Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. - Питання для поглибленої самоперевірки знань

1. При формулюванні місії організації повинні бути враховані такі елементи:

а) коротке повідомлення про походження і розвиток організації;

б) стиль поведінки власників і управлінського персоналу;

в) визначення сфери діяльності у термінах ринку;

г) основні особливості і конкурентні переваги організації;

ґ) цілі діяльності організації.

2. Метою встановлення місії організації є:

а) внесення цільової направленості діяльності;

б) окреслення довгострокового напряму розвитку;

в) надання організації індивідуальності;

г) прагнення усвідомити: де ми знаходимося зараз, що ми робимо і куди прямуємо?

3. Місію організації розглядають у таких варіантах:

а) місія-призначення, тобто конкретне уявлення про причину виникнення та зміст існування організації;

б) місія-орієнтація — широке розгорнуте уявлення про поведінку організації;

в) місія-політика — концентрований вираз-головних цілей на найближчий період і на перспективу.

4. За якими критеріями можна класифікувати цілі організації.

а) рівень ієрархії;

б) часовий період;

в) сфера діяльності;

г) характер діяльності;

ґ) зміст діяльності?

5. За характером діяльності організації цілі поділяють на такі види:

а) зростання;

б) стабільності;

в) маркетингові;

г) скорочення;

ґ) фінансові.

6. Встановлення цілей передбачає проходження таких стадій:

а) встановлення індивідуальних цілей та задач як інструменту забезпечення їх виконання;

б) проведення SWOT-аналізу;

в) побудова ієрархії цілей;

г) встановлення загальної мети організації;

ґ) виявлення та аналіз тенденцій зміни оточення організації.

7. Сформульовані цілі управління повинні відповідати таким вимогам:

а) конкретність та вимірюваність;

б) жорсткість щодо шляхів їх досягнення;

в) реальність, досяжність;

г) гнучкість;

ґ) орієнтація на високий результат, успіх.

8. "Дерево цілей" трактують як:

а) графічне зображення зв'язків організації із зовнішнім середовищем;

б) розподіл обов'язків в апараті управління організацією;

в) графічне зображення співпідпорядкованості цілей, що демонструє розподіл загальної мети на підцілі, завдання й окремі операції.

9. Централізований підхід до формулювання цілей передбачає:

а) формулювання вищим керівництвом головних цілей організації, а на їх основі вибір цілей нижчими рівнями управління;

б) формулювання цілей нижчими рівнями, які потім виступають основою для головних цілей;

в) формулювання цілей як багатоітераційний процес;

г) вище керівництво розробляє цілі для кожного рівня і вимагає точного їх виконання.

10. Враховуючи зв'язок між цілями: а) збільшення рентабельності активів; і б) збільшення коефіцієнта оборотності активів, сформулюйте їх характеристику:

а) комплементарність;

б) індиферентність;

в) конфліктність;

г) конфліктно-індиферентність.

Питання для поглибленої самоперевірки знань

1. Перелічіть основні елементи місії організації. З якою метою організація формулює свою місію?

2. Інтереси яких груп беруть до уваги при формулюванні кредо організації?

3. Як би ви сфомулювали місію підприємства, якщо б у вас з'явилася можливість зайнятися підприємницькою діяльністю?

4. Оцініть правильність вислову: "Ціль є вихідним моментом будь-яксіі управлінської дії, а також лежить в основі побудови критеріїв оцінки діяльності організації

5. Які особливості процесу визначення цілей у системах довгострокового і стратегічного планування?

6. Які основні ознаки класифікації цілей організації?

7. На яких принципах базується оцінка якості сформульованих цілей організації?

8. З яких етапів складається процес визначення цілей? Який з них, на вашу думку, має особливе значення?

9. Сформулюйте основні правила побудови "цільового каркаса організації".

10. Оцініть переваги та недоліки трьох можливих підходів до визначення цілей організації.

Практичні завдання
Ситуаційна вправа
Розділ 4. СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Методичний підхід до діагностики середовища
4.2. Попереднє дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища організації
4.2.1. Аналіз макрооточення
4.2.2. Аналіз безпосереднього оточення
Можливість тиску з боку клієнтів
Можливість тиску з боку постачальників
4.2.3. Аналіз внутрішнього середовища
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru