Управління персоналом - Балабанова Л. В. - Тести для самоконтролю

1. Розкрийте сутність, значення і цілі кадрової політики підприємства в сучасних умовах.

2. Охарактеризуйте систему чинників, що визначають кадрову політику підприємства.

3. Назвіть напрямки кадрової політики підприємства.

4. Назвіть і охарактеризуйте типи кадрової політики підприємств.

5. Розкрийте етапи проектування кадрової політики підприємства.

6. Назвіть і охарактеризуйте стратегії управління персоналом підприємства.

7. Розкрийте зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства.

Тести для самоконтролю

1. Які документи регулюють діяльність підприємства в цілому?

1. Устав, установчий договір, правила внутрішнього трудового розпорядку.

2. Положення про підрозділи, моделі робочих місць, посадові інструкції, контракти.

3. Матриця функцій, графіки процесів, технологічні карти.

4. Діловодство, документи, класифікатори, типові бланки даних.

2. Яка основна мета кадрової політики організації?

1. Створення згуртованої, відповідальної і високопродуктивної робочої сили.

2. Мінімізація витрат на робочу силу.

3. Створення максимальної кількості робочих місць.

4. Планування перспективної потреби у кадрах і їх своєчасна підготовка

3. На менеджерів якого рівня покладається відповідальність за реалізацію кадрової політики?

1. Вищого.

2. Середнього.

3. Оперативного.

4. Нижчого.

4. Кадрову політику організації можна визначити як:

1. Систему теоретичних поглядів, ідей, вимог, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, її форми і методи.

2. Сукупність взаємопов'язаних практичних дій, процесів та операцій щодо людей в організації.

3. Спрямованість, послідовність, дотримання статей трудового законодавства, рівність, відсутність дискримінації різних категорій персоналу.

4. Аналіз структури персоналу і прогнозування його розвитку.

5. Кадрова політика організації – це:

1. Сукупність взаємопов'язаних практичних дій, процесів та операцій щодо людей в організації.

2. Спрямованість, послідовність, дотримання статей трудового законодавства, рівність, відсутність дискримінації різних категорій персоналу.

3. Аналіз структури персоналу і прогнозування його розвитку.

4. Систему теоретичних поглядів, ідей, вимог, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, її форми і методи.

6. Кадрова політика поділяється на такі типи:

1. Активна та реактивна.

2. Пасивна та превентивна.

3. Закрита та відкрита.

4. Всі названі варіанти.

7. У випадку проведення якої кадрової політики керівництво організації здійснює постійний кадровий моніторинг?

1. Пасивної.

2. Активної.

3. Відкритої.

4. Превентивної.

8. Не проводиться середньострокове прогнозування кадрової роботи у випадку якого типу кадрової політики?

1. Відкритої.

2. Превентивної.

3. Реактивної.

4. Пасивної кадрової політики.

9. Практично відсутня можливість посадового зростання персоналу при здійсненні якого типу кадрової політики?

1. Превентивної.

2. Закритої.

3. Активної.

4. Пасивної.

10. Кадрова робота зводиться до єдності таких підсистем:

1. Аналіз, планування та використання кадрів.

2. Відбір, розстановка та безпосереднє навчання персоналу.

3. Мотивація, адаптація та звільнення працівників.

4. Аналіз, планування та використання кадрів, відбір, розстановка та безпосереднє навчання персоналу.

11. Етапами розробки кадрової політики є:

1. Програмування, нормування та оцінка.

2. Нормування, програмування та моніторинг персоналу.

3. Прогнозування, планування, нормування та відстеження.

4. Аналіз, прогноз, вибір критеріїв та оцінка.

12. Нормативними обмеженнями при формуванні кадрової політики можуть бути:

1. Невідповідність між попитом і пропозицією на ринку праці.

2. Ступінь опрацювання цілей підприємства.

3. Стиль керівництва.

4. Заборона на проведення тестів при прийманні на роботу.

13. Об'єктом кадрової роботи на підприємстві є:

1. Робітники.

2. Управлінський персонал.

3. Всі працівники.

4. Організаційні підрозділи, відповідальні за роботу з кадрами.

14. Про який об'єкт кадрової політики організації йде мова? – "Весь особовий склад установи, або частина цього складу, що представляє з себе групу по професійним, або іншим ознакам":

1. Персонал.

2. Кадри.

3. Трудові ресурси.

4. Робоча сила.

15. Про яку категорію кадрової політики організації йде мова? "Постійний склад штатних кваліфікованих працівників, які пройшли попередню професійну підготовку, володіє спеціальними знаннями, трудовими навичками, або досвідом роботи у вибраній сфері діяльності":

1. Кадри.

2. Персонал.

3. Трудові ресурси.

4. Робоча сила.

16. До внутрішніх факторів, що визначають кадрову політику підприємства, не відносяться:

1. Цілі підприємства.

2. Стиль управління, якісні характеристики трудового колективу.

3. Умови праці.

4. Перспективи розвитку ринку праці, взаємини з профспілкою.

17. Кадрова стратегія повинна орієнтуватися на персонал вузької спеціалізації і максимально високої кваліфікації – науковців, дослідників, розроблювачів при реалізації:

1. Стратегії фокусування.

2. Стратегії диференціації.

3. Комбінованої стратегії.

4. Стратегії лідерства в низьких витратах.

18. Кадрові стратегії повинні бути спрямовані на залучення і закріплення кадрів, стабілізацію персоналу; відносно менше потрібно робітників вищої кваліфікації, науковців при реалізації:

1. Стратегії фокусування.

2. Стратегії помірного росту.

3. Комбінованої стратегії.

4. Стратегії лідерства в низьких витратах.

19. Основними задачами щодо управління персоналом на стадії формування підприємства є:

1. Підготовка організаційного проекту, формування кадрового складу, розробка системи і принципів кадрової роботи.

2. Формування кадрового складу, розробка системи і принципів кадрової роботи, утримання і зміцнення корпоративної культури.

3. Підготовка організаційного проекту, зміна принципів управління, розробка системи і принципів кадрової роботи.

4. Розробка системи і принципів кадрової роботи, зниження витрат на персонал, формування кадрового складу.

20. Специфічний набір основних принципів, правил І цілей роботи з персоналом, конкретизованих з урахуванням типів організаційної стратегії, організаційного і кадрового потенціалу, а також типу кадрової політики, – це:

1. Механізм реалізації кадрової політики.

2. Система управління персоналом.

3. Кадрова політика.

4. Кадрова стратегія.

Обов'язкові завдання
Додаткові завдання
Розділ 6. СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ: ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІЇ
6.1. Організація роботи кадрової служби підприємства
6.2. Діловодство в роботі кадрової служби підприємства
Резюме
Контрольні питання
Тести для самоконтролю
Обов'язкові завдання
Додаткові завдання
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru