Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції - Ліпкан В.А. - РОЗДІЛ 6. СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Вступ

Природним еволюційним етапом цивілізаційного розвитку е входження до інформаційної ери, де основними стратегічними ресурсами є знання та інформація. Саме ці компоненти стають основою нового - інформаційного суспільства, яке радикально відрізняється від попередніх цивілізацій. Забезпечення інформаційної безпеки, більше того - реалізація державної інформаційної політики унеможливлюються у разі не сформованості інформаційного суспільства. Саме тому, розгляд його поняття та основних ознак є необхідним для усвідомлення глибини та системності аналізованої нами проблематики.

1. Генеза поняття "інформаційне суспільство"

Ідея інформаційного суспільства з'явилась у дослідженнях 60 - 70 рр. XX століття. Вперше термін "інформаційне суспільство" було використано в працях таких японських дослідників, як М. Махлуп, Т. Умесао, Й. Масуда, Т. Сакайя. Подальшого розвитку дана концепція знайшла в дослідженнях провідних американських та європейських теоретиків, а саме - Б. Тоф-флер, У. Дайзард, 3. Бжезинський, М. Понятовський, Ю. Хаяші, Ж. Еллюль, Р. Коен, К. Ясперс, А. Турен, Г. Кан, Ф, Уебстер, А. Дракер, Е. Гідденс, Ч. Хенді, Л. Туроу, Дж. Гелбрайт, М. Мак-клюен, М. Порат, Т. Стоуньєр, Р. Катц, які підкреслювали значення інформаційного розвитку суспільства як нової історичної віхи цивілізації.

Синонімічними щодо інформаційного суспільства є терміни "посткапіталістичне суспільство" (Д, Дарендорф, П. Дрю-кер), "постекономічне суспільство" (В. Іноземцев, І Канн),

"технотронне суспільство" (3. Бжезінський), "постмодер ні.т" (Б.Турен, Б.Старт), "постіпдустріальне суспільство* (Д.Белл, Т.Стоунєр).

Масштабний рівень наукових розроблень формування інформаційного суспільства дозволив дійти висновку про важливість не тільки інформації, але й знань. Саме це викликало появу в наукових колах інших синонімічних термінів щодо інформаційного суспільства таких, як "інтелектуальне суспільство", "суспільство знань", "цифрове суспільство", "суспільство мережевого інтелекту" тощо.

У рамках ідеології інформаційного суспільства існують різні напрямки та тенденції, які розглядають нові соціальні перспективи - можливі, бажані або негативні: від позитивних можливостей державного управління економікою, створення законодавчої бази для вільного доступу міжнародної спільноти до інформації - до запобігання загрозі політичного контролю за націями з використанням високих технологій та розшаруванням спільнот на "золотий мільярд і безправну периферію".

Побудова інформаційного суспільства є стратегічною метою провідних держав світу - США, Японії, Канади, а також країн -членів Європейського Союзу. Розуміючи актуальність та важливість розвитку інформаційно-технічної сфери як запоруки конкурентоспроможності, все більше країн обирають аналогічну стратегію, зокрема й Україна.

Цікавою є думка Гурковського В /., який вважає, що напевно, якщо йдеться про нову стадію розвитку суспільства, її доцільно визначати на основі аналізу зміни продуктивних сил і виробничих відносин. З цього погляду інформаційне суспільство можна було б розглядати як суспільство, в якому основним предметом праці переважної більшості людей стають інформація й знання, тобто інформаційні ресурси, знаряддям праці - комп'ютерна техніка, засобами - інформаційні технології. У розвинутих країнах уже сьогодні існуючі суспільні відносини багато в чому визначаються саме цією обставиною. Відповідно і економіка суспільства орієнтована на виробництво, насамперед, продуктів інформаційної, інтелектуальної діяльності, що пов'язані із виробленням нової інформації і нових знань, з перетворенням їх у стан, зручний для використання іншими людьми, та продажем цих продуктів як товару.

Не можна не погодитись і з Арістовою І.В., що перехід до інформаційного суспільства - це найбільш раціональний шлях підвищення якості життя населення країни за рахунок вступу України на новий шлях цивілізованого розвитку і переходу економіки на наукоємні, ресурсозберігаючі виробництва. Підставами для такого переходу є постійний рух країни від комп'ютеризації (у 60-х - 80-х рр.) до інформатизації (у 80-х - 90-х рр.) і створення розвиненого інформаційного середовища суспільства (на рубежі століть).

Вступ
1. Генеза поняття "інформаційне суспільство"
2. Поняття інформаційного суспільства
3. Побудова інформаційного суспільства в Україні
РОЗДІЛ 7.ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
Вступ
1. Поняття права на інформацію
2. Види інформаційних прав і свобод і їх зв'язок з іншими правами та свободами людини та громадянина
3. Структура конституційного права на інформацію
4. Правове забезпечення реалізації права на інформацію
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru