Управління персоналом - Виноградський М.Д. - 8.4. Конкурсний відбір персоналу

Конкурс - це конкурентна боротьба між двома і більше претендентами за вакантну посаду на певних умовах. Система конкурентного відбору складається з таких елементів:

o претенденти, які виставляють свою кандидатуру на конкурс;

o конкурсна комісія, яка організовує конкурс і вибирає форми та методи його проведення;

o механізми оцінки якостей претендентів і прийняття рішень за результатами конкурсу;

o механізми інформування претендентів та інших зацікавлених осіб про хід конкурсу і його результати.

Конкурсний відбір претендентів на посаду дає можливість організації: підняти престиж посади, залучити велику кількість претендентів, підвищити об'єктивність рішення про приймання на роботу, продемонструвати демократизацію та відкритість системи управління персоналом, формувати трудовий колектив із числа висококваліфікованих спеціалістів.

Основними елементами конкурсної процедури є:

1. Конкурсна комісія. Вона створюється рішенням адміністрації організації і до її складу входять представники власника майна, адміністрації та профспілкової організації. Вона вивчає ділові, професійні та моральні якості претендентами на посаду. Конкурсна комісія може запропонувати претендентам розробити програму або доповідь перед виборцями, а окремим із них зняти свою кандидатуру з голосування. Вона готує висновки про кандидатів і доводить своє рішення до відома зборів.

2. Підбір - це рішення вищого керівництва про відповідність кандидата на певну посаду. Цей метод застосовується і для керівних посад високого рівня, де поряд з професійною компетентністю велике значення має уміння кандидата налагоджувати відносини з партнерами різного рівня, з вищим керівництвом і підлеглими. Підбір і оцінку кандидатів здійснює вище керівництво на основі аналізу документів і характеристик, проведення співбесіди. Перевагами цього методу є індивідуальний підхід до підбору кандидатів на посаду, а недоліками - високий ступінь суб' єктивізму.

3. Відбір - це демократична, звільнена від суб'єктивізму конкурсна процедура, яка передбачає всебічне та об' єктивне вивчення індивідуальних якостей кожного претендента на посаду і відбір кращих із них.

4. Вибори - це спосіб відбору претендентів на посаду з урахуванням думки більшості з тих, які мають право вибирати. Попередню думку про кожного претендента висловлює конкурсна комісія на основі вивчення офіційних і неофіційних документів та співбесіди. Ця інформація доводиться до виборців (трудового колективу та ін.), перед якими виступають претенденти зі своїми програмами або повідомленнями. Виборці надають перевагу тому чи іншому кандидату шляхом голосування. Кандидат вважається вибраним, якщо за нього проголосувала, залежності від умов конкурсу, - проста більшість, 2/3, 3/4 або 100 % складу голосуючих.

Перевагами вибірного методу є можливість врахування думки членів колективу, а недоліками - суб' єктивізм виборців щодо маловідомих їм кандидатів. Нерідко голосуючі надають перевагу претенденту на основі спостережень за поведінкою кандидата під час виступу з доповіддю або з відповідями на запитання.

Етапи конкурсу

Конкурсна процедура проходить у три етапи:

Етап 1. Підготовчий - це процес створення конкурсної комісії як органу, що відповідає за підготовку і проведення конкурсу. Об' яви про вибори, інформацію про строки подачі заяв, вимоги до професійно-кваліфікаційних та інших якостей претендентів розміщуються у стінній пресі організації та засобах масової інформації не пізніше як за 1 місяць до встановленого терміну виборів. Організаційно-технічну роботу по підготовці виборів здійснює кадрова служба організації. Список кандидатів для участі у виборах та основні відомості про них доводяться до відома колективу не пізніше як за тиждень до виборів. Кожний кандидат на виборчу посаду має право відмовитись від участі у виборах на будь-якому етапі їх проведення.

Етап 2. Проведення виборів. Вибори кандидатів на посаду керівника організації здійснюються на зборах (конференції) трудового колективу. Збори розглядають матеріали конкурсної комісії і виносять рішення про внесення кандидатур відповідних кандидатів для голосування. Всім кандидатам, внесеним до списку для голосування, повинна бути надана можливість виступити перед колективом, доповісти програму своєї майбутньої діяльності. В обговоренні кандидатур може брати участь будь-який член трудового колективу.

Збори є правомірними, якщо в них бере участь більше половини загального колективу.

Обраним вважається кандидат, який отримав більшість голосів за умови, що за нього проголосувало більше половини учасників зборів.

Якщо жоден із кандидатів не набрав більшості голосів, то проводиться повторне голосування. До нього допускаються два кандидати, які одержали найбільшу кількість голосів.

Якщо при повторному голосуванні жоден кандидат не отримав більше половини голосів, то призначаються нові вибори.

Етап 3. Заключний. На цьому етапі підводяться підсумки виборів шляхом затвердження результатів голосування органом, який створив конкурсну комісію. Це рішення є основою для власника майна при укладанні контракту і видання наказу про його призначення на посаду керівника організації.

Для забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад голів правління ВАТ Фонд державного майна України створює постійну конкурсну комісію у складі не менше п' яти осіб. Очолює комісію перший заступник голови Фонду або, у разі його відсутності, виконуючий його обов' язки.

Персональний склад комісії затверджується наказом голови Фонду. Для забезпечення роботи комісії призначається секретар.

На конкурсну комісію покладаються такі функції:

o розгляд документів стосовно запропонованих кандидатур та програм діяльності кандидатів на посаду голови правління

ВАТ;

o проведення конкурсного відбору кандидатур на заміщення вакантних посад голів правлінь ВАТ.

Конкурсна комісія має такі повноваження:

1) давати висновки щодо програм, наданих кандидатами;

2) давати висновки щодо призначення кандидата на посаду голови правління ВАТ;

3) визначати терміни проведення конкурсів;

4) визначати переможця;

5) публікувати підсумки конкурсів;

6) запрошувати у разі потреби на свої засідання представників органів виконавчої влади, членів наглядових рад ВАТ та інших зацікавлених осіб;

7) за потреби залучати до роботи в комісії працівників Фонду з правом дорадчого голосу;

8) у разі потреби вимагати від кандидатів надання додаткової інформації щодо положень своєї програми;

9) запрошувати до розгляду програм, наданих кандидатами, незалежних експертів.

Порядок роботи комісії

Комісія скликається на засідання у разі:

♦ видання Фондом відповідного наказу про звільнення голови правління ВАТ та про проведення конкурсу на заміщення цієї вакантної посади;

♦ якщо голова правління працює на умовах контракту й термін його дії закінчується, а домовленості між сторонами про продовження контракту немає;

♦ ухилення голови правління від укладення контракту. Комісія починає роботу на підставі рішення голови комісії та

діє відповідно до регламенту роботи комісії, в якому зазначаються:

♦ питання, які будуть розглянуті комісією;

♦ термін розгляду документів або заслуховування учасників;

♦ дата проведення конкурсу;

♦ дата публікації про проведення конкурсу в засобах масової інформації.

Засідання комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше % складу комісії.

Учасником конкурсу може бути фізична особа, яка має відповідний рівень професійної підготовки та досвід практичної роботи на керівних посадах.

Учасник конкурсу повинен відповідати іншим вимогам, визначеним законодавством.

Для участі у конкурсі подаються такі документи:

1) заява про участь у конкурсі;

2) заповнений у встановленому порядку особовий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою;

3) автобіографія, написана власноручно;

4) копії документів про освіту;

5) план роботи на посаді голови правління ВАТ;

6) програма покращення фінансово-економічного стану ВАТ або програма виходу з кризового стану;

7) листи-подання з організацій, які рекомендують учасника (у разі наявності).

Листи-подання повинні бути підписані керівниками відповідних організацій та містити оцінку плану роботи і програми, надані учасником характеристики особистих якостей і висновок про можливість займати посаду голови правління ВАТ.

План роботи та програма повинні містити техніко-еко-номічне обґрунтування заходів щодо забезпечення прибуткової роботи ВАТ, поліпшення фінансово-економічних результатів діяльності ВАТ, плани ліквідації, у разі наявності заборгованостей з виплат зарплат, перед бюджетом, Пенсійним фондом та ін.

Документи приймаються секретарем комісії. Кінцевий термін прийняття документів - 30 днів з дати оголошення конкурсу.

У разі наявності лише одного претендента на заміщення вакантної посади голови правління ВАТ комісія приймає рішення про розгляд документів, якщо подані ним документи відповідають вимогам умов конкурсу.

Рішення про визначення переможця конкурсу приймається на підставі підсумків голосування членів комісії простою більшістю голосів, про що складається відповідний протокол.

За рівної кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

Протокол, підписаний членами комісії, які були присутні при обговоренні кандидатур та голосуванні, є підставою для укладання Фондом контракту та видання наказу про призначення учасника, який пройшов конкурс, на посаду голови правління

ВАТ.

Протокол затверджується головою Фонду або особою, що виконує його обов' язки.

Підсумки проведення конкурсу в п' ятиденний термін після затвердження протоколу подаються секретарем комісії для опублікування в "Українській інвестиційній газеті".

Етапи конкурсу
Порядок роботи комісії
8.5. Порядок приймання на роботу
Порядок оформлення на роботу
Особливості прийняття на роботу окремих категорій працівників
8.6. Переведення на іншу роботу
Тимчасове переведення на іншу роботу в разі виробничої потреби
Тимчасове переведення на іншу роботу в разі простою
РОЗДІЛ 9. Оцінювання та атестація персоналу
9.1. Зміст, завдання і основні підходи до оцінки роботи персоналу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru