Соціальна педагогіка - Богданова І.М. - Тема 7. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ВИВЧЕННЯ

Тема 7. КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Кваліфікаційна характеристика соціального педагога е невід'ємною складовою його професійної культури, яка відображає ставлення людини до суспільства, його історії та природи і спрямована на вдосконалення й перетворення дійсності. Розвиток професії в історичній ретроспективі передбачає зміну вимог до її представників, що включають знання, уміння, навички, певні особистісні якості та норми поведінки.

Визначенню особливостей сучасного характеру соціально-педагогічної діяльності присвячено дослідження багатьох науковців, серед яких М.А. Галагузова, І.Д. Звєрєва, А.Й. Капська, Л.Г. Коваль, Г.П. Медведєва, Л.І. Міщик та ін.

Значний внесок у розгляд проблем характеру діяльності сучасного фахівця здійснила група науковців під керівництвом професора А.Й. Капської. Вона докладно визначила сутність, зміст, функції, сферу діяльності соціального педагога та його особистісні якості.

Соціальний педагог — спеціаліст, зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності. Він організовує взаємодію освітніх і позанавчальних установ, сім'ї, громадськості з метою створення у соціальному середовищі умов для соціальної адаптації та благополуччя в мікросоціумі дітей та молоді, їх всебічного розвитку.

Соціальний педагог, згідно з посадовими обов'язками:

— вивчає психолого-медико-педагогічні особливості дітей та молоді;

— досліджує умови їх життя в мікросоціумі;

— виявляє інтереси, потреби, труднощі, проблеми, конфліктні ситуації відхилення в поведінці дітей та молоді;

— надає їм своєчасну допомогу та підтримку;

— виступає посередником між особистістю та організацією, сім'єю, спеціалістами різних соціальних служб, відомств та адміністративних органів;

— здійснює реабілітацію дітей-інваліді в;

— організовує роботу з дітьми та молоддю за місцем проживання;

— забезпечує соціальний супровід дітей-сиріт;

— здійснює профілактику негативних явищ серед дітей та молоді.

Придатність спеціаліста до виконання наведених посадових обов'язків визначається рівнем сформованості в нього когнітивного та операційного компонентів готовності до соціально-педагогічної роботи.

Когнітивний компонент (знання) є теоретичною основою соціально-педагогічної діяльності. Він передбачає оволодіння спеціалістом знаннями, які допомагають на практиці створювати систему засобів та прийомів для досягнення професійної мети, швидко орієнтуватись у нових ситуаціях, планувати свою діяльність, оцінювати її результативність.

До системи базових теоретичних знань соціального педагога належать знання:

— основ соціальної політики держави та соціально-правового захисту дітей та молоді;

— основ соціології, психології та педагогіки;

— основних закономірностей розвитку особистості;

— специфіки потреб та інтересів різних вікових груп дітей та молоді;

— специфіки роботи у різних мікросоціумах;

— особливостей діяльності з сім'єю, різними групами дітей та молоді;

— функцій державних і недержавних організацій у системі соціально-педагогічної діяльності;

— способів психолого-педагогічної діагностики;

— сучасного стану і тенденцій розвитку дитячих та молодіжних об'єднань.

Ці знання реалізуються у практичній діяльності соціального педагога. Вони тісно пов'язані з уміннями, які становлять операційний компонент готовності до соціально-педагогічної роботи.

Насамперед це інтегровані вміння, якими має володіти кожний спеціаліст, незалежно від специфіки його конкретної діяльності.

Комунікативні вміння передбачають володіння культурою міжособистісного спілкування, налагодження контакту з іншою людиною, розвиток взаємодії з клієнтом у позитивному емоційному напрямі.

Аналітичні вміння спрямовані на аналіз процесів, що відбуваються у соціумі, аналіз стану дитини та вплив на неї мікро-соціуму; виділення проблем дитини та розуміння спільної діяльності з нею щодо їх подолання.

Організаторські вміння — створення і розвиток офіційної та неофіційної мережі соціальної підтримки особистості, залучення волонтерів, що можуть надати ресурси, послуги та інші види допомоги.

Прогностичні вміння передбачають прогнозування розвитку особистості з урахуванням її проблем; постановку мети діяльності та її завдань, прогнозування можливого результату роботи; планування роботи майбутньої діяльності.

Проектувальні вміння дають змогу створювати програми діяльності за окремими напрямами роботи; здійснювати відбір необхідних методів і форм діяльності; конкретизувати зміст роботи в кожному окремому випадку.

Соціально-педагогічна робота належить до таких видів професійної діяльності, в яких не лише знання та вміння, а й особистісні якості спеціаліста впливають у багатьох випадках на її результативність.

Визначаючи особистісні характеристики соціального педагога, необхідно завжди пам'ятати, що він працює у сфері, яка ґрунтується на здатності успішно функціонувати в системі міжособистісних відносин.

Психологічні характеристики: емоційна врівноваженість; низька тривожність; стійкість до стресів; творче мислення; добра зорова та слухова пам'ять; послідовність у діях; наполегливість; витримка; уважність; спостережливість.

Морально-етичні якості: чесність; доброта; альтруїзм; терпимість; справедливість; тактовність; емпатійність; конфіденційність; скромність; відповідальність; відвертість; уважність.

Психоаналітичні якості: адекватна самооцінка; самоконтроль; самокритичність; прагнення до самовдосконалення; самоаналіз; самодисциплінованість.

Педагогічні якості: комунікабельність; візуальність (зовнішня привабливість); красномовство (вміння навіювати та переконувати); перцептивність (сприймання іншої людини); оптимізм.

Потреба у спеціалістах соціально-педагогічного профілю в Україні сьогодні є надзвичайно актуальною. Установи, де можливе працевлаштування соціальних педагогів, можуть бути державними, громадськими або державно-громадськими.

Сфери діяльності, в яких може бути задіяний працівник, здебільшого розрізняють за відомчою належністю.

1. Сфера освіти: загальноосвітні школи різного типу, школи-інтернати, дитячі будинки, центри дитячої творчості.

2. Сфера охорони здоров'я: будинки дитини, дитячі санаторії, соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх, інтернати для дітей-інвалідів, дитячі лікарні, дружні клініки для молоді, анонімні кабінети.

3. Сфера соціального захисту населення: центри соціального обслуговування населення* притулки, кризові центри для жінок.

4. Сфера охорони правопорядку: приймальники-розподільники, спецінтернати, міліція у справах неповнолітніх, колонії для неповнолітніх.

б. Сфера служб для молоді: клуби за місцем проживання, центри молодої сім'ї, центри соціальних служб для молоді, громадські дитячі та молодіжні об'єднання, молодіжні служби працевлаштування.

На підставі змісту соціально-педагогічної роботи виокремлюються професійні функції соціального педагога.

Функції соціально-педагогічної діяльності — це основні напрями роботи соціального педагога, в яких конкретизується її зміст.

Охарактеризуємо функції соціально-педагогічної діяльності у наведених нижче таблицях.

Таблиця 1. Комунікативна функція соціально-педагогічної діяльності

Зміст функціїНалагодження взаємодій особистості, соціальної групи та державних і недержавних організацій, що виступають клієнтами, волонтерами, спонсорами та партнерами в соціально-педагогічній роботі
Необхідні знанняЗагальних положень теорії спілкування, характерологічних ознак видів та типів спілкування, функцій спілкування, основних правил і норм спілкування, провідних положень конфліктології, сутності та особливостей спілкування з різними соціальними групами, етичних засад спілкування соціального педагога
Необхідні вмінняДля здійснення комунікативних презентацій добирати адекватні прийоми комунікативного впливу, виступати каталізатором спілкування, попереджувати та долати конфліктні ситуації, добирати оптимальні засоби і прийоми спілкування
Таблиця 2. Організаторська функція соціально-педагогічної діяльності
Зміст функціїСоціально-педагогічна діяльність з погляду соціального менеджменту, що полягає у структуруванні, плануванні, розподілі видів професійної діяльності та координації роботи з різними соціальними інститутами і представниками споріднених професій
Необхідні знанняТеоретичних засад організаторської діяльності соціального педагога, особливостей соціального менеджменту, основних функцій організатора соціально-педагогічної діяльності, особливостей планування соціально-педагогічної діяльності, функцій та способів координацій, контролю в діяльності соціального педагога, особливості організації та управління різними соціальними групами в різних соціумах
Необхідні вмінняВизначати пріоритетні напрями діяльності, правильно розподіляти функціональні обов'язки учасників соціального процесу, планувати основні етапи майбутньої діяльності, координувати та корегувати діяльність учасників соціально-педагогічного процесу, налагоджувати співпрацю і партнерство з різними соціально-виховними структурами
Таблиця 3. Прогностична функція соціально-педагогічної діяльності
Зміст функціїВиконує змістовно-цільові (стратегічні) та організаційно-методичні (тактичні) завдання. Передусім це передбачення результатів зусиль соціального педагога щодо різних аспектів його професійної діяльності. Також це ідеальне "програвання варіантів" різноманітних технологій соціально-педагогічної діяльності та вибір серед них тих, що зможуть забезпечити максимальну результативність за розумних витрат зусиль і часу
Необхідні знанняРолі та місця прогнозування в діяльності соціального педагога, видів прогнозування, принципів прогнозування, зміст прогностичної діяльності соціального педагога, особливості прогнозування різних напрямів і об'єктів діяльності соціального педагога
Необхідні вмінняДотримуватися принципів наступності, систематичності та достовірності під час створення низки прогнозів, доцільно оперувати різновидами прогнозування, будувати адекватний прогноз у відповідності з конкретною соціально-педагогічною ситуацією, прогнозувати особливості соціалізації особистості, враховувати специфіку різних соціальних груп у процесі створення прогнозу професійної діяльності
Таблиця 4. Охоронно-захисна функція соціально-педагогічної діяльності
Зміст функціїСпрямована на відстоювання прав та інтересів дітей і молоді на основі державних та міждержавних документів з метою забезпечення для неповнолітніх та молоді гарантованих їм прав та умов життєдіяльності
Необхідні знанняОсновних прав підлітків та молоді, закріплених у міждержавних документах, зміст діяльності основних соціальних інститутів, що реалізують охоронно-захисну функцію особистості, змісті повноваження діяльності соціального педагога стосовно захисту прав клієнта, обов'язки сім'ї, школи, позанавчальних закладів для розвитку особистості, основи української правової системи та законодавства
Необхідні вмінняВолодіти механізмами правового захисту дитини у різних соціальних інститутах, використовувати комплекс правових норм для захисту прав дітей і молоді, застосовувати заходи державного примусу щодо осіб, які допускають протиправні дії стосовно об'єктів соціальної роботи, створювати умови для підтримки віри клієнта в можливості досягнення позитивних результатів, інформувати представників різних груп про їх права та соціальні гарантії

Таблиця 5. Діагностична функція соціально-педагогічної діяльності

Зміст функціїПокликана виявити окремі соціальні аномалії у певному мікросоціумі, конкретизувати проблему клієнта та виявляти індивідуальні й специфічні особливості клієнта або певної групи
Необхідні знанняТеоретичних засад психолого-педагогічної діагностики, особливостей діагностування об'єктів соціально-педагогічної діяльності, методології та методів соціально-педагогічної діагностики, принципів діагностичної діяльності, напрямів психолого-педагогічної діагностики
Необхідні вмінняВизначати пріоритетні напрями та об'єкти психолого-педагогічної діагностики, добирати оптимальний діагностичний інструментарій, розробляти програму психолого-педагогічного діагностування як окремої особистості, так і мікрогруп, аналізувати й узагальнювати результати діагностичної роботи, використовувати результати діагностування у проектах професійної діяльності
Таблиця 6. Попереджувально-профілактична функція соціально-педагогічної діяльності
Зміст функціїМає на меті насамперед виявлення обмеження асоціальних явищ, причин соціальної дезадаптації серед різних соціальних груп та окремих осіб і запобігання їм, забезпечення умов для формування соціально позитивної спрямованості особистості
Необхідні знанняПричин і форм прояву девіантної поведінки підлітків та молоді, змісту і форм соціально-профілактичної роботи, способів та прийомів навіювання й переконання, наслідків впливу шкідливих звичок та асоціальних форм поведінки на здоров'я й життєдіяльність особистості, основи здорового способу життя
Необхідні вмінняВолодіти психокорекційними прийомами впливу на особливість організовувати індивідуальні, групові, масові форми профілактичної роботи, організовувати соціально-позитивну діяльність підлітків та молоді через участь у різноманітних позанавчальних закладах" клубах, секціях, гуртках тощо, пропагувати здоровий спосіб життя, виявляти групи ризику серед підлітків і молоді, володіти способами та формами профілактичної роботи з різними соціальними групами
Таблиця 7. Корекційно-реабілітаційна функція соціально-педагогічної діяльності
Зміст функціїПолягає у роботі щодо зміни та вдосконалення особистісних якостей клієнта, особливостей життєдіяльності та створення умов для розвитку потенційних можливостей осіб з функціональними обмеженнями, активне залучення їх до участі у громадському житті
Необхідні знанняТеоретичних засад соціальної реабілітації, специфіки корекцінно-реабілітаційної роботи з різними соціальними групами, видів та рівнів корекційно-реабілітаційної роботи, вимог до фахівця, що займається соціальною реабілітацією
Необхідні вмінняНадавати допомогу особам, що потребують соціальної реабілітації та адаптації, здійснювати корекцій-но-реабілітаційну роботу з різними соціальними групами, прогнозувати та планувати життєвий шлях об'єкта соціальної реабілітації, налагоджувати зв'язки з усіма можливими суб'єктами корекційно-реабілітаційної допомоги
Таблиця 8. Соціально-терапевтична функція соціально-педагогічної діяльності
Зміст функціїСпрямована на вчасне вирішення кризових ситуацій та проблем клієнта на підставі самоусвідомлення особистістю ставлення до себе, оточення та довкілля
Необхідні знанняТеоретичних засад психолого-педагогічної терапії, проблематики та особливостей соціально-терапевтичної роботи, прав і обов'язків фахівця з психолого-педагогічної терапії, рівнів та форм соціально-терапевтичної допомоги, особливостей надання соціально-терапевтичної допомоги різним групам клієнтів
Необхідні вмінняЗдійснювати домедичну соціально-терапевтичну допомогу, доцільно застосовувати різноманітні форми психолого-педагогічної терапії, проводити консультативну соціально-терапевтичну допомогу" як індивідуальні, так і групові терапевтичні зустрічі, залучати працівників різних соціальних інститутів до надання допомоги особистості, надавати як очну, так і дистанційну психолого-педагогічну допомогу (робота на "телефоні довіри")

Сучасний період розвитку соціально-педагогічної діяльності вимагає розробки та впровадження професійно-етичного кодексу соціальних працівників і педагогів. Попередній варіант такого кодексу запропоновано групою фахівців під керівництвом заслуженого працівника соціальної сфери України І.Д. Звєрєвої. Цей документ націлює на здійснення соціальної роботи у багатьох функціональних сферах з метою розвитку потенціалу та можливостей особистості, а також задоволення людських потреб.

Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України містить такі етичні принципи діяльності: повага до гідності кожної людини; пріоритетність інтересів клієнтів; толерантність; довіра та взаємодія у вирішенні проблем клієнта; доступність послуг; конфіденційність; дотримання норм професійної етики, а також норми етичної поведінки стосовно професії, колег, клієнтів і взаємодіючих організацій.

Документ визначає шляхи розв'язання моральних проблем та стимулює прийняття найбільш адекватних професійних рішень з етичних питань.

Література

1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) / А. Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола; Заг. ред. А.Й. Капської. — К. 2002.— 164 с.

2. Бурая Г.С. Соціальна робота. — X., 1904.

3. Зверева ІД, Професійний етичний кодекс — нагальна вимога часу // Соціальна робота в Україні. — 2003. — № 3. _

С. 33—39.

4. Коваль ЛТ„ Зверева ІД., Хлебік С.Р. Соціальна педагогіка. — К., 1997.

б. МІщик ЛІ. Соціальна педагогіка. — Запоріжжя, 1999.

6. Никитина ЛЛ1. Социальная педагогика: Учеб. пособие для вузов. — М.: Академический проект, 2003. — 272 с.

7. Соціальна педагогіка: Підручник. — К,: Центр навч. л-ри 2003. —256 с.

8. Социальная педагогика / Под ред. М.А. Галагузовой. — М.:Владос, 2000.

9. МудрикАЯ. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В. А. Сластенина. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Изд. центр "Академия", 2002. — 200 с.

Тема 8. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 9. Соціальне значення діяльності Товариства Червоного Хреста
Тема 10. Особливості соціально-педагогічної діяльності у XX ст.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
Завдання до теми 7. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога
Завдання до теми 8. Принципи і методи соціально-педагогічної діяльності
ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Завдання до теми 9. Соціальне значення діяльності Товариства Червоного Хреста
Завдання до теми 10. Особливості соціально-педагогічної діяльності у XX ст.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru