Охорона праці - Третьяков O.B. - Література

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і представників. У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими працівниками особа.

Професійні спілки та уповноважені з питань охорони праці здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

Згідно із Законом "Про охорону праці" у разі загрози життю або здоров'ю працівників професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, в цілому на період, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників. Професійні спілки також мають право:

— на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам про охорону праці;

— брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та надавати свої висновки про них;

— вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану відповідь.

Представники профспілок та уповноважені з пишань охорони праці мають право:

— безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці, додержання працівниками нормативних актів з охорони праці на об'єктах підприємства чи виробничого підрозділу, колектив якого його обрав;

— вносити у спеціально заведену для цього книгу обов'язків для розгляду власником (керівником відповідного структурного підрозділу підприємства) пропозиції щодо усунення виявлених порушень нормативних актів з охорони праці, здійснювати контроль за реалізацією цих пропозицій;

— вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого підрозділу припинення роботи на робочому місці у разі створення загрози життю або здоров'ю працюючих;

— вносити пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, які порушують нормативні акти про охорону праці;

— брати участь у перевірках стану безпеки та умов праці, які проводяться посадовими особами органів державного нагляду і громадського контролю за охороною праці, міністерства, відомства, об'єднання, підприємства, місцевих органів державної виконавчої влади;

— бути обраними до складу комісії з питань охорони праці підприємства;

— бути представниками трудових колективів з питань охорони праці в районних (міських), міжрайонних (окружних) та товариських судах.

Законодавство України (КЗпПУ, Закон про "Професійні спілки" тощо) покладає на профспілки чимало повноважень, що стосуються охорони праці. Представники профспілок беруть участь у вирішенні таких питань:

— опрацювання національної, галузевих і регіональних програм покращення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

— опрацюванні нормативно-правових актів з охорони праці;

— опрацювання роботодавцем комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці;

— розслідування нещасних випадків та профзахворювань;

— підготовка подання про визначення і затвердження трудовим колективом порядку оплати та розмірів одноразової допомоги працівникам;

— розроблення пропозицій для включення їх в угоду з питань охорони праці колективного договору;

— організація соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань;

— визначення Кабінетом Міністрів України порядку перегляду і збільшення тарифів на соціальне страхування від нещасних випадків;

— робота у комісіях із питань охорони праці підприємств, з атестації посадових осіб на знання питань з охорони праці.

Література

1. Жидецький ВЦ. Основи охорони праці / В.Ц. Жидецький. — Л.: УАД, 2006. — 336 с.

2. Закон України "Про охорону праці" від

14.10.1992 р. № 2694-ХП, в ред. Закону № 229-ІУ від 21.11.2002 р., ВВР. — 2003. — № 2. — Ст. 10.

3. Основи охорони праці: підручник. — 2-ге вид. / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний [та ін.]. — К.: Основа, 2006. — 448 с.

4. Охорона праці в Україні : у 2 т. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 398 с.

5. Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 р. №1640.

6. Типове положення про службу охорони праці : затв. Наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 р. №255.

7. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства : затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 03.08.1993 р. № 72.

8. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці: затв. наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 28.12.1993 р. № 135.

9. Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації МОП. — К. : Основи, 1997.— 671с.

10. Трудовое право Украины. — X. : Одиссей, 2001. — 512 с.

11. Законодавство України про охорону праці : у З т. — Т. 1. — К., 1995. — 558 с.

12. Законодавство України про охорону праці : у 4 т. — К.: Основи,1995. — 698 с.

13. Науково-практичний коментар до Закону України "Про охорону праці". — К.: Основи, 1997. — 528 с.

14. Ширшков А.И. Менеджмент охраны труда : учебник. — Ростов н/Д.: Феникс, 2001. — 384 с.

15. Ткачук СЛ. Информационное обеспечение системи управлення охраной труда /СП. Ткачук, В.М. Перлий, В.И. Голинько. — К. : Основы, 1997.— 263 с.

16. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1997. — № 11—12.

17. НПАОП 0.00-6.02.-04. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1112.

18. Управління охороною праці і навколишнього середовища : навч. посіб. / за ред. М.М. Латишевої.

— К.: НМК ВО, 1992. — 195 с.

19. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.1999 р. № ІІОб-ХІУ зі змін, та доп. від 21.12.2000 р. № 2180.

20. Постанова Кабінету Міністрів України № 1423 "Про затвердження порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання" від 13.09.2000 р.

Тема 2. АНАЛІЗ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА
2.1. Методи вивчення та профілактики виробничого травматизму
2.2. Надання першої долікарської допомоги
Література
Тема 3. ЗАКОНОДАВСТВО В ГАЛУЗІ ГІГІЄНИ ПРАЦІ. МІКРОКЛІМАТ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
3.1. Положення законодавства щодо санітарних норм
3.2. Мікроклімат і мікрокліматичні умови
Література
Тема 4. ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ. ШУМ, ВІБРАЦІЯ, УЛЬТРАЗВУК ТА ІНФРАЗВУК
4.1. Основні світлотехнічні поняття та одиниці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru