Стратегічний менеджмент - Кіндрацька Г.І. - Контрольні питання одиничного і множинного вибору відповідей

1. Розрізняють такі компоненти зовнішнього середовища організації:

а) постачальники;

б) демографічна;

в) природна;

г) потенційні конкуренти;

ґ) економічна.

2. Зовнішнє середовище для організації є:

а) джерелом загроз існуванню;

б) джерелом можливостей реалізації прагнень;

в) постачальником ресурсів;

г) джерелом інформації про загрозу банкрутства.

3. Автором моделі п'яти конкурентних сил є:

а) А. Томпсон;

б) М. Портер;

в) П. Лоуренс;

г) І. Ансофф;

ґ) Г. Олдрідч.

4. Обстеження сильних і слабких сторін організації передбачає:

а) оцінку стану функціональних сфер;

б) дослідження взаємодії з конкурентами;

в) оцінку процесу управління;

г) діагностику макрооточення;

ґ) аналіз господарського портфелю.

5. Основними елементами матриці SWOT є:

а) "можливості";

б) "внутрішнє середовище";

в) "сильні сторони";

г) "загрози";

ґ) "зовнішнє середовище".

6. SWOT-аналіз середовища організації забезпечує:

а) визначення внутрішнього потенціалу організації, її слабких сторін та можливостей і загроз у макро- і мезооточенні;

б) передбачення потенційних можливостей і загроз;

в) прогноз зовнішніх і внутрішніх можливостей організації;

г) формування переліку позитивних і негативних чинників впливу на організацію.

7. До слабких сторін організації належать:

а) відставання у сфері досліджень і розробок;

б) непривабливий імідж на ринку;

в) погіршання конкурентної позиції;

г) відсталість технологічного обладнання;

ґ) низька кваліфікація працівників.

8. Ознаками класифікації методів прогнозування тенденцій зміни середовища організації є:

а) рівень нестабільності середовища;

б) рівень об'єктивності прогнозування;

в) можливість залучення експертів;

г) рівень аналітичності процесу прогнозування;

ґ) рівень залучення інформації.

9. До основних методів прогнозування динаміки середовища організації належать:

а) експертні оцінки;

б) екстраполяційні методи;

в) детермінований факторний аналіз;

г) пояснювальні моделі;

ґ) стохастичний факторний аналіз.

10. При колективній експертизі середовища організації використовуються такі види опитування:

а) дискусія;

б) "мозкова атака";

в) анкетування;

г) інтерв'ювання;

ґ) аналітичні доповідні записки.

Питання для поглибленої самоперевірки знань

1. За якими компонентами характеризують макро- і мезооточення організації?

2. Який існує взаємозв'язок між аналізом середовища організації та розробленою М. Портером моделлю п'яти конкурентних сил?

3. Назвіть основні конкурентні сили у моделі М. Портера. В чому виявляється загроза появи товарів-субститутів?

4. Яка з конкурентних сил, на вашу думку, сильніша: загроза товарів-субститутів чи загроза появи нових конкурентів?

5. Дайте характеристику економіко-логічних методів аналізу середовища.

6. У чому сутність методу SWOT? Яке його основне призначення?

7. Охарактеризуйте основні типи методів прогнозування. За якими критеріями можна здійснити їх типологію?

8. Назвіть особливості індивідуальних і колективних методів експертних оцінок.

9. Яка послідовність реалізації методу сценаріїв?

10. Назвіть основні джерела інформації для аналізу середовища організації.

Практичні завдання

1. Проведіть умовний SWOT-аналіз для невеликої будівельної фірми, яка діє на місцевому ринку.

2. Проаналізуйте можливості і загрози, які існують у зовнішньому середовищі українських підприємств різних галузей. Які тенденції їх розвитку?

3. Під час проведення діагностики внутрішнього середовища організації існує проблема вибору чинників, які характеризують її особливості відповідно до функціональних сфер. Які сфери діяльності, на вашу думку, слід проаналізувати насамперед? Запропонуйте перелік запитань для експертів, відповідь на які дозволить встановити становище організації в певній сфері і визначити майбутні тенденції.

Питання для поглибленої самоперевірки знань
Практичні завдання
Ситуаційна вправа
Розділ 5. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Стратегічна сегментація ринку
5.2. Оцінка привабливості ринку
5.2.1. Метод оцінки перспектив СЗГ за критерієм "зростання ринку"
Розрізняють поточний і абсолютний потенціал ринку.
Методи прогнозування попиту.
5.2.2. Багатокритеріальний метод оцінки привабливості ринку
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru