Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Додаткові завдання

1. Розкрийте сутність понять "група", "колектив". Назвіть елементи, організаційні можливості та ознаки колективу.

2. Розкрийте класифікацію колективів.

3. Висвітліть зміст процесу створення трудового колективу.

4. Охарактеризуйте етапи розвитку трудового колективу.

5. Розкрийте механізм створення та особливості формальних і неформальних груп.

6. Назвіть та охарактеризуйте фактори, що впливають на ефективне функціонування групи.

7. Розкрийте сутність та рівні корпоративної культури підприємства.

8. Назвіть мету та задачі корпоративної культури в системі управління персоналом підприємства.

9. Охарактеризуйте показники, за допомогою яких визначається сила корпоративної культури підприємства.

Тести для самоконтролю

1. Яку категорію характеризує визначення: "Соціальна спільність людей, об'єднаних спільною трудовою діяльністю в рамках певної організації для досягнення спільної мети та зв'язані між собою відносинам ми співробітництва"?

1. Суб'єкт управління.

2. Об'єкт управління.

3. Соціальна група.

4. Трудовий колектив.

2. Що таке соціальна група?

1. Це відносно стала сукупність людей, що має спільні інтереси, цінності і норми поведінки.

2. Об'єднання громадян для досягнення певних політичних цілей.

3. Це сукупність людей згрупованих в залежності від розміру заробітної плати.

4. Неформальна група колективу підприємства, що протидіє керівництву.

3. Сукупність людей, об'єднаних спільною метою і діяльністю, єдністю інтересів, взаємною відповідальністю кожного, відносинами співробітництва та взаємодопомоги – це:

1. Трудовий колектив.

2. Соціальна група.

3. Неформальна організація.

4. Номінальна група.

4. Які основні принципи побудови нормальних соціально-психологічних відносин у колективі?

1. Свобода висловлювань та ініціативи, солідарність, інформованість, справедливість, взаємоповага.

2. Організованість, структурність, згуртованість, солідарність, інформованість.

3. Свобода висловлювань та ініціативи, структурність, згуртованість.

4. Інформованість, справедливість, організованість, здоровий глузд.

5. Яка категорія відповідає визначенню: "відокремлений орган (посада), наділений функціями управління, правами для їх реалізації, визначеною відповідальністю за виконання функції та використання прав"?

1. Ланка управлінської структури.

2. Суб'єкт управління.

3. Об'єкт управління.

4. Рівень управління.

6. Первинною функцією трудового колективу є:

1. Виконання певних завдань, які сприяють досягненню цілей підприємства.

2. Підготовка та виховання майбутніх спеціалістів.

3. Утворення нових підрозділів підприємства та розширення його сфери впливу.

4. Мотивація працівників.

7. Скільки існує рівнів об'єднання працівників у колектив?

1. Чотири: номінальна група, активне ядро, інтеграція, зрілість.

2. Два: диференціація та інтеграція.

3. Три: на рівні секції, відділу, підприємства.

4. Шість: людина – соціальна група – структурний підрозділ – група однодумців – колектив – зрілий колектив.

8. Трудовий колектив може бути:

1. Тільки суб'єктом управління.

2. Об'єктом і суб'єктом управління.

3. Тільки об'єктом управління.

4. Ні суб'єктом, ні об'єктом управління.

9. Колектив – динамічна система. Від яких умов залежить його розвиток?

1. Тільки від внутрішніх суб'єктивних.

2. Тільки від зовнішніх об'єктивних.

3. Від зовнішніх та внутрішніх.

4. Розвиток колективів завжди однаковий.

10. Всередині трудового колективу може існувати:

1. Тільки неформальна структура.

2. Тільки формальна структура.

3. Формальна та неформальна структури.

4. Не існує структурного підрозділу.

11. Яким може бути процес розвитку трудового колективу?

1. Все залежить від умов діяльності колективу та його структурних ознак.

2. Завжди поступовий.

3. Завжди непоступовий.

4. Все залежить від умов діяльності колективу.

12. Яким ознакам повинна задовольняти група, щоб стати колективом?

1. Всім зазначеним нижче.

2. Наявності загальної мети, як спільної.

3. Практичній взаємодії людей, спрямованій на досягнення цілей.

4. Досить стабільні відносини між членами групи.

13. Визначте найважливіші причини виникнення неформальної групи:

1. Потреба працівників в захисті.

2. Почуття причетності, потреба у допомозі.

3. Спільні інтереси.

4. Потреба в спілкуванні, симпатії, антипатії.

14. За результатом впливу на діяльність організації конфлікти поділяються на:

1. Конструктивні та функціональні.

2. Дисфункціональні та деструктивні.

3. Конструктивні та деструктивні.

4. Позитивні та негативні.

15. На якій стадії розвитку трудового колективу формується актив, що поєднує більшість його членів, починають складатися традиції, громадська думка?

1. Становлення.

2. Зрілість.

3. Стабілізація.

4. Зростання.

16. Систему офіційної співпідпорядкованості працівників складає:

1. Структура трудового колективу.

2. Формальна структура трудового колективу.

3. Статус і функціональна роль членів колективу.

4. Неофіційна структура.

17. У результаті особистих симпатій і антипатій членів колективу, відносин дружби, спорідненості, знайомства формується:

1. Неформальна структура трудового колективу.

2. Трудовий колектив.

3. Формальна структура трудового колективу.

4. Актив групи.

18. Добре сформована система керівних переконань, принципів І технологій у життєдіяльності підприємства – це:

1. Організаційна культура.

2. Групові норми.

3. Корпоративна культура.

4. Згуртованість групи.

19. Стадіями розвитку трудового колективу є:

1. Зародження, зрілість, активність, старіння.

2. Становлення, зрілість, занепад, старіння.

3. Формування, стабільність, зрілість, занепад.

4. Формування, становлення, зрілість, старіння.

20. Для неформальної групи не властиве:

1. Величина групи не перевищує 7-8 осіб.

2. Відносини у межах групи побудовані на єдності інтересів і відносній стабільності зв'язків у групи і поза нею.

3. Індивіди в групі спілкуються один з одним безпосередньо.

4. Однорідність складу.

Обов'язкові завдання

Завдання № 1

В якості рекомендацій менеджеру для забезпечення ефективності діяльності трудового колективу виділяють:

1. При формуванні трудового колективу необхідно враховувати особливості прояву тих або інших типів поведінки працівників (уявний тип, емоційно-комунікативний тип, організаторський тип).

2. Члени груп с різностатевим складом у більшому ступені схильні до соціального тиску, ніж члени одностатевих груп.

3. Групи, які складаються із членів, що володіють різними здібностями, діють більш ефективно, ніж групи, члени яких мають аналогічні здібності.

4. Необхідно забезпечувати сполучення досвідчених працівників з молодими.

Завдання:

1. Охарактеризуйте практичну сферу застосування наведених рекомендацій.

2. Якими рекомендаціями, з Вашої точки зору, можна доповнити наведений перелік?

Завдання №2

Для трудового колективу підприємства є характерним таке: колектив перестав розвиватися, втратив здібність до адаптації, соціальний контроль набув консервативного характеру і визначає статику колективу. На якій стадії розвитку знаходиться трудовий колектив? Охарактеризуйте роль керівника колективу на даному етапі.

Завдання №3

Визначте фактори, що впливають на дієвість функціонування Вашої студентської групи. Які з них Ви вважаєте найважливішими і чому? Наведіть приклади.

Додаткові завдання

Завдання № 1

Культивування у робітників сильного почуття належності до підприємства або місця роботи є не тільки ефективним "закріплюючим" фактором, але і дуже важливим з погляду стимулювання працьовитості. Який з перерахованих нижче прикладів є найбільш прийнятним для стимулювання працьовитості? [42]

А: При визначенні цілей роботи на підприємстві, а також при складанні робочих планів треба робити так, щоб підлеглі за мірою можливості приймали в цьому участь.

Б: Необхідно, наскільки це можливо, уникати того, щоб змушувати підлеглих виконувати непосильну роботу. Треба піклуватися про кожного підлеглого.

В: Встановити чіткий порядок на робочих місцях і самому як керівнику чітко дотримувати його, показуючи приклад іншим.

Завдання №2

Керівники добре знають, що в малій робочій групі значно легше домогтися єдності дій, ніж у великій. Чому легше і які з наведених причин є обґрунтованими? [42]

А: Спосіб мислення однієї людини відрізняється від способу мислення іншої, тому в малій групі легше знайти загальну точку зору. У великій групі домогтися цього складніше, тому що спілкування в малій групі інтенсивніше.

Б: Якщо група нечисленна, то в ній легше забезпечити єдність дій. Це пов'язано з прагненням людей до взаєморозуміння.

В: У будь-якій групі завжди є люди, думка яких завжди розходиться з думкою навколишніх. Якщо група нечисленна, то в ній менше таких людей. Тому не потрібно витрачати багато зусиль на домовленості.

Розділ 4. ЗГУРТОВАНІСТЬ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОЛЕКТИВУ
4.1. Згуртованість колективу: сутність, стадії
4.2. Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкту управління
4.3. Соціальні ролі і відносини в колективі. Колективна творчість
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов'язкові завдання
Додаткові завдання
Розділ 5. КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru