Основи менеджменту - Федоренко В.Г. - 10.1. Сутність та значення ефективності в умовах ринкової економіки

10.1. Сутність та значення ефективності в умовах ринкової економіки

Підвищення ефективності виробництва є важливим завданням менеджменту. Це ключова проблема переходу вітчизняної економіки до ринкових відносин. Що ж таке ефективність виробництва?

Економічна ефективність виробництва - об'єктивна економічна категорія, що характеризує його результативність, тобто ступінь досягнення конкретних результатів від оптимального використання всіх ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових). Категорія "ефективність виробництва" властива будь-який економічній системі. За всіх способів виробництва людей цікавить порівняння витрат і результатів своєї праці.

Розрізняють два підходи до оцінки економічної ефективності виробництва. Економічну ефективність у загальному вигляді можна відобразити як відношення одержаного результату (ефекту) до здійснених витрат живої й опредметненої праці. Тобто, ефективність у широкому значенні цього поняття означає співвідношення між результатом (ефектом) та здійсненими витратами. Під ефектом розуміють реальний результат реалізації конкретних заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва за рахунок економії всіх виробничих ресурсів (чинників).

Ефективність зростає, якщо на одиницю затрат праці отримується більший ефект, а на одиницю виробленої продукції припадає менше затрат суспільної праці. Така загальна модель може мати два основних вираження:

1) економічна ефективність виробництва визначається відношенням отриманих результатів до здійснених витрат (витратний метод);

2) ефективність виробництва визначається відношенням отриманих результатів до використаних ресурсів (ресурсний метод).

Зокрема, коефіцієнт віддачі на інвестований капітал дорівнює:

Сума прибутку до виплати відсоткових сум за довгостроковіша зобов'язаннями і до відрахування податковій: витрат / Середньорічна сума всіх активів підприємства мінус короткострокові зобов'язання, або середньорічна сума капіталізованих коштів акціонерного капіталу плюс довгострокові зобов'язання.

Коефіцієнт віддачі інвестицій характеризує ефективність віддачі тільки частини всього капіталу - довгострокових інвестицій і капіталізованого прибутку підприємства. З нього мають уявлення про фінансовий стан підприємства. Наприклад, фінансова стійкість знижується, процентна ставка на позикові кошти стає вищою, ніж величина коефіцієнта.

В умовах ринкової економіки важливе місце належить показнику рентабельності віддачі акціонерного капіталу, адже переважна частина зароблених доходів підприємству не належить (процентні виплати за довгостроковими зобов'язаннями, податкові витрати). Тому в основу розрахунку покладено дохід після оподаткування, віднесений до середньорічної вартості акціонерного капіталу.

Рентабельність віддачі акціонерного капіталу розраховують так:

Сума чистого прибутку після виплати відсоткових сум за довгостроковими зобов'язаннями і після сплати податків / Середньорічна сума власного капіталу, представлена акціонерним капіталом.

В умовах ринкових відносин до оцінки діяльності підприємства висуваються нові підвищені вимоги. В ринковій системі господарювання завдання підвищення ефективності виробництва вирішує ринковий механізм. У його системі під ефективністю виробництва треба розуміти віддачу від витрат праці й виробничих ресурсів, що брали участь у створенні продукту. У зв'язку з цим посилюється роль служби управління (менеджменту) на підприємстві. У ринковій економіці діяльність працівників служби управління - менеджерів - має бути націлена на зростання ефективності виробництва. Управління працею повинно сприяти збільшенню обсягів виробництва і прибутку. За критерій економічної ефективності доцільно брати максимізацію прибутку від виробництва і реалізації продукції при мінімальних видатках.

Підвищення ефективності і якості діяльності підприємства в умовах ринкових відносин можна досягти лише на основі поєднання прогресивної техніки і технології, впровадження менеджменту.

10.2. Критерії і показники ефективності управління
10.3. Методика розрахунку економічної ефективності управлінської праці
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru