Охорона праці - Третьяков O.B. - ВСТУП

Приєднання системи вищої освіти України у 2005 р. до Болонської декларації підвищує вимоги до рівня фундаментальної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Перехід до кредитно-модульної системи навчання зумовлює перерозподіл навчального навантаження на користь самостійної роботи студентів.

Аудиторні заняття в умовах кредитно-модульної системи навчання проводяться з найбільш складних для засвоєння тем, а решта пропонується студентам для самостійного опрацювання, що потребує від них чималих зусиль і досить великих витрат часу. Тому цей посібник розроблено з метою методичної допомоги студентам.

Посібник розроблено відповідно до Навчальної програми нормативної дисципліни "Основи охорони праці" для вищих навчальних закладів освіти, затвердженої 31 липня 1997 р. Міністерством освіти і науки України.

У посібнику стисло розкриваються основні теоретичні питання з восьми тем, які, спираючись на досвід вивчення цієї дисципліни в Університеті цивільного захисту України, можна винести на самостійне опрацювання. До кожної теми наводяться визначення основних понять і показників, базові формули та інший матеріал, що дає змогу впорядкувати знання у загальну систему. На завершення кожної теми на компакт-диску, що додається до

посібника, наведені тестові завдання, загальна кількість яких становить 2118 запитань з усіх наведених у текстовій частині тем, що дає можливість здійснити самоперевірку рівня засвоєння знань та провести їх самооцінювання.

При підготовці цього посібника його укладачі взяли за базовий підручник В.Ц. Жидецького "Основи охорони праці" (Л.: УАД, 2006. — 336 с).

Охорона праці — нормативна дисципліна, яка вивчається з метою здобуття майбутніми фахівцями необхідних знань та умінь із правових і організаційних питань охорони праці, а також із питань гігієни праці, виробничої санітарії, виробничої та пожежної безпеки, визначених відповідними державними стандартами освіти. Засвоєння основ цієї дисципліни сприяє формуванню активної позиції у процесі практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників щодо результатів виробничої діяльності.

Під час вивчення дисципліни студенти повинні знати:

• сутність предмета "Охорона праці", його структуру та основні поняття, розділи курсу "Основи охорони праці" та перелік тем розділів;

• основні нормативно-правові акти з охорони праці, їх кодування;

• систему управління охороною праці на державному і галузевому рівнях;

• функції органів державного нагляду за охороною праці;

• види громадського контролю з охорони праці;

• критерії призначення відповідальності за невиконання вимог з охорони праці;

• умови відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров'я та моральних збитків;

• принципи навчання з питань охорони праці під час підготовки працівників, прийняття їх на роботу та в період роботи;

• порядок розслідування нещасних випадків на виробництві;

• поняття "виробнича санітарія" та "гігієна праці", фактори, що зумовлюють санітарно-гігієнічні умови праці;

• гігієнічну класифікацію шкідливих речовин за характером дії на організм людини та класи небезпечності шкідливих речовин;

• основні методи профілактики отруєнь та професійних захворювань;

• гігієнічні норми забруднення повітря шкідливими речовинами;

• методи контролю повітря робочої зони і вимоги до них;

• поняття вентиляція, кондиціювання повітря, класифікація вентиляційних систем та їх призначення, організація повітрообміну в приміщенні, схеми вентиляції;

• вимоги санітарних норм до виробничого освітлення;

• параметри звукового поля — звуковий тиск, сила звуку, частота, логарифмічні рівні сили звуку і рівні звуку;

• класифікацію методів захисту від шуму;

• норми вібрацій та загальні методи захисту;

• вплив електромагнітних полів на людину, методи захисту віделектромагнітних полів;

• гігієнічні норми радіаційного опромінення;

• складові безпечності технологічного процесу та обладнання;

• загальні вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском;

• порядок організації безпечного проведення вантажно-розвантажувальних робіт;

• значення питань електробезпеки;

• системи заходів безпечної експлуатації електроустановок;

• електрозахисні засоби, класифікація, перелік;

• порядок надання першої допомоги при ураженні електричним струмом;

• основи пожежної безпеки;

• особливості горіння газів, рідин, твердих горючих речовин, пилу;

• перелік показників пожежовибухонебезпечних речовин різного агрегатного стану;

• способи маркування вибухозахисного електроустаткування;

• основні системи попередження пожеж і пожежного захисту.

Студенти повинні вміти:

• організувати розслідування нещасного випадку на виробництві;

• визначати коефіцієнт частоти травматизму для конкретних умов на основі даних щодо травматизму і кількості працюючих;

• визначати вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці в межах функціональних обов'язків фахівця кваліфікаційного рівня "бакалавр";

• визначати вимоги щодо навчання працівників з урахуванням їх функціональних обов'язків;

• оцінювати відповідність санітарно-гігієнічних умов праці нормам;

• обґрунтовувати раціональні методи нормалізації умов праці у конкретній виробничій ситуації;

• контролювати дотримання вимог з виробничої санітарії;

• провести інструктажі на робочому місці з питань захисту від шкідливих факторів;

• оцінити безпечність технологічного обладнання та процесів за окремими чинниками;

• сформулювати загальні вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском;

• оцінити відповідність вантажопідіймальних пристроїв вимогам безпеки;

• вибрати заходи попередження електротравматизму при переході напруги на нормально неструмо-ведучі частини;

• надати долікарську допомогу при електричних ударах;

• оцінити пожежонебезпечність об'єкта;

• визначити необхідні технічні рішення системи попередження пожежі;

• визначити необхідні технічні рішення системи пожежного захисту.

Від рівня і глибини засвоєння курсантами, студентами і слухачами цього курсу значною мірою залежить ефективність вивчення таких інженерних та соціально орієнтованих дисциплін, як "Охорона праці в галузі", "Пожежна профілактика в населених пунктах", "Пожежна тактика", "Організація аварійно-рятувальних робіт" та ін.

З метою більш ефективного засвоєння тем для самостійного вивчення при мінімізації витрат часу доцільно організувати цю роботу в суворій послідовності тем, із яких складаються модулі дисципліни. При своєчасному виконанні та складанні всіх видів звітності, як з аудиторних занять, так і з самостійної роботи, гарантується глибоке і всебічне засвоєння курсу "Охорона праці" з відповідним оцінюванням як на модульному контролі, так і на підсумковому. Для реалізації цих рекомендацій нижче наведено структурно-логічну схему вивчення дисципліни "Охорона праці", яка застосовується в Університеті цивільного захисту України (м. Харків). Навчальний план курсу "Охорона праці" передбачає 54 години навчального навантаження, з яких ЗО годин — аудиторні заняття (лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, семінарські заняття) і 24 години — самостійна робота студентів. Відповідно до навчальної програми його розбито на вісім модулів, у структурі кожного з яких передбачені теми для самостійного засвоєння.

Оскільки посібник з дисципліни "Охорона праці" такого формату розроблено вперше" то автори будуть вдячні всім за побажання та зауваження, спрямовані на поліпшення посібника. їх можна надсилати за адресою: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт. .

Структурно-логічна схема дисципліни "Охорона праці"

теми

Найменування модулів і тем

Форма навчальних занять

Кількість навчальних годин

Форма звітності

1

2

3

4

5

Модуль І. Правові

та організаційні питання

охорони праці

8

1

Законодавча та нормативна бази України про охорону праці

Лекція

2

2

Державне управління охороною праці. СУОПП

Самостійна робота

4

Тестування

3

Правові та організаційні питання охорони праці

Семінар

2

Доповідь. Реферат

Модуль 2. Травматизм

та професійні захворювання

6

4

Розслідування та облік нещасних випадків

Лекція

2

5

Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійних захворювань. Долікарська допомога

Самостійна робота

4

Тестування

6

Порядок розслідування нещасних випадків

Практична робота

2

Ділова гра

Продовження табл.

1 2

3

4

б

Модуль 3. Фізіологія, психологія та гігієна праці

6

7

Праця та її фізіоло-

го-психологічні

особливості

Лекція

2

8

Законодавство

в галузі гігієни праці

Самостійна робота

2

9

Дослідження мікрокліматичних умов виробничих приміщень

Практична робота

2

Розрахункова робота

Модульний контроль

Модуль 4. Виробнича санітарія

7

10

Шкідливі речовини в повітрі робочої зони, їх нормування та визначення

Лекція

2

11

Освітлення виробничих приміщень. Шум, вібрація, інфразвук та ультразвук

Самостійна робота

3

Тестування

12

Методи розрахунку штучної вентиляції

Практична робота

2

Розрахункова робота

Модуль 5. Захист від випромінювань

8

13

Іонізуючі випромінювання

Лекція

2

14

Природні та штучні джерела електромагнітних полів та іонізуючих випромінювань

Самостійна робота

4

Доповідь. Реферат

15

Визначення дози

радіоактивного

випромінювання

Практична робота

2

Розрахункова робота

Закінчення табл.

1

3

4

5

Модуль 6. Безпека процесів праці

6

16

Загальні вимоги безпеки виробничих устаткування та процесів

Лекція

2

17

Безпека експлуатації систем під тиском. Засоби індивідуального захисту

Самостійна робота

2

Тестування

18

Захист апаратів від руйнування за допомогою мембран

Практична робота

2

Розрахункова робота

Модульний контроль

Модуль 7. Електробезпека

8

19

Безпечна експлуатація електроустановок

Лекція

2

20

Фізичні основи електробезпеки. Захист від статичної та атмосферної електрики

Самостійна робота

4

Тестування

21

Дослідження стану захисного заземлення електроустановок

Лабораторна робота

2

Звіт

з лабораторної роботи

Модуль 8. Пожежна безпека

5

22

Загальні відомості про процес горіння. Показники пожеже-вибухонебезпечності речовин та матеріалів

Самостійна робота

3

Тестування

28

Пожежна безпека як складова системи охорони праці

Семінар

2

Ділова гра

Підсумковий контроль

Тема 1.ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
1.1. Органи державного управління та їх компетенції
Система управління охороною праці
1.2. Служба охорони праці підприємства
Комісія з питань охорони праці підприємства
Навчання та інструктажі з охорони праці
1.3. Державний нагляд за охороною праці
1.4. Громадський контроль за охороною праці
Література
Тема 2. АНАЛІЗ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru