантаження і відправлення)

destination)*

ня)*

CIF (Cost, Insurance and

Freight ... named port of

destination)*

СІФ (Вартість, страхуван-

ня і фрахт ... назва порту

призначення)*

CPT (Carriage Paid To ... named place of destination)

СПТ (Фрахт/перевезення оплачені до ... назва місця призначення)

CIP (Carriage and

Insurance Paid То ... named

place of destination)

СІП (Фрахт/перевезення і

страхування оплачені до ...

назва місця призначення)

4. Група 0 - Прибуття (вклю-

чає умови, згідно з якими про-

давець несе усі ризики і витра-

ти, пов'язані з доставлянням

товару в країну призначення)

DAF (Delivered At

Frontier ... named place)

ДАФ (Постачання до кор-

дону ... назва місця до-

ставки)

DES (Delivered Ex

Ship ... named port of

destination)*

ДЕС (Постачання з судна

... назва порту призначен-

ня)*

DEQ (Delivered Ex

Quay ... named port of

destination)*

ДЕК (Постачання з при-

стані ... назва порту при-

значення)*

DDU (Delivered Duty Unpaid ... named place of destination)

ДДУ (Постачання без оплати мита ... назва місця призначення)

DDP (Delivered Duty Paid ... named place of destination)

ДДП (Постачання з оплатою мита ... назва місця призначення)

Ціна FAS означає, що продавець сплачує всі витрати з транспортування товару до основного перевізника в порт відправлення, його митного очищення для експорту, розвантаження і розташування вздовж борту корабля або на корабельному причалі в межах досяжності корабельних кранів чи інших вантажопідйомних засобів. Після цього моменту всі витрати й ризики втрати та ушкодження товару повинен нести покупець. Термін FAS може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським чи внутрішнім водним транспортом.

Ціна FOB передбачає, що продавець включає в ціну товару усі витрати з доставляння товару до порту відправлення і його навантаження на борт судна. Решту витрат і ризики щодо втрати чи ушкодження товару повинен нести покупець. Термін FOB також застосовують тільки під час перевезення товару морським чи внутрішнім водним транспортом.

Ціна CFR означає, що продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, потрібні для доставляння товару в порт призначення, втім ризик втрати чи ушкодження товару, а також будь-які додаткові витрати, що виникають з моменту відвантаження товару, переходять від продавця до покупця. Термін CFR використовують тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.

Ціна CIF включає аналогічні обов'язки продавця, що й ціна CFR, але продавець має сплатити вартість морського страхування вантажу на випадок його втрати чи ушкодження під час перевезення. Усі ці витрати включаються до ціни товару. Ціна CIF може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським чи внутрішнім водним транспортом.

Ціна CPT означає, що продавець включає в ціну витрати, пов>язані з перевезенням товару до погодженого пункту призначення, але не бере на себе ризики втрати чи ушкодження товару, так само як і інші витрати після передачі товару перевізнику. Цей термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

Ціна CIP передбачає, що продавець має ті самі обов'язки, що й за умов ціни CPT, проте на додаток повинен забезпечити покупцеві страхування з мінімальним покриттям від ризиків втрати й ушкодження товару під час перевезення. Ціна CIP може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

Ціна DAF означає, що продавець виконав свої обов'язки з постачання в момент прибуття товару, очищеного від експортного мита, у зазначений пункт і місце на кордоні, однак до вступу на митний кордон країни покупця, зазначеної в договорі. Цей термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, але якщо товар поставляється до сухопутного кордону.

Ціна DES означає, що продавець має надати очищений від експортного, але не очищений від імпортного мита товар у розпорядження покупця на борт судна в погодженому порту призначення. Отже, продавець повинен нести усі витрати й ризики з доставляння товару в названий порт призначення до моменту його розвантаження. Ціна DES може бути використана тільки під час перевезення морським чи внутрішнім водним транспортом або у змішаних перевезеннях, якщо товар прибуває в порт призначення на судні.

Ціна DEQ означає, що в ціну товару продавець включає витрати на доставляння товару у порт призначення, а також усі витрати і ризики, пов'язані з транспортуванням і вивантаженням товару на набережну. Водночас термін DEQ покладає на покупця обов'язок митного очищення для імпорту товару, так само як і сплату інших імпортних податків та зборів. Цей термін може застосовуватися тільки під час перевезення морським чи внутрішнім водним транспортом або у змішаних перевезеннях, коли товар відвантажується із судна на пристань у порту призначення.

Ціна DDU означає, що продавець зобов'язаний нести усі витрати і ризики з транспортування товару до зазначеного місця у країні ввозу, за винятком (якщо це буде потрібно) будь-яких зборів, що стягуються при ввезенні до країни призначення (мита, податків та інших обов'язкових платежів). Відповідальність за такі збори має нести покупець, так само як і за інші витрати і ризики, що виникли у зв'язку з несвоєчасним проходженням митного очищення для імпорту. Відповідальність, ризики і витрати за вивантаження товару залежать від того, під чиїм контролем знаходиться обране місце постачання. Термін DDU може застосовуватися незалежно від виду транспорту, проте якщо постачання здійснюється на борті судна чи на пристані в порту призначення, то варто застосовувати терміни DES чи DEQ.

Ціна DDP передбачає максимальні витрати продавця, а відтак і найвищу ціну угоди. Вона означає, що продавець закладає в ціну усі витрати і ризики, пов'язані з транспортуванням товару до погодженого місця країни імпорту, включаючи (де це буде потрібно) будь-які митні платежі в країні призначення. Цей термін може застосовуватися незалежно від виду транспорту, але якщо постачання здійснюється на борті судна чи на пристані в порту призначення, варто застосовувати терміни DES чи DEQ.

Приклад 2.14

Є такі дані про витрати на виробництво і доставляння товару на експорт: повна собівартість виробництва партії товару - 300 тис. грн, прибуток виробника

- 20%, вартість перевезення вантажівкою до залізничної станції - 2 тис. грн, вартість вантаження у вагон - 1,5 тис. грн, вартість перевезення від залізничної станції до морського порту призначення - 6 тис. грн, вартість навантажувально-розвантажувальних робіт зі складуванням товару уздовж борту судна - 1,8 тис. грн, вартість навантаження на борт судна і складування на судні - 1,4 тис. грн, морський фрахт до порту призначення - 300 євро (за курсом НБУ на час виконання угоди 1 євро = 7,2 грн), страхування вантажу

- 3 % від ціни CFR, вартість перевалювання у порту призначення - 150 євро, імпортне мито та оформлення документації - 10% від ціни CIF, перевезення до покупця - 200 євро. На базі умов ІНКОТЕРМС визначимо ціни EXW, FAS, CFR, CIF і DDP.

EXW (франко завод)= 300 • 1,2 = 360 тис. грн

FAS (франко вздовж борту судна) = 360 + 2 +1,5 + 6 + 1,8 = 371 ,3 тис. грн CFR (вартість і фрахт) = 371,3 + 1,4 + 300 • 0,0072 = 394,3 тис. грн CIF (вартість, страхування і фрахт) = 394,3 • 1,03 = 406,13 тис. грн

DDP (постачання зі сплатою мита) = 406,13 + 150 • 0,0072 + 406,13 • 1,1 + 200 • 0,0072 = 855,39 тис. грн

Види цін за мірою фіксації ціни в контракті
Види цін за терміном дії
Види цін залежно від суб'єкта їх формування
Види цін в залежності від урахування податків та інших платежів
Види цін за характером цінової інформації
Види цін за формою організації торгівлі
Види цін за використанням у маркетингу
Види цін, які використовуються в обліку, статистиці, аналізі, плануванній оподаткуванні
2.3. Співвідношення цілей ціноутворення з цілями підприємства
Цілі, орієнтовані на прибуток
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru