Політична економія - Федоренко В.Г. - 14.4. Цінні папери, їх основні види та курс

Безпосередня характеристика цінних паперів як форми прояву акціонерного капіталу полягає в тому, що вони являють собою документ про участь його власника у формуванні капіталу акціонерного товариства. Основними серед них є акції та облігації.

Акція - це безстроковий цінний папір, який свідчить про вкладений в те або інше акціонерне товариство капітал та дає його власникові право на отримання відповідного доходу у вигляді дивіденду.

Дивіденд - частина прибутку акціонерного товариства. Облігація - це цінний папір, котрий свідчить про те, що її власник позичив акціонерному товариству грошову суму на певний строк і під фіксований щорічний процент. Величина позиченої грошової суми зазначена в номіналі облігації.

Власники акцій певного товариства є його акціонерами, розміри дивідендів яких не фіксовані. На відміну від цього власники облігацій є кредиторами акціонерного товариства, і вони бажають отримувати гарантований фіксований дохід. Вкладений власниками облігацій капітал через певний час повинен повертатися до свого власника через викуп облігацій товариством акціонерів, тоді як капітал, вкладений через придбання акцій, є власністю, котра належить корпорації постійно. Частка кожного пайщика в загальній сумі акціонерного капіталу визначається кількістю наявних у нього акцій (у грошовому вираженні).

Акції, що випускаються акціонерним товариством, поділяються на звичайні (рядові) і привілейовані (преференційні), а також багатоголосні, одноголосні та безголосні.

Звичайні акції не гарантують ні величини дивіденду, ні обов'язковості його щорічної виплати, але дають право голосу на зборах акціонерів.

Привілейовані акції, навпаки, не дають права голосу, але гарантують виплату фіксованих дивідендів. Цим вони нагадують облігації.

В цілому виплата доходів у корпорації здійснюється в такому порядку:

1) проценти за облігаціями;

2) фіксовані дивіденди за привілейованими акціями;

3) дивіденди за звичайними акціями.

За характером розпорядження акції бувають іменні та на пред'явника. Власник іменних акцій реєструється у загальному реєстрі (спискові) акціонерів корпорації. Передача таких акцій однією особою іншій обов'язково фіксується в цьому реєстрі і не в усіх випадках дозволяється статутом акціонерного товариства. Акції на пред'явника - це знеособлені цінні папери, бо вони ніде не реєструються, і корпорації невідомі їх власники. Якраз наявність таких акцій створює сприятливі умови для різноманітних махінацій, що останнім часом спостерігається в Україні в численних скандалах, пов'язаних з діяльністю акціонерних товариств.

Багатоголосні, одноголосні та безголосні акції розмежовуються за можливістю їх власників брати участь в управлінні акціонерним товариством.

Такий поділ акцій у ринковій економіці відповідає загальноприйнятій класифікації. В нашій країні на початку реформування адміністративно-командної економіки у ринкову (до 1 січня 1992 р.) в обіг надходили акції трудового колективу підприємств, акції акціонерних товариств. З 1 січня 1992 р. випуск акцій трудових колективів і підприємств було припинено, але вони ще перебували в обігу п'ять років. До цього терміну підприємства (організації), котрі випустили такі акції, повинні були викупити або замінити іншими цінними паперами, передбаченими нормами Закону України "Про цінні папери та фондову біржу".

Цінні папери є об'єктом купівлі-продажу на фондовій біржі, що потребує визначення їх вартості та ціни. Грошова сума, зазначена на акції, називається номінальною вартістю. Вона являє собою оцінку початкового паю при заснуванні акціонерного товариства. Кошти, отримані корпорацією від своїх акціонерів для відшкодування номінальної вартості акцій, стають їх власністю. Акціонер не має права вимагати свої кошти назад. Він може тільки претендувати на дивіденди з акції. Якщо ж власник акцій хоче перетворити їх на готівку, то він повинен зробити це не в корпорації, а на ринку цінних паперів (фондовій біржі). Тут акції реалізуються за ринковим курсом, який може встановлюватись вище або нижче від її номінальної вартості. Ціна, за якою продаються і купуються акції на ринку цінних паперів, називається курсом акцій.

Перевищення курсу акцій над її номіналом називається ажіо, або лож, а зниження курсу порівняно з номіналом називається дизажіо.

При реалізації акції її власник продає своє право на щорічний дивіденд і свою частку у власності акціонерного товариства. Тому курс акції визначається двома факторами: величиною дивіденду і нормою банківського проценту, адже акція уособлює грошовий капітал. Тобто, акція продається за ту суму грошей, яка при внесенні її в банк, принесе їх власникові дохід у формі процента за вкладом, що дорівнює дивіденду.

Середній курс акцій розраховується за такою формулою:

Припустимо, що акція в 1000 грн. приносить дивіденд у розмірі J 40 грн. при середньорічній ставці банківського проценту в 7%. її курс буде дорівнювати 2000 грн (140 грн. : 7%) * 100%. Це у два рази більше від номінальної вартості акції. Ажіо дорівнює 1000 грн. Якщо корпорація зможе Щ платити невеликі дивіденди або взагалі вони будуть відсутні, то курс акцій значно знизиться. Це ж саме буде і при зростанні банківського процента. Існує і формула для підрахунку курсу акцій, яка має такий вигляд:

Наприклад, 10% облігація номінальною вартістю в 1000 грн при ставці банківського процента 4% коштуватиме 2500 грн [(10% від 1000 грн. х100%):4%].

Загальна формула розрахунку курсу цінних паперів має такий вигляд:

Визначення ринкового курсу цінних паперів називається котируванням. Для визначення руху курсу акцій на фондових біржах використовують "біржовий індекс курсу акцій". Останній розраховується як щоденний середньозважений показник курсів акцій певної кількості компаній, банків та інших фінансово-кредитних інститутів на момент закриття біржі. В США застосовують шість біржових індексів, зокрема індекс Доу Джонса, Стандарт енд Перс (за 500 компаніями та ін.). В інших країнах - один або два. Найпоширеніші індекси курсу акцій: Доу Джонса, Ніккей (Токійська біржа), DAX - 30 (Франкфуртська фондова біржа), FTSE - 100 (Лондонська фондова біржа) та інші.

Курс цінних паперів, особливо акцій, залежить від багатьох різноманітних, досить часто випадкових обставин. Коливання ринкового курсу акцій перетворює їх в досить ризиковану форму вкладення грошових коштів. Тому в одних випадках акціонерна форма капіталу може приносити власникам акцій досить вагомий реальний дохід, а в інших - тільки надію на нього.

Отже, цінні папери як форма прояву акціонерного капіталу втілюються в акціях та облігаціях. Незважаючи на відмінности між ними, вони відіграють значну роль у формуванні капіталу акціонерних товариств, їх функціонуванні і розвитку.

14.5. Прибуток акціонерних товариств та його розподіл
14.6. Фондова біржа, її основні операції
РОЗДІЛ IV. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС
Глава 15. ФОРМИ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ В ПРОЦЕСІ ВІДТВОРЕННЯ
15.1. Зміст суспільного відтворення
15.2 Сукупний суспільний продукт
15.3. Система національних рахунків та її основні макроекономічні показники
15.3.1 Валовий внутрішній продукт
15.3.2 Валовий національний продукт
15.3.3 Національний дохід і його роль у суспільному відтворенні
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru