Управління персоналом - Виноградський М.Д. - 2. Обов'язки сторін

Контракт укладається на термін від 1 до 5 років в письмовій формі у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Він набуває чинності з моменту його підписання сторонами і може бути змінений тільки за угодою сторін у письмовій формі.

Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про призначення керівника на посаду з дня, встановленого за угодою сторін у контракті.

У статутах (положення) всіх підприємств, які затверджуються органами управління майном, передбачаються умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника підприємства за рахунок коштів підприємства, що спрямовуються на оплату праці.

Фонд державного майна України затвердив Типову форму контракту з головою ВАТ (додаток 2), у якому передбачені такі розділи:

1. Загальні положення;

2. Обов'язки сторін;

3. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника;

4. Права керівника;

5. Відповідальність сторін, вирішення спорів;

6. Зміни та умови розірвання контракту;

7. Термін дії та інші особливі умови контракту;

8. Адреси сторін та інші відомості;

9. Додаток 1. Показники ефективності використання майна і прибутку, що враховуються при укладанні контракту;

10. Додаток 2. Показники звіту голови правління ВАТ.

1. Загальні положення

Відзначається, що голова правління ВАТ зобов' язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне управління (керівництво) відкритим акціонерним товариством (ВАТ), забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна товариства та майна, що не ввійшло до статутного фонду, а Вищий орган товариства зобов' язується створювати належні умови для роботи Керівника.

На підставі контракту виникають трудові стосунки між Керівником та вищим органом товариства, які реалізуються виконавчим органом товариства, які реалізуються виконавчим органом товариства (правлінням товариства).

Кодекс законів України про працю, інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини, поширюються на взаємовідносини сторін.

Голова правління є повноважним представником товариства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов' язків, що передбачені законодавчими актами України та статутом ВАТ.

Він діє на підставі єдиноначальності, підзвітний Вищому органу товариства, спостережній раді ВАТ у межах, встановлених чинним законодавством, статутом товариства.

2. Обов'язки сторін

Вищий орган ВАТ через свій виконавчий орган (правління) зобов' язаний:

o створювати керівникові всі умови, необхідні для продуктивної праці;

o не втручатись в оперативно-розпорядницьку діяльність керівника;

o не обмежувати компетенцію та права керівника, які передбачені статутом товариства та цим контрактом.

Голова правління ВАТ зобов' язаний:

o Здійснювати оперативне управління товариством, організовувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених статутом товариства.

♦ Виконувати такі функції і обов'язки щодо організації та забезпечення діяльності товариства:

■ виконувати рішення Вищого органу товариства;

■ виконувати рішення спостережної ради товариства;

■ організовувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;

■ організовувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов' язань, що взяті товариством;

■ організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства;

■ організовувати реалізацію (збут) продукції, виробленої товариством, у тому числі робіт та послуг;

■ налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності товариства;

■ забезпечувати товариство кваліфікованими кадрами;

■ організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в товаристві;

■ створювати для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи в товаристві;

■ організовувати виконання екологічних програм;

■ виконувати інші обов'язки з організації забезпечення діяльності товариства, якщо це передбачено чинним законодавством;

■ організовувати збереження та ефективне використання державного майна, що не ввійшло до статутного фонду.

Голова правління зобов'язується забезпечувати високоприбуткову діяльність товариства.

Рівень рентабельності визначається щорічно додатковими угодами до контракту на підставі доповіді про результати діяльності товариства за звітний рік і про планові показники роботи на наступний рік.

Діяльність керівника, спрямована на збільшення прибутку товариства, не повинна здійснюватись на шкоду товариству.

Він щоквартально подає спостережній раді ВАТ та Вищому органу товариства звіти про результати роботи за звітний період. Кожного кварталу повинен особисто звітувати перед органами приватизації та спостережною радою товариства про хід ліквідації заборгованості до бюджету, виплати заробітної плати, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій.

Голова правління щокварталу, не пізніше 20 числа місяця, подає до Фонду державного майна України такі документи для проведення фінансово-економічного аналізу діяльності товариства:

1. Баланс підприємства;

2. Звіт про фінансові результати та їх використання;

3. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства;

4. Звіт з праці.

Окрім того, він подає один раз на рік до Вищому органу товариства доповідь про фінансово-господарську діяльність товариства з пропозиціями щодо поліпшення його роботи, у якій відображаються:

o заходи щодо недопущення банкрутства товариства;

o використання винаходів, передових технологій у виробництві;

o заходи щодо поліпшення якості та конкурентоспроможності продукції.

Передає спостережної ради ВАТ по одному примірнику виданих ним наказів і розпоряджень (окрім кадрових).

На вимогу спостережній раді ВАТ та Вищого органу товариства надає їм поточну інформацію про діяльність товариства.

Спостережна рада ВАТ або Вищий орган товариства має право вимагати від голови правління позачергового звіту про його дії, якщо він:

-не виконує належним чином своїх обов'язків з управління товариством і розпорядження його майном, а також державним майном, що не ввійшло до статутного фонду;

- передав іншим особам, втратив або витратив майно товариства внаслідок недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов' язків.

Спостережна рада ВАТ або Вищий орган товариства має право заборонити передачу або відчуження майна товариства, якщо такі дії можуть завдати шкоди товариству.

Керівник, який виконує функції і зобов'язання, які чинним законодавством покладаються на товариство, повинен забезпечувати конфіденційність інформації в товаристві, а також здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов для забезпечення охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є державною таємницею).

Він організовує військовий облік та мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства з метою збереження мобілізаційних потужностей та запасів мобілізаційного матеріального резерву.

Голова правління несе особисту відповідальність за наявність боргів товариства до бюджету, з виплати заробітної плати працівникам товариства та простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості товариству, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій.

Окрім вище названих він також зобов'язаний:

■ від імені власника укладати колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а в разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними й уповноваженими трудовим колективом;

■ виконувати умови колективної угоди, яка укладалась ним, і несе персональну відповідальність за невиконання умов колективної угоди відповідно до чинного законодавства;

■ виконувати умови галузевої угоди (у разі її наявності);

■ всебічно сприяти уповноваженій особі щодо здійснення функцій з управління акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності, призначеній Фондом державного майна України;

■ на вимогу призначеної уповноваженої особи скликати позачергові збори акціонерів згідно за ст. 45 Закону України "Про господарські товариства".

3. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника
4. Права голови правління
5. Відповідальність сторін, вирішення спорів
6. Зміни та умови розірвання контракту
7. Термін дії та інші умови контракту
11.3. Трудові контракти з працівниками організації
Укладання контракту
Зміст контракту
Розірвання контракту
11.4. Умови роботи за сумісництвом
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru