Педагогіка - Фіцула М.М. - Вимоги до сучасного класного керівника

Виконання завдань, функцій, реалізація змісту виховної роботи з класом вимагає від класного керівника необхідного рівня підготовки. Професіограма (перелік науково обґрунтованих вимог) класного керівника включає такі компоненти:

1. Якості та властивості особистості: громадська та моральна зрілість, установка на діяльну участь в оновленні економічного, політичного та духовного життя суспільства, суспільна активність, любов, гуманне ставлення до дітей (людей), позитивне ставлення до роботи з дітьми різних національностей, покликання до педагогічної діяльності, потреба займатися нею, захопленість нею, переконаність у її суспільній і особистісній значущості, прагнення до самоосвіти і самовиховання, до предмета, що викладається, прагнення до новаторства й активної творчості в роботі, нахил до науково-дослідницької діяльності, творчо-практичний склад мислення, педагогічна уява; інтуїція, уміння розподіляти і зосереджувати увагу, швидкість переходу від процесу збудження до гальмування, витримка і само-опанування, вимогливість і тактовність, готовність прийти на допомогу, відвертість, терпіння, винахідливість, оптимізм, твердість і послідовність у словах і діях, організованість, відповідальність, діловитість, комунікабельність, благородство, скромність, чесність, повага до дітей, справедливість, самокритичність, спостережливість, виразне і впливове мовлення, інверсія, емпатія, альтруїзм, зібраність, акуратність, зовнішня охайність.

2. Знання: основ педагогіки і психології, теорії і методики виховної роботи, анатомо-фізіологічно-гігієнічні, змісту навчального предмета і методики його викладання, змісту і методів роботи з батьками, громадськістю, важкими дітьми, дітьми різних національностей; організаційних принципів управління навчанням і вихованням, системи міжособистісних стосунків у колективі, вікових, соціальних та індивідуальних особливостей дітей, політики, історії, краєзнавства, особливостей національних відношень, моралі, етики, естетики, культури, мистецтва, техніки, права, науки, літератури, релігієзнавства, екології, основ сімейного життя.

3. Уміння і навички:

а) конструктивні: планувати виховну роботу, відбирати доцільні види діяльності і матеріал до заходів, планувати перспективні лінії розвитку колективу і кожної особистості, здійснювати індивідуальну програму виховання кожного учня в колективі, індивідуальний підхід до учнів;

б) організаторські: виявляти і організовувати актив класу, керувати ним, організовувати різнопланову колективну та індивідуальну діяльність учнів, розвивати їхню активність, здійснювати контроль і допомогу у виконанні учнями доручень, організовувати роботу з батьками і громадськістю;

в) комунікативні: встановлювати педагогічно доцільні стосунки з учнями, батьками, вчителями, регулювати внутріколективні і міжколективні відношення, схиляти до себе учнів, батьків, знаходити потрібні форми спілкування, передбачати результат педагогічного впливу на стосунки з учнями;

г) діагностичні: здійснювати педагогічну діагностику педагогічного процесу, організовувати педагогічні явища, ставити і розв'язувати педагогічні завдання, висувати гіпотези, здійснювати нескладний експеримент, узагальнювати матеріал, коректувати і критично оцінювати свою діяльність, прогнозувати засоби і методи роботи, використовувати передовий досвід;

ґ) прикладні: масово-ігрові (співати, малювати, танцювати, виразно читати, грати на музичних інструментах, працювати з ТЗН), спортивно-туристичні;

д) педагогічна техніка: володіння культурою і технікою мовлення, мімікою, жестами, вміння надавати обличчю необхідного виразу, голосу - інтонацію, уміння зацікавлювати, навіювати, стримувати учнів, організовувати себе, посилювати внутрішнє збудження та гальмування.

Така професіограма сприяє ефективному профвідбору абітурієнтів, підготовці майбутніх педагогів до виконання у майбутньому функцій класного керівника, підбирати кандидатури на класного керівника в педагогічному колективі.

Запитання. Завдання

1. Розкрийте зміст функцій класного керівника загальноосвітньої школи.

2. Які риси мають бути притаманні класному керівникові для успішного виконання ним своїх обов'язків?

3. Розкрийте вимоги до структури змісту плану роботи класного керівника.

4. Пригадайте, що вам запам'яталося в роботі керівника класу, у якому навчалися?

Література

Азаров Ю. П. Искусство воспитывать. - М., 1985.

Болдирєв М. І. Класний керівник. - К., 1982.

Омеляненко В. Л., Омеляненко С. В. Робоча книга класного керівника. - Черкаси, 1996.

Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації. - К., 1996.

Розенберг А. Я. Комплексний підхід у діяльності класного керівника. - К., 1985.

Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. - К., 1982. Троцко Г. В. Вимоги до сучасного класного керівництва // Елітна освіта: історія, теорія, методика. - Кіровоград: Українська гімназія, 1996. Щуркова Н. Е. Вы стали классным руководителем. - М.. 1986.

4. Школознавство
4.1. Наукові засади внутрішкільного управління
Принципи управління освітою
Органи освіти, їх функції і структура
Керівництво навчально-виховною роботою школи
Планування роботи школи
Перспективне планування діяльності школи
Річне планування діяльності школи
Поточне планування діяльності школи
Особливості внутрішкільного контролю
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru