Технологія і техніка шкільного уроку - Кузьмінський А.І. - РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З ТЕХНОЛОГІЇ І ТЕХНІКИ ШКІЛЬНОГО УРОКУ

1. Азбука уроку: планування, методика, технологія проведення, аналіз: навч. вид. / голов, ред. B.B. Григораш. — X.: Основа, 2006. — 144 с. — (Бібліотека журналу "Управління школою").

2. Аванесов В. Основи теорії педагогічних завдань / В. Аване-сов // Відкритий урок. — 2009. — № 6. — С. 22—26.

3. Активні форми та методи навчання біології : навч.-метод. посіб. / уклад. K.M. Задорожний. — X.: Основа, 2008. — 125 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 12 (72)).

4. Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі : зб. наук, тез (за підсумками роботи Міжнар. наук.-практ. конф. "Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі", 27—28 вересня 2000 р.) / М-во освіти і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т; ред. B.K. Буряк, Л .В. Кон-драшова. — Кривий Ріг: [Б. в.], 2000. — 120 с

5. Аналіз уроку: збірник / упоряд. Н. Мурашко. — К.: Шкільний світ, 2008. — 128 с.

6. Анісімова Г.О. Методика роботи над задачами в початковій школі : навч.-метод. посіб. / Г.О. Анісімова ; М-во освіти і науки України [та ін.]. — Запоріжжя : TOB "ЛІПС" ЛТД, 2009. — 121 с.

7. Антологія адаптованого досвіду, або Для чого існують програми освітніх обмінів / авт. кол.: С. Буко, Н. Вукіна, О. Жадько та ін. —- Рівне: Перспектива, 2004. — 387 с.

8. Аргірова Т.О. Інтерактивні технології: кооперативна форма організації діяльності учнів на уроках математики / Т.О. Аргірова // Математика в школах України. — 2010. — № 7. — С. 2—7.

9. Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения / Ю.К. Бабанский. — М. : Знание, 1987. — 80 с. — (Серия "Педагогика и психология". — № 6).

10. Бабій К.Н. Нетрадиційний урок за проектною технологією / К.Н. Бабій, А.М. Бахтарова, І.Б. Литвиненко // Управління школою. — 2007. — № 1. — С. 22—25.

11. Барановська О. Дидактичні умови реалізації інтерактивних форм організації навчання в профільній школі / О. Барановська // Історія в школі. — 2007. — № 3. — С. 14—18.

12. Бевз Г.П. Дидактичні матеріали з математики для 7 класу : посіб. для вчителя / Г.П. Бевз, В.Г. Бевз. — К. : Освіта, 1999. — 96 с.

13. Біляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови: навч.-метод. посіб. /О.М. Біляєв. — К.: Генеза, 2005. — 180 с. — Бібліогр.: с. 177.

14. Бондар В.І. Дидактика : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / ВЛ. Бондар ; ред. T.B. Ковтуненко. — К.: Либідь, 2005. — 264 с

15. Бондар В.І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі: навч. посіб. / В.І. Бондар ; АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К. : [Б. в.], 2000. — 191 с. : ілюстр.

16. Бродський Я.С. Події, ймовірності, частоти : навч.-метод. посіб. / Я.С. Бродський ; голов, ред. І.С. Маркова. — X.: Основа : Тріада+, 2007. — 144 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 8 (56)).

17. Бродський Я.С. Статистика, ймовірність, комбінаторика у старшій школі / Я.С. Бродський, О.Л. Павлов. — X. : Основа, 2008. — 207 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 7 (67)).

18. Букашов В.М. Нескучные уроки физики, математики, географии, химии и биологии: пособие по социоигровой педагогике / В.М. Букатов, А.П. Ершова. — К.: Школьный свит, 2006. — 126 с.

19. Відкриті та нестандартні уроки біології у 11 класі: навч.-метод. посіб. / гол. ред., упоряд. K.M. Задорожний. — X.: Основа, 2006. — 223 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 2 (38)).

20. Вісник лабораторії сільської школи КОіПОПК : наук.-метод. вид. — Вип. 1: Проектно-модульна організація методичної роботи в освітній системі сільського адміністративного району /

Київ. обл. ін-т післядипломної освіти педагог, кадрів. - - Біла Церква ; Ставище : КОіПОПК, 2003. — 195 с.

21. Волканова В.В. Порадник методиста. Типологічний словник уроків (вид, форма, методи та прийоми) / В.В. Волканова, Л.І. Муржа, Т.О. Мунтьян // Управління школою. — 2008. — № 8/9. — С. 2—27.

22. Врублевська М.О. Секрети успішного уроку географії: посібник / М.О. Врублевська. — X.: Основа, 2005. — 144 с.

23. Гісем О.В. Всесвітня історія. 10 клас : розробки уроків / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк. — X.: Ранок : Веста, 2007. — 432 с.

24. Голишкін В.О. Інтелектуальні ігри на уроках географії. 6 клас / В.О. Голишкін. — X.: Основа, 2006. — 128 с. — (Бібліотека журналу "Географія". — Вип. 2 (26)).

25. Гончарова LB. Евристики в геометрії. Факультативний курс: книга для вчителя /1.В. Гончарова, О.І. Скафа. — X.: Основа, 2004. — 112 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України").

26. Гороль П.К. Методика використання технічних засобів навчання : навч. посіб. / П.К. Гороль, Л.Л. Коношевський, М.Г. Во-роліс. — К.: Освіта України, 2007. — 256 с.

27. Грабовий А.К. Демонстраційний хімічний експеримент у 12-річній школі : наук.-метод. посіб. для студ. та вчителів хімії / А.К. Грабовий. — Черкаси : Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. — 228 с.

28. Грабовий А.К. Шкільний курс хімії та методика його викладання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.К. Грабовий.

— Черкаси: Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. — 476 с.

29. Демченко Творчий розвиток учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва : монографія / І.І. Демченко, М.О. Пічкур, Т.О. Близнюк ; М-во освіти і науки України ; Уманський держ. пед. унт ім. П. Тичини. — К.: ОМІДА, 2009. — 218 с.

30. Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук, робіт / Донецька школа евристики та точних наук Донецької фірми наукоємних технологій (фірми ТЕАН) НАН України та ін. — Донецьк : Фірма ТЕАН, 2001. — 175 с.

31. Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук, робіт / Донецький нац. ун-т ; Ін-т педагогіки АПН України ; НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. О.І. Скафа (ред.) та ін. — Донецьк : ДонНУ, 2008. — Вип. 29. — 143 с.

32. Дидактичні ігри на уроках математики: 5—6 кл. / голов, ред. : І.С. Маркова. — X. : Основа, 2006. — 127 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України").

33. Дитиняк Г. Досліджую, зкепериментую, спостерігаю: методика навч. природознавства в початкових класах / Г. Дитиняк, Л. Андрушко, Н. Древняк ; Гол. упр. освіти і науки Львівської облдержадміністрації ; Світова координаційна виховно-освітня рада ; Ін-т професійного розвитку вчителів. — Л. : Літопис, 2003. — 140 с.

34. Дослідна та проектна діяльність під час вивчення біології: навч.-метод. посіб. / уклад. K.M. Задорожний. — X. : Основа, 2008. — 143 с.: ілюстр. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 2 (62)).

35. Дяченко-Лисенко Л.М. Традиційні та нестандартні уроки з української мови і літератури. 7 кл : посібник / Л.М. Дяченко-Лисенко, С. Коваленко; рец.: B.C. Осинська. — Т.: Мандрівець, 2008. — 204 с.

36. Екологічна освіта в школі: нестандартні уроки, виховні заходи / упоряд. Т.Ф. Рябчук. — X.: Основа : Тріада*, 2008. — 192 с.

37. Загальні питання методики навчання української мови : курс лекцій / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя ; уклад. Н.М. Голуб, Л.І. Проценко. — Ніжин: [Б. в.], 2008. — 179 с.

38. Загальноєвропейські рекомендації з мови освіти: вивчення, викладання, оцінювання : метод, вказівки / СЮ. Ніколаєва (наук, ред.); К.І. Оніщенко (ред.); пер. О.М. Шерстюк. — К.: Лен-віт, 2003. — 273 с.

39. Загуби нога О.О. Використання інтерактивних технологій під час вивчення екології : навч.-метод. посіб. / О.О. Загубинога, Г.С. Науменко. — X.: Основа, 2008. — 314 с.: ілюстр. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 9 (69)).

40. Задорожний K.M. Викладання біології у профільних класах / K.M. Задорожний. — X.: Основа, 2006. — ПО с. — (Бібліотека журналу "Біологія").

41. Засади вимірювань і відкриті завдання із математики та природничих наук для 4 і 8 класів : пер. з англ. / І. Мулліс, М.О. Мартін, Г.Дж. Руддок та ін. — X.: Факт, 2006. — 671 с.

42. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка : [зб. наук. ст.]. — Серія "Педагогічні науки" / Полтавський держ. пед. ун-т ; гол. ред. В.О. Пащенко ; ред. A.M. Бойко та ін. — Полтава : Техсервіс, 2006. — Вип. 6 (53). — 260 с.

43. Здоровьесберегающие разминки на уроке: науч. изд. / ред. В. А. Лыкова. — К.: Дельта, 2007. — 62 с.

44. Здоровий спосіб життя (матеріали для уроків та виховної роботи) / Всеукраїнська екологічна ліга; Центр екологічної освіти та інформації; упоряд. T.B. Тимочко. — Ніжин : Аспект-Пол і граф, 2008.— 28 с.

45. Зубрилин АЛ. Конструирование уроков-игр по информатике : учеб. пособие / A.A. Зубрилин. — М. : Образование и информатика, 2008. — 96 с.

46. Ігри на уроках історії: метод, посіб. для студ.-практ. / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; уклад. : Є.І. Коваленко, O.A. Лавриненко, Н.Г. Кравченко. — Ніжин : [Б. в.], 2005. — 169 с.

47. Ілюха В.О. Досліди і спостереження з фізіології людини в загальноосвітній школі / В.О. Ілюха, Л.Д. Даниленко, Л.М. Ілюха; Голов, упр. освіти і науки Черкеськ, облдержадміністрації; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. — Черкаси : САН, 2005. — 208 с

48. Інноваційні педагогічні технології в практиці роботи загальноосвітніх навчальних закладів України : інформ.-аналіт. довідник / М-во освіти і науки України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: ІО.І. Завалевський, СВ. Кириленко, Т. А. Горлач, Г.Е. Самойленко ; за заг. ред. Ю.І. Зава леве ького. — Суми: Антей, 2007. — 199 с.

49. Інноваційні технології на уроках біології. ТРВЗ-педагогіка / упоряд. K.M. Задорожний. — X. : Основа, 2006. — 111 с. — (Бібліотека журналу "Біологія").

50. Інновації на уроках географії: з досвіду учасників конкурсу "Учитель року". Нестандартні уроки / упоряд. Є.І. Науменко. — X.: Основа, 2007. — 160 с.

51. Інтегровані уроки з предметів естетичного циклу: збірник / упоряд. Л. Шелестова. — К.: Шкільний світ, 2006. — 128 с.

52. Інтелектуальна гра "Дебати" у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів: зб. матер, для кер. де-батних клубів та вчителів, які навчають дебатів та дискусій / уклад. Г.А. Каліберда. — Полтава: ПОШПО, 2008. — 204 с.

53. Інтерактивні технології на уроках математики : навч.-метод. посіб. / уклад. І.С. Маркова. — X. : Основа, 2007. — 128 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 3(51)).

54. Інформаційні технології на уроках біології : навч.-метод. посіб. / уклад. K.M. Задорожний. — X.: Основа, 2009. — 127 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 8 (80).

55. Історія України: повний комплект для тематичного оцінювання. 7—9 класи: Методичні поради. Календарне планування. Дидактичні матеріали. Нестандартні уроки / упоряд. Н.І. Харківська. — X.: Основа, 2006. — 174 с

56. Іштукін В.В. Ефективне використання локальної мережі в навчальному процесі : навч.-метод. посіб. / В.В. Іштукін ; Акад. пед. наук України ; Ін-т інформац. технологій і засобів навчання. — К.: Комп'ютер, 2007. — 128 с.

57. Каленський A.A. Методика застосування інформаційних технологій навчання (управлінські і тактичні дисципліни): навч.-метод. посіб. / A.A. Каленський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : ВПЦ "Київ. нац. університет", 2005. — 80 с.

58. Калініченко Р. Інноваційні процеси у створенні сучасного уроку / Р. Калініченко // Відкритий урок. — 2008. — № 5. — С. 74—77.

59. Калошин В.Ф. Методика В.Ф. Шаталова — успіх та радість у навчанні / В.Ф. Калошин, Л.Л. Сушенцева, Д.В. Гоменюк // Управління школою. — 2008. — № 11. — С. 13—36.

60. Калошин В.Ф. Розвиток творчості учнів : метод, посіб. / В.Ф. Калошин, Д.В. Гоменюк, Л.Л. Сушенцева. — X. : Основа, 2008. — 110 с. — (Бібліотека журналу "Управління школою". — Вип. 8 (68)). — Бібліогр.: с. 107.

61. Канищева Л.О. Психологія на уроках біології: навч.-метод. посіб. / Л.О. Канищева, Л.В. Турищева. — X. : Основа: Тріада-*-, 2007. — 128 с. : рис., табл. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 9 (57)).

62. Капіносов A.M. Основи технології навчання. Проектуємо урок математики / A.M. Капіносов. — X.: Основа, 2006. — 141 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України").

63. Карамышева T.B. Изучение иностранных языков с помощью компьютера: в вопросах и ответах / Т.В. Карамышева. — СПб.: Союз, 2001. — 192 с. — (Изучаем иностранные языки).

64. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. для студ. / С.Г. Карпенчук ; ред. Т.М. Коліна, Л.О. Біда. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Вища шк., 2005. — 341 с.

65. Клоков Е.В. Технология проектного обучения / Е.В. Клоков, A.B. Денисов // Школа. — 2006. — № 2. — С 29—30.

66. Кнодель Л.В. Психолого-педагогические аспекты обучения иностранным языкам : монография / Л.В. Кнодель. — К.: Пали-вода A.B., 2009. — 256 с. — Библиогр. : с. 233.

67. Коберник TJ. Індивідуалізація й диференціація навчання в початкових класах: теорія та методика / Г.І. Коберник ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — К. : Наук, світ, 2002. — 232 с.

68. Коваленко В. На осонні слова. Методика роботи з літературно обдарованими учнями : посіб. для вчителя / В. Коваленко. — Черкаси : Брама-Україна, 2004. — 120 с.

69. Коваль Г.П. Методика викладання української мови : навч. посіб. для студ. педін-тів, гуманіт. ун-тів, пед. коледжів спец. "Педагогіка і метод, почат. навчання" / Г.П. Коваль, Н.І. Деркач, М.М. Наумчук ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. — 2-ге вид., до-опрац. та допов. — Т.: Астон, 2008. — 287 с.

70. Коваль Л. Технологія взаємодії вчителя й учнів на різних етапах уроку / Л. Коваль // Початкова школа. — 2006. — № 7. — С. 58—59.

71. Ковальов О.Є. Декоративно-прикладне мистецтво у школі. 1—7 кл. : навч. посіб. / О.Є. Ковальов ; рец. : Є.А. Антонович, СВ. Коновець, Л.В. Фесенко, худ. О.Є. Ковальов. — Суми : Університетська книга, 2006. — 144 с.: ілюстр.

72. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Ковальчук ; М-во освіти і науки України ; Львів, нац. ун-т ім. І. Франка. — Л. : Л НУ ім. І. Франка, 2007. — 604 с.

73. Кодлюк Я.П. Робота з підручником на уроках у початковій школі: посіб. для вчителя почат. шк. / Я.П. Кодлюк, О.Я. Ян-ченко ; ред. О.Я. Савченко. — К. : Наш час, 2009. — 104 с.

74. Козленке О.Г. Захоплююче навчання: Біологічна рольова гра / О.Г. Козленке — X.: Основа, 2003. — 80 с. — (Серія "Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 7)).

75. Комар О. Планування і методичні розробки уроків математики за інтерактивними технологіями / О. Комар // Початкова школа. — 2009. — № 9. — С. 16—20.

76. Комар О.А. Теорія і практика застосування інтерактивної технології на уроках математики / О.А. Комар. — Умань : Жовтий, 2009. — 76 с.: ілюстр., табл.

77. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; НПУ ім. М.П. Драгоманова; відп. ред. М.І. Жалдак. — К.: [Б. в.], 2001. Вип. 4. — 230 с.

78. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; НПУ ім. М.П. Драгоманова ; відп. ред. М.І. Жалдак. — К. : [Б. в.], 2003. — Вип. 6. — 290 с.

79. Конституція України і основи правознавства в школі: кн. для вчителя : метод, посіб. / І.Б. Усенко, СВ. Бобровник, В.І. Ваксман ; за ред. І.Б. Усенка ; Укр. прав, фундація. — К. : Укр. центр правничих студій, 1999. — 357 с. : табл.

80. Король О.В. Методика викладання українського народознавства в школі: навч.-метод. посіб. / О.В. Король ; М-во освіти і науки України ; Ін-т змісту і методів навчання. — К.: ІЗМН, 1998. — 364 с.

81. Кузнецов B.C. Физическая культура. Силовая подготовка детей школьного возраста: метод, пособие / B.C. Кузнецов, Г.А. Ко-лодницкий. — М. : ЭНАС, 2003. — 196 с. — (Портфель учителя).

82. Котькова Г. Добирання матеріалу у сценарії уроку / Г. Котькова // Відкритий урок. — 2006. — № 3/4. — С. 12—18.

83. Кузьмінський А.І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики : монографія / А.І. Кузьмінський, H.A. Тарасенкова, I.A. Акуленко. — Черкаси : Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. — 320 с. Вібліогр.: с. 264.

84. Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. — К. : Знання, 2006. — 311 с. — (Навч.-метод. комплекс з педагогіки).

85. Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання та ситуації : практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. — К. : Знання-Прес, 2003. — 429 с.

86. Кукуленко-Лук'янець І.В. Особистісно-креативний підхід у навчанні іноземної мови : навч.-метод. посіб. / І.В. Кукуленко-Лук'янець. — Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2004. — 210 с.

87. Кукушин В. Ігрові технології на уроках / В. Кукушин // Відкритий урок. — 2006. — № 11/12. — С. 3—9.

88. Курило В.М. Освіта України і науково-технічний та соціальний прогрес: історія, досвід, уроки : монографія / В.М. Курило, В.П. Шепотько. — К. : Деміург, 2006. — 432 с.

89. Куценко Л. Час вчитися любити: біблія на уроках літератури : навч. посіб. / Л. Куценко. — Кіровоград : Степова Еллада, 1999. — 54 с. — (Нове у програмі).

90. Ладиченко Т.В. Викладання всесвітньої історії в 6 класі: метод, посіб. для вчителів / Т.В. Ладиченко, Я.М. Камбалова, Т.В. Теремецька. — К. : Аконіт, 2006. — 448 с.

91. Лугіна Т.В. "Екохвилинки": формування екологічної культури учнів початкових класів / Т.Б. Лугіна, Є.Д. Яблонов-ська-Грищенко; Черкаська обл. орг. Тов-ва охорони природи; Відділ освіти Канівського міськвиконкому. — К. : Київський університет, 2007. — 52 с.

92. Лукаш О.В. Метод інтервалів: навч.-метод. посіб. / О.В. Лу-каш. — К.: Основа, 2007. — 144 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 6 (54)).

93. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе : учеб. пособие для студ. высш. учеб. за вед., обучающихся по спец. 031000 — Педагогика и психология / В.Г. Максимов ; Международная АН пед. образования. — М.: Академия, 2002. — 270 с.

94. Малихіна О.В. Навчальна мотивація. Експериментальні дослідження : наук.-метод. посіб. / О.В. Малихіна, Л.В. Моска-люк ; Одеський обл. ін-т удосконалення вчителів. — О. : ОРІДУ НАДУ, 2007. — 116 с.

95. Малишевський О.В. Пропедевтика інформаційної культури учнів основної школи / О.В. Малишевський ; М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Умань : Жовтий, 2009. — 236 с.: і люстр., табл.

96. Максимюк СП. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / СП. Максимюк ; М-во науки і освіти України ; Рівненський держ. гуманіт. ун-т. — К.: Кондор, 2005. — 666 с.

97. Малафіїк І.В. Дидактика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /1.В. Малафіїк; М-во освіти і науки України. — К.: Кондор, 2005. — 398 с.

98. Мариновська О. Методика векторного аналізу уроку: про-ектно-впроваджувальний аспект / О. Мариновська // Відкритий урок. — 2004. — № 5. — С. 34—41.

99. Марченко О.Г. Основи педагогічної майстерності / О.Г. Марченко. — X. : Основа, 2009. — 112 с. — (Бібліотека журналу "Управління школою". — Вип. 2 (74)).

100. Маслікова І.В. Авторські навчальні програми як об'єкт і предмет дослідної діяльності вчителя біології: навч.-метод. посіб. / І.В. Маслікова. — X.: Основа, 2008. —126 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 11 (71)). — Бібліогр. : с. 122.

101. Матвієнко О.В. Виховання школярів: педагогічні задачі та завдання : метод, посіб. / О.В. Матвієнко ; М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — К. : Фоліант, 2005. — 199 с.

102. Мерзлякова О. Психоманіпулювання та контроль свідомості: (психологічний аспект уроку) / О. Мерзлякова // Відкритий урок. — 2006. — № 9—10. — С. 32—48.

108. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підруч. для студ. вищ. закл. освіти /СЮ. Ніколаєва (кер. авт. кол.), О.Б. Бігич, Н.О. Бражник та ін.; ред. К.І. Онищенко. — 2-ге вид., виправл. і переробл. — К.: Ленвіт, 2002. — 328 с.

104. Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. XVI Каришинські читання: міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25—26 червня 2009 р. / М-во освіти і науки України ; Ін-т пед. АПН України ; редкол. : М.І. Степаненко [та ін.]. — Полтава: Астрая, 2009. — 416 с.

105. Методика навчання української мови в ДВНЗ та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс : навч.-метод. посіб.

для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / О.І. Потапенко, ГЛ. Потапенко, Л.П. Кожуховська [та ін.]; за заг. ред. О.І. Потапенка. — К.: Міленіум, 2006. — 330 с.

106. Мирошниченко В.О. Організація проектної діяльності учнів на уроках історії в 10 класі: метод, матеріал / В.О. Мирошниченко. — X. : Основа, 2009. — 157 с.

107. Митник О. Технологія побудови уроку як цілісного творчого процесу / О. Митник // Початкова школа. — 2009. — № 10. — С. 53—57.

108. Мотиваційні основи навчальної діяльності школярів : монографія / Одес. обл. ін-т удосконалення вчителів; за ред. О.В. Ма-лихіної ; рец. : Є.П. Голобородько, СТ. Яворська. — О. : Ог-мрцян О.П., 2008. — 230 с.

109. Навчальні ігри на уроках біології : [навч.-метод. посіб.] / голов, ред. K.M. Задорожний. — X.: Основа, 2006. — 224 с — (Бібліотека журналу "Біологія").

110. Наука і сучасність. Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; редкол. М.І. Шкіль (голова) [та ін.]. — К.: НПУ, 2006. — Т. 54. — 224 с.

111. Нестандартний урок географії : навч.-метод. посіб. / упо-ряд. В.М. Андреева. — X. : Основа, 2005. — 144 с. — (Бібліотека журналу "Географія") (Урок від А до Я. — Вип. 9 (21)).

112. Нетрадиційні уроки з фізики : збірник / упоряд. Л. Холь-вінська. — К. : Шкільний світ, 2007, — 128 с.

113. Ніколаєва СЮ. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) / СЮ. Ніколаєва. — К.: Ленвіт, 2008.

114. Нові педагогічні технології для вчителів біології : навч.-метод. посіб. / уклад. K.M. Задорожний. — X. : Основа, 2009. — 112 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 11 (83)).

115. Нові технології навчання : наук.-метод, зб.: матеріали Все-укр. наук.-метод. конф. "Нові технології навчання у вищій технічній освіті: досвід, проблеми, перспективи", 18—20 жовтня 2004 р. / М-во освіти і науки України ; Наук.-метод. центр вищ. освіти ; Нац. ун-т харчової технології; ред. кол. : В.О. Зайчук (гол. ред.), О.Я. Савченко, М.Ф. Дмитриченко. — К. : НУХТ, 2004. — 187 с.

116. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України ; Наук.-метод. центр вищої освіти ; редкол. : В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. — К., 2005. — Вип. 40. — 279 с.

117. Обдаровані діти: матеріали міжнар. семінару (Полтава, 9—10 лютого 1995 р.) / Міжнар. макаренівська асоц.; М-во освіти України; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; Полтавське від-ня Малої акад. наук України; за ред. В.Ф. Моргуна. — Полтава: [Б. в.], 1995. — 171 с.

118. Овчинникова І. Формування ефективних способів самостійної роботи з текстовою інформацією /1. Овчиннікова // Психолог. — 2006. — № 22. — С. 3—54.

119. Олійник В.М. Нові технології в організації навчальної практики та екскурсій з біології / В.М. Олійник. — X. : Основа, 2004. — 144 с.

120. Олійник І.В. Нестандартні уроки з біології та хімії : посіб. для вчителя / І.В. Олійник. — Т. : Навчальна книга — Богдан, 2006. — 48 с.

121. Омеляненко В.Л. Педагогіка. — Ч. 1: Загальні основи педагогіки. Теорія навчання (дидактика) : навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В.Л. Омеляненко, С.Г. Мельничук, СВ. Омеляненко; Кіровоград, держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 1997. — 130 с.

122. Омеляненко В.Л. Педагогіка. — Ч. 2: Теорія виховання. Школознавство: навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. / В.Л. Омеляненко, С.Г. Мельничук, СВ. Омеляненко. — Кіровоград, 1998. — 139 с

123. Онопрієнко О.В. Теорія і методика розвитку рухових якостей школярів : навч.-метод, посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Онопрієнко ; М-во освіти і науки України ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; рец.: Л.О. Хомич, АЛ. Стеценко, Г.В. Без-верхня. — Черкаси : Вид. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. — 88 с.

124. Осадку к P. Педагогічна сутність диференціації самостійної роботи учнів на навчальних заняттях / Р. Осадчук // Історія в школі. — 2010. — № 2. — С 21—24.

125. Освітянські обрії: реалії та перспективи: зб. наук. пр. / АПН України ; Ін-т проф.-техн. освіти ; редкол.: Н. Тверезовська (голова) та ін. — К.: [Б. в.], 2007. — № 1. — 432 с.

126. Осінська B.C. Черкащина, освячена у слові: зб. уроків учителів Смілянщини з укр. л-ри та краєзнавства : навч. посіб. / B.C. Осінська, Г.Р. Уперенко; ред.: В.Т. Ткаченко. — Сміла: Блискавиця, 2006. — 256 с.

127. Остапенко Н.М. Уміння спілкуватися. Уроки розвитку зв'язного мовлення учнів : навч.-метод, посіб. для студ. філол. вищ. навч. закл. / Н.М. Остапенко, Н.Б. Голуб. — Черкаси : Брама, 2001. — 159 с.

128. Островерхова Н.М. Аналіз уроку: концепції, методики, технології : монографія Н.М. Островерхова ; Ін-т педагогіки АПН України. — К.: ІНКОС, 2003. — 351 с.

129. Павлютенков Є.М. Модель підготовки компетентного випускника гімназії: теоретичне обґрунтування моделі : наук.-метод. забезп. впровадж. / Є.М. Павлютенков, В.І. Галич, Т.М. Чабан. — X. : Основа, 2009. — 128 с. — (Серія "Управління школою". — Вип. З (75)).

130. Панішева О.В. Супутник учителя математики / О.В. Пані-шева. — X. : Основа, 2008. — 172 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України").

131. Ланченко В. Урок літератури : кн. для вчителя / В. Пан-ченко. — Кіровоград : ДЛАУ, 2000. 200 с.

132. Панченко С. Нестандартні форми уроків / С. Панченко // Відкритий урок. — 2006. — № 23—24. — С 34—39.

133. Педагогічна майстерність : підручник / I.A. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос та ін. ; за ред. I.A. Зязюна. — 3-тє вид. переробл. і допов. — К. : Богданов A.M., 2008. — 376 с.

134. Педагогічна майстерня вчителя біології : навч.-метод. посіб. / уклад. K.M. Задорожний. — X. : Основа, 2009. — Вип. 2. — 140 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 9 (81)).

135. Педагогічна майстерня вчителя біології : навч.-метод. посіб. / уклад., голов, ред. K.M. Задорожний. — X. : Основа : Тріада, 2007. — 144 с. — (Бібліотека ж-лу "Біологія". — Вип. 11 (59)).

136. Педагогічна мудрість віків : навч. посіб. / уклад. В.Л. Омеляненко, А.І. Кузьмінський. — К. : Знання, 2009. — 411 с. — (Навчально-методичний комплекс з педагогіки).

137. Педагогічні знахідки на уроках біології : навч.-метод. посіб. / уклад., голов, ред. K.M. Задорожний. — X. : Основа : Тріа-да+, 2007. — 144 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 8 (56)).

138. Педагогічні технології: теорія та практика / за ред. M.B. Гриньової ; М-во освіти і науки України ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. — Полтава : АСМІ, 2006. — 229 с.

139. Пентилюк М. Сучасні підходи до типології уроків / М. Пен-тилюк // Дивослово. — 2008. — Ks 6. — С. 25.

140. Петренко Л.Т. Викладання біології в профільних класах : навч.-метод. посіб. — Вип. 4: Факультативний курс "Еволюція систем органів. Філогенія органічного світу" / Л.Т. Петренко, Л.П. Петренко. — X. : Основа, 2009. — Ч. 2. — 126 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 4 (76)).

141. Пилипенко В.Д. Особистісно орієнтовані технології у школі / В.Д. Пилипенко, O.A. Коваленко ; ред. СІ. Подмазін. — X. : Основа : Тріада-*-, 2007. — 159 с — (Бібліотека журналу "Управління школою". — Вип. 9 (57)).

142. Пилипчук В.В. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в предметних методиках навчання : монографія / В.В. Пилип-чук ; рец. : СУ. Гончаренко, М.П. Лещенко ; Акад. пед. наук України ; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. — К. : Пед. думка, 2007. — 175 с. — Бібліогр. : с. 151—174.

143. Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция : учеб. пособие / Рос. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т ; ред. О.Б. Иншакова. — М. : Моск. психолого-соц. ин-т ; Воронеж : МОДЭК, 2001. — 240 с. — (Серия "Б-ка педагога-практика").

144. Пищик О. Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок / О. Пищик // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. — 2010. — № 3. — С. 26—30.

145. Підготовка учнів до біологічних олімпіад : посіб. для вчителів і студ. біол. ф-тів / О.В. Данилова, K.M. Задорожний, Д.А. Шабанов, CA. Данилов. — X. : Основа, 2004. — 112 с.

146. Підласий І.П. Практична педагогіка, або Три технології : інтерактивний підруч. для педагогів ринкової системи освіти / І.П. Підласий ; М-во освіти і науки України. — К. : Слово, 2006. — 616 с.

147. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок : кн. для вчителя / І.П. Підласий ; ред. Н.Г. Несин. — К. : Рад. школа, 1989. — 208 с.

148. Пінська В.Г. Біологія. 9 клас. Дидактичні матеріали до курсу : навч.-метод. посіб. / В.Г. Пінська. — X. : Основа, 2009. — Вип. 1. — 127 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 6 (78)).

149. Поліщук O.P. Математична логіка. 5—6 кл. : навч.-метод. посіб. / O.P. Поліщук, O.P. Чайчук. — X. : Основа : Тріада+, 2007. — 112 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 12 (60)).

150. Пометун OJ. Методика навчання історії в школі / О.І. По-метун, Г.О. Фрейман. — К. : Генеза, 2005. — 328 с.

151. Пометун О. Інтерактивні методики та система навчання : збірник / О. Пометун. — К. : Шкільний світ, 2007. — 112 с.

152. Поташник ММ. Требования к современному уроку : метод, пособие / М.М. Поташник. — М. : Центр пед. образования, 2007. — 272 с.

158. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах (на матеріалі англійської мови) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / О.Б. Бігич, Н.О. Бражник, C.B. Гапонова та ін, ; кол. авт. під кер. СЮ. Ніколаевої, Г.С Бада-янц. — К. : Ленвіт, 2001. — 296 с.

154. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах : посіб. для студ. пед. ун-тів та ін-тів / М.І. Пентилюк, О.М. Горошкіна, СО. Караман ; за ред. М.І. Пен-тилюк. — К. : Ленвіт, 2003. — 302 с.

155. Природничі науки в школі: зб. наук. пр. / Акад. ліцей при ХДУ ; Лабораторія методики загальної біології Херсон, держ. унту ; редкол. : О.В. Мішуков (шеф-ред.), М.М. Сидорович, Л.В. Виці невська та ін. — Херсон : ХДУ, 2003. — 124 с.

156. Природознавство у 5—6 класах. Досвід викладання : навч.-метод. посіб. / уклад. K.M. Задорожний. — X. : Основа : Тріада+, 2007. — 240 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 10 (58)).

157. Присяжнюк A.B. Уроки по Visual Basic : навч.-метод. посіб, / A.B. Присяжнюк ; АПН України ; Ін-т засобів навчання. — К. : Комп'ютер, 2006. — 128 с.

158. Проектна діяльність у ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика: наук.-метод. посіб./ Лабораторія пед. інновацій ін-ту педагогіки АПН України ; Ліцей міжнар. відносин № 51 м. Києва ; ред. СМ. Шевцова. — К.: [Б, в.], 2008. — 520 с.

159. Психологія сучасного уроку // Психолог. — 2006. — № 6. — С 3—28.

160. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі / ред. A.C. Дем'янчук, відп. за вип. Ю.В. Пелех ; М-во освіти і науки України ; Акад. пед. наук Укра їни 5 Міжнар. ун*т РЕГІ ім. С. Дем'янчука. — Рівне : Волин-ські обереги, 2002. — Вип. 3. — 276 с.

161. Пуліна A.A. Педагогічне проектування в сучасній школі / A.A. Пуліна. — X.: Основа, 2009. — 160 с. — (Серія "Управління школою". — Вип. 4 (76)).

162. Райзберг Б.А. Экономика для детей в играх, задачах и примерах : метод, пособие / Б.А. Райзберг. — [Б.м.]: Ось-89,1996. — 96 с.

163. Рева Ю. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку-технології професійної майстерності вчителя / Ю. Рева // Рідна школа. — 2008. — № 12. — С. 50—56.

164. Решетняк М.М. Використання проектної технології на уроках математики / М.М. Решетняк // Математика в школах України. — 2008. — № 19/21. — С 30—41.

165. Рижков М.О. Матеріали для факультативних занять, спецкурсів, гуртків. Математика 8—11 кл. : навч.-метод. посіб. / М.О. Рижков. — X.: Основа, 2008. — 96 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 9 (69)).

166. Робота з обдарованими учнями. Біологічні секції МАН / голов, ред. K.M. Задорожний. — X.: Основа, 2006. — 127 с. — (Бібліотека журналу "Біологія").

167. Розвиток інтелекту та пізнавальної діяльності учнів на уроках біології: навч.-метод, посіб. / уклад. K.M. Задорожний. —-X. : Основа, 2009. — 110 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 2 (74)).

168. Романюк Г. Пошук свого уроку / Г. Романюк // Відкритий урок. — 2006. — № 17/18. — С 9—12.

169. Ромадіна Л. Сучасні вимоги до уроку / Л. Ромадіна // Відкритий урок. — 2007. — № 6. — С. 66—79.

170. Рубан Т.М. Віршовані уроки : навч.-метод. посіб. / Т.М. Рубан. — К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. — 52 с.

171. Руденко О.В. Розвиток особистості на уроках математики / О.В. Руденко. — К.: Пік. світ, 2009. — 125, [1] с. : ілюстр., табл. — (Бібліотека "Шкільного світу". Природничо-математичний напрям). — (Математика. Бібліотека).

172. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи : підруч. для студ. пед. факультетів / О.Я. Савченко. — К.: Генеза, 2002. — 366 с.

173. Савустъяненко Т.Л. Інновації на уроках біології ; навч.-метод. посіб. / Т.Л. Савустьяненко, A.B. Савустьяненко. — X.: Основа, 2007. — 192 с. — (Бібліотека журналу "Біологія". — Вип. 7 (55)).

174. Саранцев Т.И. Дидактические аспекты исследования урока в школе / Т.И. Саранцев // Педагогіка. — 2006. — Ms 1. — С. 32—39.

175. Сільська школа: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 10—13 травня 2000 р. / М-во освіти і науки України ; ЧДУ ім. Б. Хмельницького ; ред-кол. : О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, В.Г. Кузь. — Черкаси : ОІПОПП, 2000. — Ч. 1. — 175 с.

176. Семенова A.B. Організація та управління творчою діяльністю старшокласників на уроках природничо-математичного циклу : навч. посіб. для студ. пед. закладів освіти та вчителів природничо-математичного циклу ЗОШ / A.B. Семенова. — О.: Друк, 2001. — 207 с.

177. Семиног О. Мовне родинознавство. (Виховний потенціал лінгвокультури рідного краю) / О. Семиног ; М-во освіти і науки України ; Ін-т пед. і психології проф. освіти АПН України ; Глу-хівський держ. пед. ун-т. — К.; Глухів: ГДПУ, 2003. — 108 с.

178. Семиног О. Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника / О. Семиног. — К.; Глухів: ГДПУ, 2003. — 108 с.

179. Сенчевський В.О. Перші кроки в теорію ймовірностей : навч.-метод. посіб. / В.О. Сенчевський. — X. : Основа, 2008. - 124 с — (Бібліотека журналу "Математика в школах України" . — Вип. 11 (71). — Бібліогр.: с. 125).

180. Сергеев И.С. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности : практ. пособие / И.С. Сергеев, В.И. Блинов. — М. : АРКТИ, 2007. — 132 с.

181. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика : навч. посіб. / С. Бекер, Дж. Бьорер та ін. ; упоряд. О. Сидоренко, В. Чуба ; консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні ; Центр інновацій та розвитку ; Програма поширення ситуаційної методики навч. — К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. — 255 с.

182. Ситуаційна методика навчання: український досвід : зб. ст. / Консорціум із удоскон. менеджмент-освіти в Україні; Центр інновацій та розвитку ; Програма пошир, ситуаційної методики навч. ; упоряд. О. Сидоренко, В. Чуба. — К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. — 192 с.

183. Сільська школа: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 10—13 травня 2000 р. / М-во освіти і науки України ; ЧДУ ім. Б. Хмельницького; редкол.: О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, В.Г. Кузь. — Черкаси : ОІПОПП, 2000. — Ч. 1. — 175 с.

184. Сікорський П.І. Теорія і методика диференційованого навчання / ПЛ. Сікорський. — Л.: Сполом, 2000. — 422 с.

185. Сімонова Н.Д. Процес освіти мовою математики / Н.Д. Сі-монова // Математика в школах України. — 2008. — № 1. — С. 11—17.

186. Скоробогатова Г.Г. Личностно-ориентированные подходы в образовании : сб. науч. тр. / Г.Г. Скоробогатова ; Московский ин-т открытого образования ; Лаб. пед. мастерства. — М.: МИОО, 2002. — 144 с.

187. Слепкань 3.1. Методика навчання математики: підруч. для студ. мат. спец. вищ. пед. навч. закл. / 3.1. Слєпкань, — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Вища школа, 2006. — 583 с.

188. Соболь В.О. З глибини віків. Вивчення давньої української літератури в школі : посіб. для вчителя / В.О. Соболь. — К. : Зодіак-ЕКО, 1995. — 192 с.

189. Соломатін А. Організація уроку в умовах модернізації освіти / А. Соломатін // Відкритий урок. — 2006. — № 19/20. — С. 3—16.

190. Стадник О.Г. Економічні райони України. 9 клас. Матеріали до уроків : навч. посіб. / О.Г. Стадник. — X. : Основа, 2010. — 111с. — (Бібліотека журналу "Географія". — Вип. 1 (73)).

191. Степани шин Б. Давня українська література в школі : навч. посіб. / Б. Степанишин. — К.: Либідь, 2000. — 504 с.

192. Степанишин Б. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів : посібник / Б. Степанишин. — К.: Веселка ; Т. : Навчальна книга — Богдан, 2003. — 192 с.

193. СтецюкЛЛ. Нова технологія уроку / Л.І. Стецюк // Все для вчителя. — 2007. — Н> 8. — С. 23—26.

194. Сухарева Л.С. Дидактичні ігри на уроках математики. 7—9 класи / Л.С. Сухарева. — X.: Основа, 2006. — 139 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України").

195. Сухарева Л.С. Нова змістова лінія в сучасному шкільному курсі математики 5—6 класів: навч.-метод. посіб. / Л.С. Сухарева. — X.: Основа, 2008. — 144 с. — (Бібліотека журналу "Математика в школах України". — Вип. 10 (70)).

196. Сучасний учитель початкових класів як вихователь; матеріали IV Міжрегіон. наук.-практ. конф., м. Бар — Вінниця — Глу-хів — Хмельницький, 14 березня 2008 р. / М-во освіти і науки України ; Вінницька обл. рада ; редкол. : O.A. Бакалець (голова), В.О. Собко [та ін.]. — Бар : Барський гуманітарно-правовий коледж, 2008. — 240 с.

197. Сучасні інформаційні засоби навчання : навч. посіб. / П.К. Гороль, P.C. Гуревич, Л.Л. Коношевський, О.В. Шестопалюк. — К.: Освіта України, 2007. — 536 с.

198. Тарасенкова H.A. Використання знаково-символічних засобів у навчанні математики : монографія / H.A. Тарасенкова. — Черкаси: Відлуння-плюс, 2002. — 399 с.

199. Теорія і методика фізичного виховання : підручник / за ред. В.П. Івапденка. — Черкаси; ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2002. — Ч. 2. — 272 с.

200. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : зб. наук. пр. : у 3 т. / М-во освіти і науки України ; Нац. металургійна акад. України ; редкол.: В.М. Соловйов, Є.Я. Глушко [та ін.]. — Кривий Ріг : НметАУ, 2003 ; Т. 1: Теорія та методика навчання математики. — 2003. — 314 с.; Т. 2: Теорія та методика навчання фізики / М-во освіти і науки України ; Нац. металургійна акад. України ; редкол.: І.О. Теплицький (відп. ред.), В.М. Соловйов, Є.Я. Глушко [та ін.]. — 2005. — 400 с.; Т. 3: Теорія та методика навчання інформатики. — 2003. — 315 с.

201. Теорія та методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах : навч.-метод. комплекс / Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Каф. методики викладання і культури укр. мови ; уклад. Н.Б. Голуб. — Черкаси : Вид. ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2003. — 44 с.

202. Терно С.О. Технологія фор

ВСТУП ДО КУРСУ
Розділ 1. ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ СУЧАСНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СНД І ГРУЗІЇ
Історичні передумови сучасних геополітичних процесів на пострадянському просторі
Геополітичні інтереси країн Співдружності
Інтеграційні об'єднання на терені СНД як геополітичні проекти
Розділ 2. УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ
Географічне розташування, природно-ресурсний і демографічний потенціал України
Геополітичне положення України
Українські державотворчі традиції як підстава геополітики сучасної Української держави
Україна в сучасному геополітичному середовищі
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru