Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. - Питання для поглибленої самоперевірки знань

1. Планування, яке спрямоване на забезпечення стійкої відповідності між цілями організації, її внутрішніми і ринковими можливостями, вважають:

а) стратегічним;

б) оперативним;

в) цільовим;

г) довгостроковим.

2. Стратегічне планування на відміну від довгострокового:

а) забезпечує передбачення майбутнього;

б) майбутнє організації можна визначати шляхом екстраполяції сформованих тенденцій розвитку;

в) пріоритетним є формування оптимістичних значень показників діяльності організації порівняно з досягнутим рівнем;

г) неможливість використання методів екстраполяції.

3. Стратегічне планування діяльності організації трактують як:

а) сукупність дій та рішень щодо розроблення стратегії;

б) процес визначення цілей організації;

в) розроблення стратегій, що спрямовані на досягнення певних цілей у відповідних функціональних сферах організації;

г) розроблення календарних планів-графіків виробництва.

4. Стратегічне планування виникло як відповідь на:

а) необхідність зміни організаційних структур управління;

б) недоліки довгострокового планування;

в) насичення ринку;

г) підвищення рівня конкуренції;

ґ) зростання кризових явищ в окремих галузях економіки.

5. При виборі стратегії слід дотримуватися принципу розумної достатності, т. з. принципу "бритви Оккама", тобто:

а) стратегія повинна бути максимально ефективною;

б) стратегія повинна бути достатньо ефективною, гнучкою і адекватною змінам зовнішнього середовища організації;

в) стратегія повинна бути достатньо ефективною і відносно простою (задовільно складною).

6. Вимоги при формуванні ефективної стратегії:

а) врахування змін, які відбуваються в зовнішньому середовищі;

б) альтернативність або варіантність розроблення;

в) відповідність специфіці діяльності організації;

г) врахування особливостей архітектоніки організації;

ґ) застосування методу екстраполяції.

7. Яку методологію управління доцільно застосувати при середньому рівні нестабільності середовища організації (оцінка 3,0—3,5 за шкалою І. Ансоффа):

а) управління шляхом рангування стратегічних завдань;

б) управління "за слабкими сигналами";

в) директивне планування;

г) регулярне стратегічне управління;

ґ) управління в умовах несподіванок.

8. Загальна стратегія — це:

а) стратегія, яка гнучко й адекватно змінюється під впливом змін зовнішнього середовища організації;

б) стратегія, яка передбачає взаємодію всіх своїх підсистем для отримання загального кінцевого результату з урахуванням змін внутрішнього потенціалу організації та зовнішнього середовища;

в) стратегія, яка передбачає узгодження всіх своїх підсистем для досягнення загального кінцевого результату.

9. До основних завдань бізнес-стратегії організації належать:

а) розроблення заходів, спрямованих на посилення конкурентоспроможності і збереження конкурентних переваг;

б) досягнення цілей функціональних підрозділів;

в) аналіз і формування цільового господарського портфеля організації;

г) встановлення інвестиційних пріоритетів та напрямів розподілу ресурсів;

ґ) розв'язання вузькопофільних питань і проблем.

10. Перевагами стратегічного планування є:

а) заохочення керівників мислити стратегічно;

б) чіткіша координація зусиль на досягнення сформульованої мети;

в) можливість адаптуватися до раптових змін;

г) втілення стратегії в формальному стратегічному плані;

ґ) досягнення високих темпів зростання організації.

Питання для поглибленої самоперевірки знань

1. Як оцінити рівень нестабільності зовнішнього середовища? Для чого використовують оцінку нестабільності середовища?

2. Які основні відмінності довгострокового планування від стратегічного?

3. Перелічіть основні етапи планування стратегїі організації.

4. Чим відрізняється стратегічне планування від тактичного?

5. Які особливості розроблення стратегїі на корпоративному та бізнес рівнях?

6. Для якої організації планування стратегїі зводиться до розроблення бізнес-стратегії?

7. Ким запропонований методичний підхід до планування стратегїі на рівні СГЦ корпорації? Наведіть конкретні приклади.

8. Визначення стратегічної орієнтації організації входить у функції стратегічного планування чи маркетингу? Відповідь аргументуйте.

9. Хто здійснює планування стратегії організації? Яку роль виконують внутрішні та зовнішні консультанти?

10. Які основні підходи застосовують до планування стратегії? Сформулюйте їхні переваги та недоліки.

Практичні завдання
Ситуаційна вправа
Розділ 3. ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Формулювання та характеристика елементів місії
3.2. Поняття, види та принципи формулювання цілей організації
3.3. Процес визначення цілей
Виявлення й аналіз трендів у середовищі.
Вибір цілей організації загалом
Побудова ієрархії цілей
Визначення індивідуальних цілей
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru