Основи економічної теорії - Дзюбик С. Д. - Частина IV. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Розділ 19. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Основна мета розділу — розкриття змісту платіжного балансу країни, вияснення значення активного та пасивного торговельного балансу, ознайомлення з валютними, або фінансовими, аспектами міжнародної торгівлі та розгляд різних видів систем обмінних курсів валюти, які використовувалися у торгівлі різними країнами.

19.1. Суть платіжного балансу

Система подвійного запису в платіжному балансі.

Платіжний баланс — це систематичний звіт про всі економічні операції між країною й іншими країнами за повний проміжок часу, як правило, за рік або за квартал. Він вимірює потоки товарів, послуг та капіталу між країною та рештою світу. Платіжний баланс складається в національній валюті або в іноземній валюті міжнародних розрахунків, наприклад, у доларах США. Він включає всі витрати (як із-за кордону, так і за кордон), пов'язані з торгівлею товарами, туризмом, виплатами відсотка та дивідендів, іноземними позиками та позиками іншим країнам, змінами валютних резервів тощо. Спрощений варіант і статті платіжного балансу відображено у табл. 19.1.

Складаючи платіжний баланс, розрізняють реальні і фінансові потоки. Рух товарів, послуг, матеріальних або інших нефінансових активів називають реальними потоками.

Таблиця 19.1. Платіжний баланс країни: основні компоненти

КредитДебетСальдо
1234
1. Рахунок поточних операцій
А Товари і послугибаланс товарів і послуг
1. Товариекспортімпортторговельний баланс
2. Послугинаданіотриманібаланс послуг
Б. Доходиотриманісплаченічистий зовнішній Дохід
1. Оплата праці
2. Доходи від інвестицій
В. Поточні трансфертичисті поточні трансферти
2. Рахунок капіталу і фінансів
А Рахунок операцій з капіталом
1. Капітальні трансфертиотриманінадані
2. Придбання (продаж) нефінансових активівпроданіпридбані
Б. Фінансовий рахунок
1. Прямі інвестиціїчисті прямі іноземні інвестиції
1.1. За кордонвилученіздійснені
1.2. В економіку країниздійсненівилучені
2. Портфельні інвестиціїчисті портфельні іноземні інвестиції
2.1. Активизменшеннязбільшення
2.2. Зобов'язаннязбільшеннязменшення

Закінчення табл. 19.1

1234
3. Інші інвестиції
3.1. Активизменшеннязбільшення
3.2. Зобов'язаннязбільшеннязменшення
4. Резервні активизменшеннязбільшеннябаланс офіційних розрахунків
Помилки та упущення
Баланс0

Реальні потоки у грошовому виразі відображають на поточному рахунку. Рух вимог та зобов'язань, що виникають у зв'язку з рухом реальних потоків, називають фінансовими потоками і відображають на рахунку капіталів і фінансів.

Розрахунки платіжного балансу можуть бути додатні і від'ємні. Додатна стаття називається кредит, а від'ємна — дебет. Сальдо — це різниця між дебетом і кредитом. Якщо стаття забезпечує країну додатковою іноземною валютою, як це робить експорт, то вона належить до кредиту. Якщо стаття балансу як імпорт змушує нас використовувати запас валюти, то ця стаття дебету. В рахунках платіжного балансу кожна операція фіксується подвійним записом. Оскільки більшість операцій між економічними агентами пов'язані з еквівалентним обміном цінностями, тобто зустрічними економічними потоками, які врівноважують один одного, то в рахунках відображаються обидва потоки. Один з них реєструється як кредит із додатним знаком, інший як дебет із від'ємним знаком. Тому платіжний баланс — сума дебету і кредиту — дорівнює нулю. Наприклад, якщо вітчизняне підприємство експортувало товари за кордон на суму 20 млн дол. США, то в підрозділі "Кредит" буде зареєстровано експорт, а в підрозділі "Дебет" — збільшення іноземної валюти на ту саму суму:

КредитДебет
Експорт, млн дол.20
Іноземна валюта, млн дол.20

У платіжному балансі враховуються також односторонні потоки, які не супроводжуються зустрічним потоком цінностей. Це безкоштовне передавання товарів, надання неоплатних послуг, списання боргів. У такому випадку другий запис, що збалансовує одностороннє надходження або відплив цінностей, робиться у спеціальній статті "Трансферти".

Наприклад, країна отримала гуманітарну допомогу на суму 30 млн дол. США. У платіжному балансі буде зроблено такий запис:

КредитДебетСальдо
Імпорт, млн дол.30-30
Трансферти, млн дол.3030
Баланс30300

Розділ 19. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
19.1. Суть платіжного балансу
Система подвійного запису в платіжному балансі.
Класифікація статей платіжного балансу.
19.2. Платіжний баланс і національна економіка країни
Зовнішня заборгованість.
Збалансування зовнішньоекономічних відносин.
Наслідки зовнішньоторговельного дефіциту.
19.3. Валюта і валютні курси
Еволюція світової валютної системи.
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru