Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Порядок укладання або переукладання контракту з головою правління ВАТ

Законодавством України передбачено, що права та обов' язки членів колегіального виконавчого органу та особи, що здійснює повноваження одноособового виконавчого органу, визначаються трудовим договором (контрактом), укладеним з кожним з них.

Трудовий договір від імені товариства підписується головою наглядової ради або особою, уповноваженою наглядовою радою.

Порядок проведення вибору (призначення) керівників організації передбачається установчими документами та статутами організації. Для відкритих акціонерних товариств (ВАТ), створених в процесі приватизації та корпоратизації і державна частка в статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, Фонд державного майна України розробив і затвердив такі положення:

1. Порядок призначення голови правління ВАТ;

2. Порядок укладання або переукладання контракту з головою правління ВАТ;

3. Порядок звільнення голови правління ВАТ;

4. Порядок призначення, укладання контракту та звільнення голів правлінь холдингових та державних підприємств.

Створена постійна конкурсна комісія Фонду державного майна України по відбору кандидатур на заміщення вакантних посад голів правлінь відкритих акціонерних товариств.

Порядок призначення голови правління відкритого акціонерного товариства

Призначення голови правління при перетворенні державного підприємства у ВАТ відбуваються у наступному порядку:

а) в наказі про створення ВАТ зазначається, що обов' язки голови правління покладаються на директора підприємства, на базі якого створюється ВАК. Цим же наказом виконуючий обов'язки голови правління зобов' язується у місячний термін подати на розгляд до органів приватизації проект контракту, погоджений відповідно з обласною, місцевою державною адміністрацією та галузевим міністерством;

б) після підписання контракту орган приватизації видає наказ про призначення на посаду голови правління. До виходу цього наказу посада голови правління вважається вакантною.

У разі ухилення або зволікання з укладенням контракту без поважних причин протягом місяця з моменту видання наказу про створення ВАТ вважається посада голови правління вакантною і оголошується конкурс на її зміщення.

У разі звільнення голови правління або визначення цієї посади вакантною, призначення здійснюється у такому порядку:

o видається наказ про звільнення голови правління або визнання цієї посади вакантною, якщо контракт з новим головою правління не укладено протягом місяця, та про проведення конкурсу по відбору кандидатур на зміщення вакантних посад голів ВАТ в установленому порядку;

o після проведення конкурсу та визначення кандидата, що пройшов конкурс, видається наказ про затвердження підсумків конкурсу і укладення з ним контракту;

o після підписання контракту з кандидатом, що пройшов конкурс, видається наказ про його призначення на посаду голови правління.

У разі відхилення або зволікання з укладанням контракту без поважних причин протягом місяця з моменту видання наказу про затвердження підсумків конкурсу, посада голови правління вважається вакантною і оголошується конкурс на її заміщення.

Відповідно до статті 47 Кодексу законів про працю України перед виданням наказу про затвердження на посаді голови правління ВАТ кандидат повинен надати органам приватизації трудову книжку з відміткою про звільнення з попереднього місця роботи. Після виходу наказу робиться відповідний запис у трудовій книжці.

Порядок укладання або переукладання контракту з головою правління ВАТ

Контракти з головами правлінь відкритих акціонерних товариств укладаються, переукладаються у разі:

а) закінчення строку дії контракту;

б) звільнення попереднього та призначення наступного голови правління ВАТ;

в) перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство.

Внесення змін та доповнень у чинний контракт оформлюється додатковою угодою за згодою сторін.

Після закінчення строку дії контракту він переукладається або продовжується термін його дії шляхом укладання додаткової угоди за наявності таких документів: проект контракту з головою правління ВАТ (та додатка 1 від нього), розроблений на підставі Типової форми контракту з головою правління ВАТ (у разі переукладання контракту).

Проект контракту та додаток 1 до нього погоджуються з галузевим міністерством та державними адміністраціями, після чого подаються на розгляд до органу приватизації.

Проект контракту подається на візування та підпис керівництву органів приватизації особисто. До нього додаються:

1. План роботи правління ВАТ на квартал, у якому укладається контракт;

2. Довідка, у якій містяться такі показники: чисельність, у тому числі середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості, рентабельність, чистий прибуток, середня заробітна плата в товаристві, середня заробітна плата керівника, мінімальний розмір тарифної ставки першого розряду робітника основного виробництва (довідка подається за останні чотири квартали);

3. Довідка про наявність боргів до бюджету на момент укладання контракту;

4. Довідка про наявність заборгованості за іноземними кредитами, отриманими під гарантію Уряду;

5. Довідка про наявність заборгованості з виплати заробітної плати працівникам товариства на момент укладання контракту;

6. Довідка про наявність простроченої дебіторської заборгованості, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій на момент укладання контракту.

За наявності зазначених заборгованостей дається їхнє розшифрування (яка сума, за який період) та подаються плани, заходи та графіки ліквідації цих заборгованостей.

7. Довідка відділу реєстрів акцій органів приватизації про розмір пакета акцій ВАТ, які належать державі на момент укладання контракту;

8. Протокол спостережної ради товариства про погодження умов, зазначених у ІІІ розділі контракту (якщо створення спостережної ради ВАТ передбачено статутом);

9. Копія статуту ВАТ;

10. Колективний договір та аналіз його виконання. Для укладення контракту з новим головою ВАТ після звільнення попереднього та при перетворенні державного підприємства у відкрите акціонерне товариство, крім вищезазначених документів, додатково подаються такі документи:

а) особистий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою, копії документів про освіту та автобіографію, написану власноручно;

б) наказ про створення ВАТ та призначення на посаду виконуючого обов'язки голови правління ВАТ;

в) наказ міністерства або комітету про призначення директором та попередній контракт з директором (для скасування).

При розробці проекту контракту в тексті не допускаються довільні зміни нумерації, редакції і вилучення пунктів, передбачених Типовою формою контракту з головою правління ВАТ (додаток 1).

Кожна сторінка проекту контракту візується та нумерується уповноваженою особою органів приватизації, після чого проект контракту прошивається та засвідчується печаткою органу приватизації.

Контракт, укладений між органами приватизації та головою правління ВАТ, діє до проведення перших загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства, а також за рішенням загальних зборів акціонерів до реалізації 50 і більше відсотків акцій ВАТ. На цих загальних зборах посадові особи, які від імені держави беруть участь у загальних зборах, в обов' язковому порядку виносять питання про продовження дії контракту або його переукладання. У разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про продовження дії контракту, що був укладений між органом приватизації і головою правління ВАТ, засвідчена копія протоколу загальних зборів акціонерів, які прийняли таке рішення, в обов' язковому порядку додається до органу приватизації для пролонгації дії контракту.

Копія протоколу проведення загальних зборів акціонерів, які проводяться після реалізації 50 і більше відсотків акцій ВАТ, в обов' язковому порядку подається до органу приватизації, посадовим особам, які уповноважені розглядати питання про укладання (припинення дії) контрактів з головами правлінь ВАТ.

Зміст контракту
1. Загальні положення
2. Обов'язки сторін
3. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника
4. Права голови правління
5. Відповідальність сторін, вирішення спорів
6. Зміни та умови розірвання контракту
7. Термін дії та інші умови контракту
11.3. Трудові контракти з працівниками організації
Укладання контракту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru