Управління персоналом - Балабанова Л. В. - ПЕРЕДМОВА

Сучасні умови характеризуються підвищенням ролі персоналу у підприємствах, що обумовлено такими чинниками: зміни у змісті праці, які викликані застосуванням нових техніки, технологій; трансформація функції контролю, підвищення значущості самоконтролю і самодисципліни; макроекономічні чинники (загострення конкуренції на ринку, орієнтація підприємств на задоволення попиту покупців, підвищення уваги до якості товарів); зміна форм організації праці на підприємствах; підвищення освітнього та культурного рівня працівників; зміна пріоритетів у системі цінностей персоналу. У зв'язку з цим особливої актуальності на сучасному етапі набувають питання управління персоналом у підприємствах.

Вивчення дисципліни "Управління персоналом" передбачається освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 0502 "Менеджмент".

Програма дисципліни "Управління персоналом" виходить з необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють новими підходами до вирішення проблем управління персоналом в умовах ринкової економіки.

Мета дисципліни: формування комплексу теоретичних знань і умінь щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних підприємствах, добору та розставлення персоналу, його оцінки та навчання, забезпечення цілеспрямованого використання персоналу підприємства.

Задачами дисципліни є теоретична підготовка студентів з таких питань:

• зміст управління персоналом в системі менеджменту підприємств;

• особливості управління персоналом як соціальною системою;

• формування колективу підприємства;

• соціальний розвиток колективу;

• діяльність служб персоналу в сучасних умовах;

• сутність, види та основні напрямки кадрової політики підприємства;

• кадрове планування у підприємстві;

• організація набору і відбору персоналу;

• ділове оцінювання і атестація персоналу;

• управління процесом розвитку і рухом персоналу;

• управління процесом вивільнення персоналу;

• соціальне партнерство у підприємстві;

• оцінка ефективності управління персоналом.

У відповідності з метою та задачами дисципліни, а також згідно з нормативною програмою вивчення дисципліни побудовано зміст навчального посібника "Управління персоналом", який складається з двох частин та 13 розділів.

Мета навчального посібника "Управління персоналом" – сприяти формуванню у студентів наукового світогляду і глибоких знань з управління персоналом, набуттю вмінь і навичок для здійснення конкретної управлінської діяльності.

Посібник дозволяє вирішити такі задачі:

• ознайомити з основами управління персоналом підприємства в умовах ринку;

• забезпечити засвоєння студентами питань щодо здійснення процесу управління персоналом підприємства;

• навчити студентів застосовувати на практиці отримані знання з управління персоналом, формулювати цілі, забезпечувати та контролювати впровадження розроблених кадрових заходів. Дисципліна "Управління персоналом" тісно пов'язана з іншими дисциплінами – це "Основи менеджменту", "Менеджмент підприємства", "Організація праці менеджера", "Економіка підприємства", "Основи психології та педагогіки".

Навчальним планом спеціальності 6.050201 з даної дисципліни передбачені лекції, проведення семінарів та дискусій, індивідуальні заняття та самостійна робота.

Частина І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Навчальні цілі:

• розкрити роль управління персоналом як науки;

• продемонструвати взаємозв'язок управління персоналом з іншими науками;

• показати значення управління персоналом як навчальної дисципліни;

• визначити сутність, мету та задачі управління персоналом в умовах ринку;

• розкрити зміст системи управління персоналом;

• висвітлити методи, основні аспекти, принципи управління персоналом;

• охарактеризувати етапи історичного розвитку управління персоналом.

Частина І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни
1.2. Управління персоналом як часткова функція менеджменту
1.3. Етапи історичного розвитку управління персоналом
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов'язкові завдання
Додаткові завдання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru