Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Обов'язкові завдання

1. Розкрийте сутність поняття "згуртованість колективу".

2. Назвіть характеристики згуртованих колективів.

3. Вкажіть характеристики групового мислення і групового тиску.

4. Висвітліть умови формування згуртованої групи.

5. Охарактеризуйте стадії формування згуртованої групи.

6. Назвіть і охарактеризуйте фактори групової згуртованості.

7. Розкрийте методику визначення групової згуртованості.

8. Висвітліть соціально-психологічні особливості колективу як об'єкту управління.

9. Назвіть і охарактеризуйте соціальні ролі і відносини в колективі.

10. Вкажіть типи відносин, які можуть виникати між членами колективу.

11. Назвіть і охарактеризуйте методи, якими може здійснюватися колективна робота.

Тести для самоконтролю

1. На менеджерів якого рівня покладається відповідальність за реалізацію соціального розвитку колективу?

1. Вищого.

2. Середнього.

3. Оперативного.

4 Нижчого.

2. Визначення: "Одноланкова структура управління, єдина виробнича територія, безпосередній особистий контакт та міжособистісні відносини у процесі праці, де керівник одночасно входить до складу виконавців" характеризує:

1. Згуртований колектив.

2. Колектив на стадії інтеграції.

3. Основний колектив – підприємство в цілому.

4. Первинний (контактний) колектив.

3. Якій категорії відповідає наведений перелік: особистісні якості співробітників, стиль керівництва?

1. Внутрішні (суб'єктивні) фактори, які визначають розвиток колективу.

2. Зовнішні (об'єктивні) фактори, які визначають розвиток колективу.

3. Елементи структури колективу.

4. Суб'єкт управління.

4. Якій стадії розвитку колективу відповідають характеристики: "Завершується взаємне вивчення, на основі якого відбувається зближення людей у групи (найбільш ініціативні, менш ініціативні, індиферентні, дезорганізуючі). Вступає в силу саморегуляція колективу"?

1. Диференціація.

2. Формування.

3. Інтеграція.

4. Згуртованість.

5. Стабільність складу колективу, підтримка дружніх контактів у роботі та вільний час, високий рівень трудової дисципліни, високі виробничі показники характерні для колективів:

1. Роз'єднаних.

2. Згуртованих.

3. Жіночих.

4. Розчленованих.

6. Перелік, інформування працівників, психологічний клімат колективу, стиль керівництва, сумісність членів, групова емоційна ідентифікація, особисті якості керівника, визначає:

1. Організаційно-технічні фактори згуртованості.

2. Економічні фактори згуртованості.

3. Соціально-психологічні фактори згуртованості.

4. Загальний рівень згуртованості колективу.

7. Наявність декількох найбільше несприятливих соціально-економічних груп, великий діапазон показників, дисциплінованість та суспільної активності робітників характерні для колективів:

1. Роз'єднаних.

2. Згуртованих.

3. Розчленованих.

4. Чоловічих.

8. Для визначення рівня згуртованості використовують показники:

1. Фактичної та потенційної плинності працівників.

2. Кількості внутрішніх конфліктів.

3. Кількості випадків порушення трудової та виробничої дисципліни.

4. Стабільності колективу, кількості конфліктів, кількості випадків дезорганізації.

9. Психофізіологічна сумісність пов'язана з розвитком таких процесів, як:

1. Професійна та освітня підготовка працівників, організація праці на підприємстві.

2. Сприйняття, увага, мислення, злагодженість сенсомоторних реакцій.

3. Рівень організації торговельно-технологічного процесу на підприємстві.

4. Статево-віковий склад, рівень дисциплінованості.

10. На психологічну сумісність впливають:

1. Рівень співвідношення між різними категоріями робітників.

2. Характеристики формальної структури колективу.

3. Індивідуальні якості робітників апарату управління.

4. Індивідуальні особливості кожного члену колективу.

11. Узагальнюючою характеристикою колективу, що свідчить про рівень його розвитку є:

1. Внутрішньоколективна згуртованість.

2. Рівень освітньо-професійної підготовки працівників.

3. Соціально-демографічний поділ.

4. Ціннісно-орієнтаційна поведінка працівників.

12. Конформізм, схильність до чуток, емоційна нестійкість, схильність до конфліктів характерні для:

1. Розчленованих та роз'єднаних колективів.

2. Згуртованих колективів.

3. Колективів на етапі зрілості.

4. Роз'єднаних колективів.

13. Психологічна сумісність може бути зумовлена:

1. Як подібністю, так і відмінністю характеристик членів групи.

2. Подібністю характеристик членів колективу.

3. Відмінністю характеристик членів групи.

4. Специфікою діяльності підприємства.

14. Основні принципи побудови "здорових" соціально-психологічних відносин у трудовому колективі:

1. Ініціативність, солідарність, інформованість, взаємоповага.

2. Дисципліна, децентралізація управління.

3. Взаємопорозуміння, внутрішньоколективна сумісність.

4. Принциповість, об'єктивність, стратегічність.

15. Згуртованість – єдність поведінки членів колективу, побудована на:

1. Поєднанні колективних та індивідуальних цінностей норм поведінки, інтересів у загальному процесі діяльності.

2. Спільності мети робітників.

3. Спільності методів діяльності.

4. Спільності інтересів цінностей, норм поведінки у вільний від роботи час.

16. Розвиток персоналу буває:

1. Загальний та професійний.

2. Тільки професійний.

3. Спеціалізований та загальний.

4. Немає правильної відповіді.

17. Відповідальність за розвиток персоналу несуть:

1. Управлінські працівники.

2. Працівники відділу кадрів.

3. Самі працівники.

4. Тільки керівники.

18. Створення та застосування системи винагород належить до:

1. Структурних методів подолання конфлікту.

2. Міжособистісних стилів вирішення конфліктів.

3. Критеріїв оцінки праці персоналу.

4. Функцій менеджменту.

19. До характеристик групового мислення і групового тиску не належать:

1. Відсіювання неприємної або неугодної інформації.

2. Негативна стереотипізація сторонніх.

3. Відсутність соціального тиску на незгодних.

4. Ілюзія постійної єдності.

20. До психологічних характеристик колективу належать:

1. Характер внутрішнього психологічного клімату психологічний стан членів колективу, ступінь згуртованості членів колективу.

2. Групові норми, цінності, правила поведінки.

3. Згуртованість, рівень конфліктності, статус членів групи.

4. Морально-психологічний клімат, групові норми, цінності.

21. Сукупність індивідуальних якостей членів групи, що забезпечують злагодженість і ефективність їхньої діяльності, – це:

1. Згуртованість групи.

2. Необхідна умова командної роботи.

3. Соціально-психологічна сумісність працівників.

4. Психологічна сумісність членів групи.

22. Відповідність темпераментів членів колективу складає основу:

1. Соціальної сумісності працівників.

2. Психологічної сумісності працівників.

3. Групової згуртованості.

4. Соціально-психологічної сумісності працівників.

23. Відносно постійна система поведінки згідно встановленому еталону – це:

1. Норма поведінки.

2. Роль.

3. Система цінностей.

4. Статус.

24. Відповідність професійних і моральних якостей працівників складає основу:

1. Соціальної сумісності працівників.

2. Психологічної сумісності працівників.

3. Групової згуртованості.

4. Соціально-психологічної сумісності працівників.

Обов'язкові завдання

Завдання № 1

Важливе завдання менеджера – забезпечити такий рівень згуртованості, що буде сприяти підвищенню ефективності роботи колективу. Для цього у менеджера є наступний діапазон дій:

1. Пропонувати працівникам роботу, що сприяє їх спілкуванню.

2. Забезпечувати взаємодію між підрозділами підприємства (наприклад, формулювання завдання, що передбачає спільну роботу працівників різних функціональних підрозділів).

3. Зберігати неформальні групи в колективі, що не заважають його функціонуванню.

4. Створювати умови для соціальної активності працівників.

5. Забезпечувати працівникам зворотний зв'язок.

6. Оцінювати і заохочувати усі позитивні колективні досягнення.

7. Залучати працівників до формулювання цілей підприємства і розробки рішень.

Дайте відповідь на наступні питання:

1. Які дії менеджера щодо формування згуртованості колективу слід вважати головними і чому?

2. Які ще заходи, з Вашої точки зору, повинен здійснювати менеджер, щоб досягти зростання рівня згуртованості трудового колективу?

3. Чи в усіх випадках високий рівень згуртованості забезпечує ефективність роботи колективу? Наведіть приклади, що підтверджують Вашу відповідь.

Завдання №2

Чи можна вважати Вашу студентську групу згуртованим колективом? Поясніть свою точку зору. Охарактеризуйте умови формування згуртованої групи.

Додаткові завдання

Завдання № 1

У Японії в основі управління організацією лежить феномен гру-пізму. Обов'язок менеджера полягає в тому, щоб формувати атмосферу взаємодопомоги, взаємодії серед підлеглих. Які з перерахованих мір є ефективними для культивування такої атмосфери? [42]

А: Будь то сфера виробництва або сфера торгівлі, на підприємстві слід створювати свого роду атмосферу співробітництва між робочими групами.

Б: Визначити обсяг роботи в межах підприємства, розподілити її між усіма підлеглими, зробити так, щоб кожен не виходив за межі своєї компетенції. Одночасно з цим здійснювати керівництво так, щоб гарантувати успішне виконання роботи кожним працівником і щоб ніхто не заважав один одному.

В: Провести неофіційні заходи (зустрічі, екскурсії), у ході яких працівники могли б із задоволенням невимушено поспілкуватися один з одним. Поряд з цим треба за допомогою зборів і інших заходів сприяти тому, щоб працівники стали розуміти характер роботи один одного.

Завдання № 2

Визначте, яку соціальну роль виконує кожен студент Вашої групи. Які типи відносин між студентами властиві Вашій групі?

Додаткові завдання
Розділ 5. КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств
5.2. Стратегії управління персоналом підприємства
5.3. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов'язкові завдання
Додаткові завдання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru