Політична економія - Ніколенко Ю.В. - § 4. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ. ФОРМУВАННЯ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

Однією з важливих умов функціонування ринку є наявність добре розвиненої інфраструктури. Від того, наскільки добре вона розвинута, залежить в кінцевому підсумку і ефективність функціонування ринкової економіки. У свою чергу, за рівнем розвитку ринкової інфраструктури можна судити і про ступінь розвитку ринку, ринкових відносин в тій чи інший країні. Тому необхідною умовою дієвості ринкових відносин є створення відповідної інфраструктури ринку.

Інфраструктура (від лат. infra - нижче, під і structure - споруда, будова) - термін, що означає сукупність галузей і підприємств, зайнятих обслуговуванням суспільного виробництва.

Розрізняють виробничу, соціальну і ринкову інфраструктуру.

Інфраструктура ринку - це система державних, приватних і суспільних інститутів (організацій, установ), що обслуговують інтереси суб'єктів ринкових відносин і забезпечують їх ефективну взаємодію. Обслуговування взаємовідносин виробників товарів і їх безпосередніх споживачів - основне призначення інститутів інфраструктури.

Продуктом інфраструктури є послуга. Надаючи різні посередницькі послуги підприємствам і домогосподарствам, ринкова інфраструктура виконує такі основні функції:

o здійснює правове та економічне консультування підприємців і захист їх інтересів у державних та приватних структурах;

o забезпечує фінансову підтримку, кредитування, аудит, страхування тощо;

o сприяє матеріально-технічному забезпеченню і реалізації продукції підприємств;

o регулює рух робочої сили;

o створює необхідні умови для ділових контактів підприємців;

o здійснює маркетингове, інформаційне та рекламне обслуговування тощо.

Ці функції реалізуються через відповідні елементи ринкової інфраструктури, які можна згрупувати у три блоки:

Перший блок - організаційно-технічна інфраструктура, куди входять товарні біржі, аукціони, торгові доми і торгові палати, холдингові і брокерські компанії, інформаційні центри і ярмарки, пункти прокату і лізингу, державні інспекції, різного роду асоціації підприємців і споживачів, транспортні комунікації, ріелтерські фірми, земельні аукціони, засоби оперативного зв'язку.

Другий блок - фінансово-кредитна інфраструктура, куди входять банки, фондові і валютні біржі, страхові компанії, інвестиційні та пенсійні фонди, фонди профспілок та інших громадських організацій, тобто всі ті, хто може і займається мобілізацією тимчасово вільних ресурсів, перетворює їх у кредити, а потім у капіталовкладення.

Третій блок - організаційно-дослідна інфраструктура ринку включає наукові інститути, що вивчають ринкові проблеми, інформаційно-консультативні фірми, аудиторські організації, спеціальні учбові заклади. Інститути та організації, що входять у цю інфраструктуру, вивчають динаміку ринкової ситуації, розробляють стратегію і тактику поведінки підприємців на ринку, прогнози для уряду і підприємців, моделюють наслідки тих чи інших рішень, консультують, залагоджують конфлікти між партнерами, готують економістів, менеджерів і спеціалістів з маркетингу.

Крім загальної інфраструктури, яка обслуговує увесь обсяг ринкових відносин, існує спеціалізована інфраструктура, яка забезпечує ефективне функціонування окремих ринків - товарів, капіталів, праці та ін., тобто кожний вид ринку має конкретну ринкову установу. Так, ринок засобів виробництва і ринок предметів споживання обслуговують товарні біржі, торгові доми, торгово-посередницькі фірми, торгово-промислові палати, брокерські компанії, лізингові компанії, аукціони, ярмарки, пункти прокату. Фінансовий ринок

(капіталів, цінних паперів, валютний) обслуговують фондові біржі, комерційні банки, фінансово-кредитні посередники, страхові, інвестиційні та аудиторські компанії, валютні біржі. Ринок праці обслуговують біржі праці або служби зайнятості, центри підготовки кадрів, державні фонди сприяння зайнятості, підприємництва.

З переходом до ринкової економіки в Україні почала створюватись своя інфраструктура ринку. Так, за даними статистики на початок 2007 р. в Україні зареєстровано 193 комерційних банків, 479 бірж і значна кількість брокерських контор. Із цієї кількості бірж 114 - універсальних, 272 товарних і товарно-сировинних, 18 фондових та їх філій, 30 агропромислових і 45 інших бірж.

Розглянемо більш детально суть і роль основних елементів ринкової інфраструктури в економіці.

Банки і банківська система
Біржа праці
Глава 8. ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК СУБ'ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
§ 1. ДОМОГОСПОДАРСТВА ЯК СУБ'ЄКТИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Сутність домогосподарства
Функції домогосподарств
§ 2. ДОХОДИ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ
Доходи домогосподарств та їх джерела
Розподіл доходів між домогосподарствами
§ 3. ВИТРАТИ НА СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru