Педагогіка вищої школи - Курлянд З.Н. - ВСТУП

Науково-технічний прогрес, безсумнівно, зумовлює подальше зростання значущості загальної освіченості будь-якої нації, ролі вищої освіти в суспільстві. Найбільш видатні досягнення в економічному розвитку сучасних країн тісно пов'язані з успіхами у сфері вищої освіти.

Зміни соціальних, економічних умов життя України не обминули й систему вищої освіти, що вимагає нових підходів у вивченні й осмисленні педагогічного процесу у вищому навчальному закладі.

Педагогіка вищої школи вивчає закони і закономірності управління педагогічним процесом у вищому навчальному закладі, що покликаний відповідати кінцевій меті цієї педагогічної системи. Метою вищих навчальних закладів є підготовка спеціалістів вищої кваліфікації, здатних після здобуття відповідної освіти включитися у виробничу діяльність; вирішувати виробничі або наукові завдання і відповідати за їх вирішення. Результативність такої системи вимірюється соціальною та професійною адаптацією її випускників. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність засвоєння майбутніми спеціалістами новітніх знань у галузі науки і техніки, ознайомлення із сучасними інформаційними технологіями, а також максимального розвитку активності та самостійності студентів.

Навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі суттєво відрізняється від шкільного орієнтацією на оволодіння методами самостійної навчальної і науково-дослідної роботи, переходом освіти в самоосвіту, а також самостійністю регуляції студентами своєї поведінки та наявністю системи ціннісних відносин, що вже склалися.

Сучасні економічні умови поставили перед українською вищою школою значну кількість соціально-економічних проблем — невиплати заробітних плат і стипендій, збідніння бібліотечного фонду навчальної і наукової літератури, скорочення професорсько-викладацького складу, труднощі з працевлаштуванням молодих спеціалістів тощо, які також впливають на навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі.

Пропонований навчальний посібник розкриває лише деякі проблеми педагогіки вищої школи, не претендуючи на всеохопний аналіз педагогічного процесу у вищому навчальному закладі.

Навчальний посібник призначений для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів, учителів-методистів.

Авторський колектив посібника — науковці Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського: кандидати педагогічних наук І.О. Бартєнєва (доцент кафедри педагогіки), І.М. Богданова (професор кафедри педагогіки), І.В. Бужина (доцент, докторант кафедри педагогіки), Н.І. Дідусь (доцент кафедри педагогіки); доктор філософських наук, професор кафедри філософії і соціології М.С. Дмитриева; доктор педагогічних наук, професор, завідуюча кафедри педагогіки З.Н. Курлянд; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки І.А. Левіна; доктор педагогічних наук, професор кафедри музично-інструментальної підготовки А.Ф. Ліненко; кандидат педагогічних наук, доцоцент кафедри педагогіки М.Ф. Ломонова; кандидат економічних наук, професор В.Г. Орищенко; кандидати педагогічних наук, доценти кафедри педагогіки Т.Ю. Осипова, А.В. Семенова; доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Р.І. Хмелюк; старший викладач кафедри педагогіки (Н.А. Шевченко |; кандидати педагогічних наук Г.Х. Яворська (професор кафедри педагогіки), О.М. Яцій (доцент кафедри педагогіки); доктор педагогічних наук, професор, завідуючий кафедри педагогіки і вікової психології Одеського національного університету імені І.І. Мечнікова О.С. Цокур.

Автори сподіваються на творче використання читачами одержаної інформації і з вдячністю приймуть пропозиції та критичні зауваження до цього посібника за адресою: 65091, м. Одеса, вул.Огаропортофранківська, 26, кафедра педагогіки, тел.: (048) 782-61-05.

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
1.1. Загальні основи педагогіки вищої школи
Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук
Категорії педагогіки вищої школи
Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками
1.2. Сучасні методологічні аспекти педагогіки вищої школи
Загальне поняття методології
Загальна методологія
Загальнонаукова методологія
Частково наукова методологія
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru