Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. - Контрольні питання одиничного і множинного вибору відповідей

1. Поняття "організація" передбачає:

а) внутрішню впорядкованість усієї системи та її частин, їх погодженість і взаємодію;

б) сукупність процесів чи дій, спрямованих на утворення і розвиток зв'язків між частинами цілого;

в) об'єднання людей з певною метою;

г) створення груп і угруповань;

ґ) дотримання правил і процедур групою людей.

2. Особливостями стратегічного управління є:

а) пошук переваг у конкурентному оточенні, відстеження й адаптація до їх змін;

б) узгодження внутрішнього потенціалу організації та можливостей, які містяться в зовнішньому середовищі;

в) зорієнтованість на досягнення сформульованих цілей;

г) пошук резервів діяльності організації.

3. Формування стратегічного мислення менеджера забезпечує:

а) розпізнавання та адекватне реагування на зміни в середовищі організації;

б) усвідомлення можливості впливу на формування середовища, а не лише реагування на зміни в ньому;

в) логічне обґрунтування форм і методів залучення та використання всіх видів ресурсів;

г) координацію напрямів діяльності;

ґ) зорієнтованість на аналіз всіх деталей при прийнятті управлінського рішення.

4. Який вітчизняний науковий напрям вважають теоретичною основою адміністративно-командної системи:

а) директивний;

б) телеологічний;

в) генетичний;

г) індикативний;

ґ) еволюційний?

5. Які основні особливості вітчизняного управління сформувалися у період 30—80-х pp. XX ст.:

а) використання директивних методів управління виробництвом і розподілом продукції;

б) централізоване забезпечення кожного підприємства матеріально-технічними ресурсами;

в) встановлення державних цін на продукцію підприємства;

г) націленість планів на вирішення поточних питань;

ґ) використання методу екстраполяції?

6. Стратегічний менеджмент як система складається з таких елементів:

а) цінностні орієнтації керівників;

б) стратегія організації;

в) організаційна структура;

г) організаційна (корпоративна) культура; ґ) методи управління організацією.

7. Принципами програмно-цільового методу управління є:

а) цільова спрямованість на вирішення певної проблеми на кожному з етапів розвитку системи;

б) комплексність у розробленні та реалізації обраної стратегії для вирішення проблеми;

в) безперервність і спадковість рішень, що приймаються на різних рівнях управління;

г) багато варіантність розробок, що дозволяє обрати найбільш раціональний шлях керованого розвитку певного процесу (явища).

8. Основні етапи розроблення стратегії розвитку організації:

а) аналіз середовища;

б) формування організаційної структури;

в) формулювання місії та цілей;

г) вибір стратегії розвитку;

ґ) реалізація стратегії.

9. До критеріїв потенційно ефективної стратегії належать:

а) гнучка адекватність, тобто власні стратегічні зміни повинні бути адекватними змінам в оточенні організації;

б) стратегічна унікальність як цільовий пошук можливостей майбутнього бізнес-успіху там, де його ще не побачили конкуренти;

в) ситуаційність, яка проявляється при аналізі конкретної ситуації для визначення ключових чинників майбутнього успіху організації;

г) майбутня невизначеність як стратегічна можливість, тобто здатність перетворювати зміни зовнішнього оточення організації в свої конкурентні переваги.

10. Стратегічний менеджмент ґрунтується на таких принципах:

а) організація є "відкритою" соціально-економічною системою;

б) організація є "закритою" системою з заданими цілями;

в) постійний перегляд і оновлення "стратегічного набору";

г) посилення гнучкості планування;

ґ) узгодження потенціалу самої організації та можливостей, що виникають у зовнішньому середовищі.

Питання для поглибленої самоперевірки
Практичні завдання
Ситуаційна вправа
Розділ 2. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Роль планування в різних управлінських системах
2.2. Процес планування стратегії організації
2.3. Стадії розроблення загальної стратегії
Визначення місії та цілей
Діагностика середовища
Перегляд стратегічних альтернатив
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru