Педагогіка - Фіцула М.М. - Оптимізація процесу навчання

Сутність її полягає у створенні найсприятливіших умов для отримання очікуваних результатів без зайвих витрат часу і фізичних зусиль. Основними критеріями оптимальності процесу навчання є результативність і якість вирішення навчально-виховних завдань, витрати часу і зусиль педагогів та учнів на їх досягнення.

Оптимізація процесу навчання передбачає таку послідовність його етапів:

- усвідомлення загальних цілей навчальної діяльності взагалі і конкретного її етапу;

- вивчення стану системи, в якій відбувається навчальна діяльність;

- виявлення суперечностей між вимогами, цілями і можливостями системи, конкретизація цілей, перспектив майбутньої діяльності з метою подолання виявлених суперечностей;

- оцінювання майбутньої діяльності з точки зору загальних закономірностей, принципів ефективного функціонування навчального процесу;

- з'ясування змісту навчальної діяльності, послідовності його розкриття з урахуванням закономірностей і принципів ефективного функціонування навчального процесу;

- добір форм організації навчально-пізнавальної діяльності відповідно до закономірностей, принципів і цілей навчання, досвіду використання їх в аналогічних ситуаціях;

- визначення необхідних методів навчання, стимулювання і контролю відповідно до закономірностей, принципів, цілей, змісту і форм організації навчання, а також досвіду їх використання;

- оптимальне поєднання і послідовність використання форм і методів навчання у розкритті змісту;

- дотримання оптимального темпу навчальної діяльності;

- реалізація намічених засобів навчання;

- внесення у навчальну діяльність коректив за даними поточного контролю;

- аналіз наслідків навчання і врахування результатів у новому циклі навчальної діяльності.

Безперечно, у кожній конкретній ситуації необхідні актуальні для неї засоби оптимізації навчального процесу, що залежить від знань, досвіду вчителя, його уміння аналізувати реальні справи і робити об'єктивні висновки.

Народна педагогіка про процес навчання:

Наука не пиво: в рот не віллєш. Нема науки без муки. Гарно того вчити, хто хоче знати. Доки не намучишся, доти не научишся.

Запитання. Завдання

1. Доведіть неправомірність ототожнення понять "освіта" і "навчання".

2. Чому твердження про те, що хорошого вчителя можна підготувати без вивчення дидактики і методик (прибічники такої думки вважають, що уміння викладати забезпечується добрими знаннями предмета і досвідом) є неправильним?

3. 3 якими галузями наук найтісніше пов'язана дидактика?

4. Охарактеризуйте основні проблеми сучасної дидактики.

5. У яких співвідношеннях перебувають знання, уміння та навички?

6. Чому не можна протиставляти процеси викладання і учіння?

7. У чому ви бачите подібність і відмінність між процесами наукового і навчального пізнання?

8. Доведіть на конкретних прикладах, яку процесі навчання виявляються різні види розумової діяльності.

9. Розкрийте взаємозв'язок основних етапів пізнавальної діяльності учнів.

10. На яких мотивах, на ваш погляд, ґрунтується пізнавальна діяльність у процесі навчання?

Література

Блага К., Шебек М. Я - твой ученик, ты - мой учитель. - М., 1991.

Дидактика современной школы / Под ред. В. А. Онищука. - К., 1987.

Концепція середньої загальноосвітньої школи України. - К., 1990.

Кожевников В. Оптимізація навчальної діяльності // Рідна школа. - 1995. - № 2-3.

Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции. - М., 1971.

Лозова В. І. Стратегічні питання сучасної дидактики // Розвиток педагогічних і психологічних наук в Україні 1992-2002. - Харків: "ОБО", 2002. - Ч. 1.

Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте. - М., 1983.

Оконь В. Введение в общую дидактику. - М., 1990.

Синиця І. Педагогічний такт і педагогічна майстерність учителя. - К.: Рад. школа, 1961.

Ушинський К. Д. Праця в її психічному і виховному значенні. Вибр. пед. твори: У 2-х т. - К., 1983. - Т. 1.

2.2. Зміст освіти в національній школі
Сутність змісту освіти
Особливості навчальних планів, програм і підручників
Державний компонент змісту освіти
Шкільний компонент змісту освіти
Взаємозв'язок загальної, політехнічної і професійної освіти
Загальна освіта
Політехнічна освіта
Професійна освіта
Зміст освіти зарубіжної школи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru