Соціальна педагогіка - Богданова І.М. - Завдання до теми 3. Актуальність соціальної роботи в Україні

Завдання мають діагностичний характер, поєднують декілька видів робіт і характеризуються спрямованістю на формування проектувальних і конструктивних умінь та умінь моделювати педагогічні процеси у контексті проблематики особистісно-орієнтовної діяльності, а також умінь використовувати знання в новій конкретній ситуації.

Завдання до теми 3. Актуальність соціальної роботи в Україні

1. Підібрати методи і провести дослідження, яке дасть можливість оцінити у студентів групи уміння спілкуватися та взаємодіяти з товаришами. Оформити у вигляді статті до студентського журналу "Збірник наукових студентських праць".

2. Підібрати методи щодо вивчення студентського колективу для діагностики умінь здійснювати самостійну навчальну діяльність з метою їх оцінки і написати стислу характеристику колективу з цього приводу. Оформити у вигляді статті до студентського журналу "Збірник наукових студентських праць".

3. Розробити проект КТС (колективної творчої справи) для студентів з метою реалізації отриманих знань щодо ролі соціального педагога в розв'язанні соціальних проблем суспільства, захистити його в процесі проведення.

4. Виявити власні якості з урахуванням здобутих знань щодо наукової організації праці і скласти програму особистісного самовдосконалення.

Завдання до теми 4. Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки

1. Підібрати методи і провести дослідження, яке дасть можливість оцінити професійну спрямованість першокурсників і за результатами написати стислу характеристику.

2. Підібрати методи для вивчення студентського колективу з погляду ведення здорового способу життя і написати характеристику цього колективу.

3. Розробити проект КТС для студентів-першокурсників з метою реалізації отриманих знань щодо сутності соціального виховання і захистити його в процесі проведення.

4. Скористатися необхідними матеріалами для порівняльної характеристики систем соціального виховання в Україні і Росії. Оформити у вигляді статті до збірника.

Підсумковий тест на виявлення рівня готовності студентів виконувати роль соціального педагога (працівника)

Прочитайте твердження, оцініть його з позиції вашого ставлення до нього. Виберіть один варіант відповіді.

1. У мене є бажання зрозуміти сутність соціально-педагогічної діяльності: а) так; б) ні; в) можливо.

2. Мене цікавлять особливості становлення та розвитку особистості в різних мікросоціумах соціального середовища:

а) так; б) ні; в) можливо.

3. У мене немає потреби здійснювати соціальне виховання дітей та молоді у будь-яких сферах їх життєдіяльності: а) так;

б) ні; в) важко відповісти.

4. Мені цікаво налагоджувати взаємини з особистістю, різними соціальними групами та державними і недержавними організаціями: а) так; б) ні; в) можливо.

5. Я не маю бажання навчитися попереджувати і долати конфліктні ситуації: а) так; б) ні; в) можливо.

6. Я не впевнений, що мені потрібні знання основ соціальної політики держави та соціально-правового захисту дітей і молоді: а) так; б) ні; в) важко відповісти.

7. Мені необхідні знання основ соціології, психології, педагогіки: а) так; б) ні; в) можливо.

8. Специфіку потреб та інтересів різних вікових груп дітей і молоді мені знати необов'язково: а) так; б) ні; в) можливо.

9. Мені необхідні знання способів психолого-педагогічної діагностики: а) так; б) ні; в) можливо.

10. Сучасний стан і тенденції розвитку дитячих та молодіжних об'єднань мені знати необов'язково: а) так; б) ні; в) можливо.

11. Оволодіння культурою міжособистісного спілкування є моїм прямим обов'язком: а) так; б) ні; в) можливо.

12. Я не впевнений, що необхідно вміти аналізувати сучасні проблеми соціуму та мікросоціуму: а) так; б) ні; в) важко відповісти.

13. Створення і розвиток офіційної та неофіційної мережі соціальної допомоги особистості — це мій прямий обов'язок:

а) так;

б) ні;

в) можливо.

14. Мені необхідні уміння планувати майбутню діяльність, прогнозувати її результат, передбачати проблеми, що можуть виникнути:

а) так;

б) ні;

в) можливо.

16. Необхідно уміти створювати програму діяльності за окремим напрямом роботи, здійснювати відповідний відбір методів і форм роботи:

а) так;

б) ні;

в) можливо.

16. Мені необов'язково проявляти повагу до гідності клієнта та виявляти власну гідність:

а) так;

б) ні;

в) можливо.

17. Я вважаю, що здатність розуміти і вибачати недоліки людини є важливою рисою соціального педагога:

а) так;

б) ні;

в) можливо.

18. Створення атмосфери доброзичливості і взаємної довіри в соціумі є моїм обов'язком:

а) так;

б) ні;

в) можливо.

19. Об'єктивність в оцінюванні й аналізі життєвої ситуації є суттєвою рисою соціального педагога та моєю власною: а) так; б) ні; в) можливо.

20. Моїм обов'язком є пізнання емоційного стану, проникнення у внутрішній світ переживань іншої людини:

а) так;

б) ні;

в) можливо.

Підрахуйте суму балів за поданою нижче шкалою й оцініть свою готовність до оволодіння спеціальністю соціального педагога.

Обробка результатів:

12со4б678910
а —2; б —0; в —1я — 2; б —0; в —1а —0; 6 — 2; в — 1а —2; 6 — 0; в —1а —0; 6 — 2; в — 1а — 0; 6 — 2; в —1а — 2; б —0; в — 1а — 0; 6 — 2; в — 1а— 2; б —0; в— 1а —0; б — 2; в — 1
11121314151617181920
а — 2; б —0; в—1а —0; 6-2; в — 1а — 2; 6 — 0; в — 1а —2; 6 — 0; в— 1а — 2; 6 — 0; в— 1а —0; 6 — 2; в — 1а — 2; б —0; в —1а — 2; б —0; в - 1а —2; 6 — 0; в— 1а —2; 6 — 0; в — 1

30—40 балів — виявляється ідентифікаційна готовність, тобто готовність до ідентифікації з роллю соціального педагога (працівника), яка характеризується зацікавленістю до майбутньої професійної діяльності, здатністю до оволодіння професійними компетенціями (відповідними знаннями, уміннями, нормами та цінностями), розвитком особистісних якостей, що впливають на результативність діяльності.

20—29 балів — виявляються ресурсна готовність, тобто готовність до пізнання своїх ресурсів у справі оволодіння майбутньою роллю соціального педагога та бажання відкрити свої потенційні можливості.

11—19 балів — виявляється орієнтовна готовність, тобто готовність до перших кроків — орієнтирів щодо пізнання своїх інтересів, потреб, можливостей, якостей особистості.

0—10 балів — має місце початкова готовність як можливість виявити свої нахили, задатки, здібності тощо.

Завдання до теми 4. Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки
Підсумковий тест на виявлення рівня готовності студентів виконувати роль соціального педагога (працівника)
Змістовий модуль 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ
Тема 5. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ
5.1. Особливості взаємодії особистості та соціуму
5.2. Структура і функції соціальної роботи з дітьми та молоддю
Тема 6. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ В УКРАЇНІ
6.1. Соціальні центри та служби для молоді
6.2. Особливості соціалізації студентської молоді
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru