Управління персоналом - Виноградський М.Д. - Зміст контракту

Прийняття (наймання) на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту власником або уповноваженим ним органом, громадянином (роботодавець) може здійснюватись у випадках, прямо передбачених чинним законодавством.

Контракт як особлива форма трудового договору повинен спрямовуватися на забезпечення умов для проявлення ініціативності та самостійності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності й професійні навички, підвищення взаємної відповідальності сторін, правову і соціальну захищеність працівника.

Умови контракту, що погіршують становище працівника, порівняно з чинним законодавством, угодами і колективним договором, вважаються недійсними.

Роботодавець зобов' язаний забезпечувати конфіденційність умов контракту, а особи, які за своїми службовими обов' язками мають доступ до інформації, зафіксованої в контракті, не вправі її розголошувати.

Ці вимоги конфіденційності не поширюються на умови контракту, що регулюються законодавством, та по відношенню до органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

Укладання контракту

Контракт укладається у письмовій формі і підписується роботодавцем та працівником, якого приймають (наймають) на роботу за контрактом. Він оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін контракту.

За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому органу, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за додержанням умов контракту.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у контракті, і може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

Контракт є підставою для видання наказу (розпорядження) про прийняття працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.

Зміст контракту

У контракті передбачаються:

1) обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості термінів її виконання;

2) термін дії контракту;

3) права, обов'язки та взаємна відповідальність сторін;

4) умови оплати й організації праці;

5) підстави припинення та розірвання контракту;

6) соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов' язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця.

Умови оплати праці і матеріального забезпечення працівників, з якими укладається контракт, визначаються угодою сторін. Розміри виплат не можуть бути меншими, ніж це передбачено чинним законодавством, угодами і колективним договором, і залежать від виконання умов контракту.

У контракті можуть також визначатись умови підвищення або зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумками роботи за рік чи інший період, участі у прибутках підприємства, установи, організації (якщо це передбачено чинним законодавством та їхніми статутами) чи громадянина-підприємця.

На основі Типової форми контракту з працівником у контракті можуть бути зафіксовані особливі умови праці по окремих професіях і видах робіт, з урахуванням їх специфіки, професійних особливостей.

У контракті можуть бути передбачені додаткові пільги, гарантії та компенсації, не встановлені чинним законодавством, за рахунок коштів роботодавця.

Якщо умовами контракту передбачається переїзд працівника на роботу в іншу місцевість, сторони визначають у контракті умови, гарантії та компенсації такого переїзду та умови забезпечення працівника (а в разі необхідності і членів його сім'ї) житловою площею або оплату витрат за найм (піднайм) житлового приміщення чи користування готелем.

У контракті визначаються режими робочого часу і часу відпочинку працівника.

Тривалість відпустки працівника не може бути меншою від встановленої законодавством для цієї категорії працівників.

Якщо для службових поїздок працівник використовуватиме власний автомобіль, сторони передбачають умови виплати відповідної компенсації.

За угодою сторін у контракті може бути визначено й інші умови організації праці, необхідні для виконання зобов' язань, взятих на себе сторонами.

У контракті можуть визначатися додаткові пільги, гарантії та компенсації не встановлені чинним законодавством за рахунок коштів роботодавця.

Контракт повинен передбачати зобов' язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту:

o працівником - з причини невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов' язань, передбачених контрактом;

o роботодавцем - на підставах, не передбачених чинним законодавством та контрактом.

Контрактом можуть бути встановлені додаткові гарантії працівникові на випадок дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин.

Контрактом не може бути:

o змінено порядок розгляду індивідуальних трудових спорів;

o запроваджено по відношенню до працівника повної матеріальної відповідальності, крім випадків, передбачених Кодексом законів про працю.

Стаття 134 передбачає такі випадки повної матеріальної відповідальності, коли:

1) між працівником і підприємством укладено письмовий договір про взяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна та інших цінностей, переданих йому для зберігання чи інших цілей;

2) майно та інші цінності були одержані працівником під звіт за разовим дорученням;

3) шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку;

4) шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані;

5) шкоди завдано недостачею, навмисним знищенням чи псуванням матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції);

6) на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству;

7) шкоди завдано не при виконанні трудових обов'язків;

8) службова особа, винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу.

Обмежену матеріальну відповідальність несуть:

1) працівники - за псування або знищення матеріалів, виробів (продукції) у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку;

2) керівники структурних підрозділів на підприємстві та їх заступники - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

Письмові договори про повну матеріальну відповідальність укладають підприємства з працівниками, що досягли 18 років і займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов' язані із зберіганням, обробкою, продажем, перевезенням цінностей. Перелік таких посад і робіт затверджуються в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Зразок індивідуального трудового контракту для працівників комерційного банку наведено у додатку.

В обов' язках сторін за контрактом передбачається, що працівник зобов' язується виконувати роботу, визначену контрактом, а роботодавець виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені колективним договором і угодою сторін.

Працівник зобов' язується:

o виконувати роботу за визначеним обсягом, якістю продукції (обслуговування);

o забезпечувати рівень виконання норм та нормативних завдань;

o дотримуватись правил з охорони праці та техніки безпеки.

Роботодавець зобов' язується:

o організувати працю працівника;

o забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці;

o обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці;

o здійснювати конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці;

o здійснювати компенсації і пільги працівнику за роботу у небезпечних і шкідливих умовах праці.

Працівник зобов' язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку і виконувати особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота).

Зміни та доповнення до контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

Розірвання контракту

У разі розірвання контракту з ініціативи роботодавця на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення проводиться за пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю (підстави, передбачені контрактом), з урахуванням гарантій, встановлених чинним законодавством і контрактом.

У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов' язань, передбачених у контракті, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної сторони за два тижні.

Контракт підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за контрактом, порушення роботодавцем законодавства про працю, невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов' язань, передбачених контрактом, та з інших поважних причин. Звільнення працівника у цьому разі проводиться відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю.

За два місяці до закінчення строку чинності контракту за угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий термін.

Якщо після закінчення терміну трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на не-визначений термін.

Спори між сторонами розглядаються в установленому чинним законодавством порядку.

Розірвання контракту
11.4. Умови роботи за сумісництвом
Перелік робіт, які не є сумісництвом
11.5. Трудова дисципліна. Дисциплінарний вплив
Стягнення за порушення трудової дисципліни
11.6. Процедура звільнення персоналу
Підстави для припинення трудового договору
Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника
Продовження дії строкового трудового договору на невизначений термін
Розірвання трудового договору з ініціативи власника
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru