Ситуаційний менеджмент - Бондар О.В. - 2. Класифікація управлінських ризиків

Під класифікацією ризиків розуміють їх розподіл на окремі групи за певними ознаками для досягнення визначених цілей. Класифікація ризиків дозволяє чітко визначити місце кожного ризику в їх загальній системі. Вона створює можливість для ефективного застосування відповідних методів і заходів управління ризиком. Кожному ризику відповідає свій метод управління ним.

Ризики класифікують за такими ознаками: 1) за призначенням ризику:

o ризик, який передбачає втрати;

o ризик, який передбачає вигоду;

2) за видом небезпеки:

o природні ризики - не залежать від діяльності людини, пов'язані з проявами стихійних сил природи;

o техногенні ризики - спричинюються господарською діяльністю людини;

змішані ризики - події природного характеру або внаслідок діяльності людини.

3) за рівнем:

- міжнародний;

- макроекономічний;

- регіональний.

4) за характером діяльності:

- виробничі ризики - ризики, пов'язані зі збитком від зупинки виробництва внаслідок впливу різних факторів, і перш за все, із загибеллю чи пошкодженням основних та оборотних фондів ( обладнання, сировина, транспорт і т.ін.), а також ризики, пов'язані із впровадженням в виробництво нової техніки та технології;

- маркетинговий ризик виражається у втраті частки ринку, у зниженні об'єму продаж і розміру прибутку, а також в величині імовірності прояву негативних змін у зовнішньому середовищі, наприклад, зростанні цін на енергоносії, підвищенні процентних ставок по кредитах;

- фінансові і комерційні ризики - виникають в галузях управління фінансами і взаємовідносинами торгових партнерів у процесі укладання договорів. Серед фінансових виділяють: процентний, кредитний, валютний, ліквідності, ринковий, інфляційний та інші ризики. Так, наприклад, навіть компанії, які не діють на міжнародних ринках, піддаються ризику, пов'язаному з валютними операціями, оскільки їх внутрішні ринки збуту можуть бути переорієнтовані на іноземних постачальників. Так, "Лукойл" є концерном, який всі свої операції проводить на території Росії в рубльовому вираженні. При зміні курсу рубля відносно інших валют нафта з Персидської точки може стати більш привабливою для багатьох її споживачів.

До комерційних ризиків можна віднести: ризики, пов'язані з реалізацією товарів на ринку, перевозкою багажів; транспортні ризики, пов'язані з прийманням товару покупцем, платоспроможністю покупця; ризики, пов'язані з коливаннями валютного курсу.

- інвестиційні ризики - виникають при вкладенні інвесторами коштів з метою отримання прибутку. Наприклад, ризик вкладення коштів в проект пов'язаний з невизначеністю його реалізації в зв'язку з неповнотою вихідних даних про умови реалізації, величину витрат і результатів, з виникненням негативних ситуацій при проектуванні (зміна кон'юнктури ринку), а також із впливом факторів технічного, комерційного, політичного характеру.

- промислові ризики - характерні для промислової діяльності підприємства;

- професійні ризики - пов'язані з виконанням професійних обов'язків.

5) за об'єктами ризику (прийнято у страховій справі):

- майновий ризик (у тому числі ризик настання відповідальності) - ризики, пов'язані з імовірністю втрат майна громадянина - підприємця внаслідок крадіжки, диверсії, халатності, перенапруження технічної і технологічної систем;

- ризик заподіяння шкоди здоров'ю і життю громадян

6) за часом виникнення:

- короткострокові;

- постійні

7) за часом дії:

- ретроспективні (діють у минулому);

- поточні;

- перспективні;

8) за характером наслідків:

- чисті ризики - можливість отримання позитивного або негативного результату (екологічні, політичні, транспортні, майнові);

- спекулятивні - можливість отримання як позитивного, так і негативного результату.

9) за ступенем ризику:

- допустимий ризик - загроза втрати прибутку від реалізації проекту. При цьому збитки можливі, але не перевищують очікуваного прибутку;

- критичний ризик - небезпека збитків у розмірі витрат на здійснення проекту, що перевищують величину очікуваного прибутку;

- катастрофічний ризик - небезпека збитків у розмірі всього майна підприємства. Такий ризик може привести до краху, банкрутства підприємця і розпродажу майна. До категорії катастрофічного ризику слід відносити ризик, пов'язаний з прямою небезпекою для життя людей чи виникненням екологічних катастроф.

Ризик містить всяке рішення, при виборі якого існує можливість і необхідність оцінювати імовірність удачі, неуспіху і відхилення від поставленої мети.

Оцінка конкретного виду ризику допускає як визначення фінансового стану, реальності окремого рішення чи проекту в цілому, так і вкладення коштів у даний проект. Для практичного застосування така схема організації робіт вимагає деталізації.

Серед ризиків, найбільш стійко повторюваних у діяльності підприємства, слід відмітити:

- ризик, пов'язаний з нестабільністю політичної та економічної ситуації в країні;

- ризик зниження економічного потенціалу;

- ризик зниження наукового та інноваційного потенціалу;

- ризик втрати кадрового потенціалу;

- ризик майнової шкоди внаслідок порушення договірних зобов'язань та інших причин;

- ризик втрати престижу організації;

- ризик втрати доходів через злочинні дії третіх осіб;

- ризик зміни вартості факторів виробництва;

- ризик втрати керованості;

- ризик зниження якості продукції та послуг;

- ризик зміни зовнішньоекономічних факторів.

Тому діловий ризик в бізнесі та підприємництві - це головна проблема більшості фірм і компаній в умовах ринкової економіки. І сьогодні до неї виявляють значний інтерес, і вона має цілком самостійне теоретичне і прикладне значення, як важлива складова теорії й практики управління, менеджменту, особливо якщо врахувати недостатню її вивченість.

Необхідно зрозуміти, що для будь-якого бізнесу важливо не уникати ризику, а передбачати і знижувати його до мінімуму; особливого значення цей факт набуває під час роботи з підприємницьким ризиком.

3. Підприємницький ризик: причини та наслідки
4. Процес управління ризиком на підприємстві
Довідкова інформація
ТЕМА 10. Комерційна таємниця та економічна безпека підприємства як умови результативного ситуаційного менеджменту
1. Сутність комерційної таємниці та її вплив на економіку підприємства
2. Механізм захисту комерційної таємниці підприємства
3. Характеристика економічної безпеки підприємства в ситуаційному менеджменту: сутність, принципи організації та ключові завдання© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru