Ринкове ціноутворення - Мазур О.Є. - Види цін залежно від суб'єкта їх формування

Постійні ціни - ціни, які зазначені в прейскуранті чи каталозі і є чинними впродовж відносно тривалого періоду до чергового їх перегляду. Назва "постійні" ціни доволі умовна, оскільки абсолютно постійних цін взагалі не існує.

Тимчасові ціни призначаються на певний проміжок часу та пов'язані з різними обставинами - наприклад, з сезонним характером виробництва, святковими знижками, впровадженням нового товару на ринок та ін. Після закінчення обумовленого терміну (від кількох днів чи місяців до 1-2 років) вони замінюються на умовно-постійні.

Ступінчасті ціни - різновид тимчасових цін, за якого ціна певного виду товару послідовно підвищується (або знижується) за завчасно затвердженою шкалою. Рівні зниження цін і терміни дії кожної сходинки шкали визначаються продавцем і покупцем при укладенні контракту (в умовах гуртової торгівлі) чи продавцем одноосібно (в умовах роздробу). Наприклад, в контракті на постачання певної партії товару може бути зазначено, що початкова ціна діє 6 місяців, потім вона знижується на 10%, ще через 6 місяців - на 15% і на такому рівні надалі залишатиметься незмінною. Ступінчасті ціни стимулюють виробника до скорочення витрат на виробництво, а споживача - до щораз більших закупівель.

Разові ціни встановлюються на продукцію, виготовлену за разовим (індивідуальним) замовленням.

Види цін залежно від суб'єкта їх формування

Ціна попиту (покупця) - ціна, за якою покупець готовий придбати товар. Ціна попиту оголошується покупцем перед укладенням контракту. З погляду економічної теорії, це максимальна ціна, на яку згоден покупець.

Ціна пропозиції (продавця) формується з боку виробника і відображає його інтереси. В економічній теорії це мінімальна ціна, за якою виробник згоден продавати свій товар.

Рівноважна ціна складається як компроміс між попитом і пропозицією (між ціною попиту і ціною пропозиції). За такої ціни величини попиту і пропозиції товару на ринку збігаються.

Види цін в залежності від урахування податків та інших платежів

Ціна-нетто - "чиста" ціна товару, без урахування конкретних умов купівлі-продажу (податків, знижок, транспортних витрат, страхування та ін.).

Ціна-брутто (фактурна ціна) -

ціна, розрахована з урахуванням додаткових умов купівлі-продажу.

Види цін за характером цінової інформації

Базові (базисні) ціни - ціни, які використовують як основу при розрахунку фактичних цін купівлі-продажу. Рівень базової ціни може бути і низьким, і високим. Реальна ціна відрізняється від базової нарахуванням надбавок (знижок), які відповідають особливим характеристикам самого товару чи умовам його постачання. Під час узгодження остаточної ціни розмір надбавок (знижок) може сягнути від 15-30% до 50% і навіть більше.

Контрактні ціни (фактичні, ціни фактичних операцій)

- ціни, за якими фактично були здійснені операції у минулому. Залежно від ринкової кон'юнктури контрактна ціна може тяжіти і до ціни попиту, і до ціни пропозиції. Ціни фактичних угод фіксуються в спеціальних комерційних документах (контрактах чи рахунках) і відображають реальні умови комерційної операції (кількість і якість товару, терміни та умови постачання, умови платежу та ін.). Звісно, контрактні ціни є найбільш обґрунтованим критерієм при визначенні ціни конкретної угоди, проте одержати докладну інформацію про них є проблематичним, бо вона є комерційною таємницею компаній. Навіть якщо такі ціни епізодично з'являються у друкованих виданнях, їх досить складно аналізувати через значну диференціацію залежно від умов конкретних угод.

Довідкові (публіковані) ціни - гуртові ціни внутрішньої чи зовнішньої торгівлі, які друкуються у спеціальних і фірмових джерелах інформації (економічні газети і журнали, спеціальні бюлетені, каталоги, прейскуранти та ін.). Довідкові ціни зазвичай стосуються сировини, матеріалів, палива, хімічної продукції, прокату металів тощо. Варто наголосити, що вони не є цінами фактичних угод, бо відображають лише пропозицію продавців, а відтак відіграють роль відправної точки, або базової ціни, з якої починається уторгування цін при укладенні контрактів. Через це довідкові ціни складно використовувати в інформаційних цілях.

За формою представлення довідкові ціни є двох типів:

ціни прейскурантів, каталогів, проспектів - вони публікуються в спеціальних галузевих виданнях фірмами-виробниками стосовно стандартної, масової продукції поряд із зазначенням короткої характеристики її техніко-економічних параметрів. Оскільки прейскурантні ціни в основному характерні для конкурентних ринків, то при їхньому розробленні найперше враховують ціни конкурентів. Через багатопозиційність прейскурантів включеним до них цінам притаманна висока міра узагальнення, агрегування;

ціни пропозицій - їх встановлюють виробники спеціальної продукції дрібносерійного чи індивідуального виготовлення без узгодження зі споживачами, але з включенням в ціну основних умов угоди та з врахуванням реальних ринкових умов. Інформація про ціни пропозицій надходить до споживачів через рекламні проспекти, бюлетені, галузеві періодичні видання або ж часто у відповідь на споживацькі запити. Ціни пропозицій більшою мірою, ніж ціни прейскурантів, враховують внутрішньофірмові умови виробництва, споживчий ефект виробів, його параметри та ін. Тому ціни пропозицій позбавлені осереднення і є більш адресними.

Трансфертна ціна - різновид відпускної ціни, який використовують при здійсненні комерційних операцій між підрозділами однієї фірми чи підприємства. Трансфертна ціна може застосовуватися до готових виробів, напівфабрикатів, сировини, послуг, у тому числі управлінських платежів і відсотків за кредит. Останніми роками ця ціна набула значного поширення, особливо в сфері міжнародної торгівлі (між компаніями та їхніми зарубіжними філіями). Використання трансфертних цін може справляти суттєвий вплив на конкурентоспроможність фірми на ринку. Так, шляхом зниження цін на сировину і матеріали, які поставляються дочірніми підприємствами, є змога відчутно підвищити конкурентоспроможність кінцевого товару. Також знижені трансфертні ціни іноді застосовують для зменшення митних зборів, хоча це суперечить антимонопольному законодавству і може бути покаране.

Біржова ціна (біржове котирування) є різновидом гуртових цін, що формуються на біржі - постійно діючому ринку масових, однорідних (стандартних) товарів з мінливим характером ціни (більшість з них - сировинні товари). Біржова ціна - це така ціна, за якою було здійснено більшість фактичних угод для кожного місця постачання упродовж дня. Ціни бірж регулярно публікуються котирувальними комісіями у біржових бюлетенях, а також в масових періодичних виданнях.

Особливого значення біржові котирування набувають у світовій торгівлі, адже вони формують уявлення про світові ціни, найбільшою мірою відповідаючи їхнім ознакам. Зазвичай ціни фактичних угод у внутрішній чи зовнішній торгівлі формують, беручи за основу біржову ціну та додаючи до неї націнки залежно від якості товарів, відстані товару від місця постачання та ін.

Види цін в залежності від урахування податків та інших платежів
Види цін за характером цінової інформації
Види цін за формою організації торгівлі
Види цін за використанням у маркетингу
Види цін, які використовуються в обліку, статистиці, аналізі, плануванній оподаткуванні
2.3. Співвідношення цілей ціноутворення з цілями підприємства
Цілі, орієнтовані на прибуток
Цілі, орієнтовані на збут
Цілі, орієнтовані на конкуренцію
2.4. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru