Стратегічний менеджмент - Осовська Г.В. - ПЕРЕДМОВА

Уявлення про роль та місце управління організацією, про зміст управлінської діяльності та методи її здійснення неодноразово зазнавали суттєвих змін з того часу як управління стало розглядатися як особливий вид діяльності, який здійснюється в організації. Погляди на управління розвивались у міру того, як розвивались суспільні відносини, змінювався бізнес, удосконалювалась технологія виробництва, з'являлись нові засоби зв'язку та обробки інформації. Змінювалась практика управління - змінювались і вчення про управління. Однак управлінська думка не відігравала ролі пасивного, слідування за практикою менеджменту, адже розроблені та сформульовані нові ідеї в галузі управління та нові підходи до здійснення управління знаменували собою нові рубежі, починаючи з яких відбувались широкі перетворення в практиці управління.

Яскравим прикладом таких ідей та підходів є сучасна концепція стратегічного управління. її поява завдячує цілій низці принципово нових проблем, що виступають на перший план перед керівниками всіх рівнів, підприємцями та просто діловими людьми. Сьогодні це: . - проблеми виживання в умовах конкурентної боротьби;

- орієнтація мислення керівників з внутрішньовиробничих на зовнішні проблеми підприємства;

- формування нової управлінської культури;

- визнання підприємства як соціальної системи тощо. Сьогоднішнім менеджерам потрібно думати стратегічно про те, в якому

становищі перебуває підприємство, про вплив, який на нього здійснюють умови, що змінюються. Вони змушені досить ретельно аналізувати зовнішнє середовище, бути добре ознайомлені з діяльністю підприємства, щоб знати, коли і які зміни вносити в стратегію.

В загальному суть концепції стратегічного менеджменту міститься у відповіді на запитання: "Як необхідно здійснювати управління організацією в умовах динамічного, швидко змінюваного і невизначеного середовища?". Відповідь на поставлене запитання передбачає не тільки необхідність проведення аналізу та оцінки середовища і прогнозування того, як воно буде змінюватися з часом, але й створення такої системи управління персоналом, яка б постійно підтримувала відповідність між середовищем і результатами діяльності організації.

Практика відповідних процедур, методів, дій та рішень щодо стратегічного управління широко застосовується за кордоном і підкріплена ґрунтовною теоретичною базою. На превеликий жаль, теорія стратегічного управління, що розроблена західними вченими - І. Ансоффом, П.Ф. Друкером, Б. Карлофом, У. Кінгом, Д. Кліландом, А. Дж. Стріклендом, А.А.Томпсоном та ін. - далеко не повною мірою відповідає реаліям постсоціалістичних країн. Це зрозуміло, оскільки вони будували свою теорію для стабільних економік промислово розвинутих країн, для яких характерні: відносна передбачуваність змін зовнішнього оточення і власних ресурсів, добре відпрацьоване законодавче поле, висока інформаційна забезпеченість фахівців, структурованість суспільства, адаптованість населення до ринкових відносин, його звичка виконувати правила гри. Ці характерні риси не властиві країнам з перехідною економікою, тому використання вказаної теорії в повному обсязі неможливе.

Ситуація ще більше ускладнюється, якщо звернутися до спроб практичної реалізації теорії стратегічного управління. Як неадекватне сприйняття та незрозумілість, так і суто технічні перешкоди (недостатність інформації, відсутність фахівців тощо) демонструють важливість та актуальність розвитку власної теорії й практики стратегічного управління.

Тема 1. Концепція стратегічного менеджменту
1. Становлення та розвиток теорії стратегічного менеджменту
2. Сучасна концепція стратегічного менеджменту та її значення
3. Послідовність переходу підприємства до стратегічного управління
Тема 2. Зміст стратегічного менеджменту
1. Суть та принципи стратегічної діяльності
2. Зміст стратегічного управління
3. Поняття стратегії та їх види
Тема 3. Процес стратегічного менеджменту
1. Стратегічне планування та управління як складові процесу розробки стратегії
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru