Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Глава 16. Основні положення

Глава 16. Основні положення

Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

Справи про адміністративні правопорушення розглядаються:

1) адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад;

2) виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;

3) виключено;

4) районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями), а у випадках, передбачених цим Кодексом, місцевими адміністративними і а господарськими судами, апеляційними судами, вищими спеціалізованими сулами та Верховним Судом України;

5) органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те цим Кодексом.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 15.11.94 р. № 244/94-ВР. від 05.04.2001 p. № 2342-41, від 07.07.2010 p. № 2453-VI)

(1) Суб'єктний склад учасників судового процесу у справах про притягнення до адміністративної відповідальності становлять особи, до яких застосовуються адміністративні стягнення, та органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення визначено статтями 218- 24417 КУАП. У свою чергу, на такі справи не поширюється компетенція адміністративних судів (пункт 3 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України).

(2) Стаття 213 коментованого Кодексу наводить вичерпний перелік органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Відповідно до частини 1 цієї статті, справи про адмінправопорушення розглядають:

1) адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад- в усі справи про адміністративні правопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання інших органів (посадових осіб) (див. статтю 218 КУАП);

2) виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад - справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186* (див. коментар до статті 219 КУАП);

3) районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді) - справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 41і -41 ,42/1 -42, частиною першою статті 44, статтями 44 46і. 46 ,51,51 ,53 , частинами другою, четвертою та п'ятою статті 85, статтями 85і, 88 - 882, 90, 91. 92і, частиною третьою статті 96і, статтями, 98, 101 -103. частиною першою статті 106і, статтями 1062, 107 , частиною другою статті 112, частинами четвертою та сьомою статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями І222, 1224, 122 , частиною третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, статтею 127і, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтями 135і, 139, частиною четвертою статті 140, статтями 146, 149і, частиною другою статті 154, статтею 155 , частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162- 1623, 163і - 1634, частиною другою статті 1637, статтями, І6312, 164, 164 , 1645- 16416, 166і - 1664, частинами першою, другою, дев'ятою та десятою статті 1666, 1667- 16612, 166і4- 166і8, 1VI2, 1722- - 1729, 173- 1732, 174, І772, частиною третьою статті 178. частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 184- 185м, 1865- 186% 187, 188, 188і, 18813, 188м, 18816, 18817, 188Гс, 18822, 18825, 18827, І8828, 18831. 18832, 18833, 1883 18835, 188 , 1884 частиною першою статті 189і, статтями 1893, 190, 191, 193. 195і - 1956, частиною першою статті 203, статтями 204 - 206', 2122 - 2122 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років (див. коментар до статті 221 КУАП);

4) місцеві адміністративні та господарські суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України - тільки справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1853 цього Кодексу (див. коментар до статті 221-1 КУАП);

5) органи внутрішніх справ (міліція) - справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, порушення правил паспортної системи, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (частина перша статті 44, статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина друга статті 106 , частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110, частина третя статті 114, частина перша статті 115, стаття 116 , частина друга статті 117, частини перша і друга статті 119, частини перша, друга, третя, п'ята і шоста статті 121, статті 121 , 121 , частини перша, друга і третя статті 122, частини перша і друга статті 123, статті 124 - 126, частини перша, друга і третя статті 127, статті 128 - 129, частини перша, друга та п'ята статті 133, частини третя, шоста, восьма і дев'ята статті 133і, частина друга статті 135, стаття 136 (за винятком порушень на автомобільному транспорті), стаття 137, частини перша, друга і третя статті 140, статті 161, 164 , 173, статтею 175' (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтями 176, 177, частини перша і друга статті 178, статті 1892, 192, 194, 195, статті 197 - 201 ) (див. коментар до статті 222 КУАП);

6) органи державних інспекцій та інші органи (посадові особи), уповноважені на те цим Кодексом (див. статті 222-] -244-19).

(3) Як вже зазначалося вище, на справи про адміністративні правопорушення не поширюється компетенція адміністративних судів (пункт 3 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України). Разом з тим статтею 287 КУАП особі, щодо якої прийнято постанову у справі про адміністративне правопорушення, а також потерпілим надано право оскаржити її.

Відповідно до частини другої зазначеної норми постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржена в порядку, визначеному КУпАП.

Порядок оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення, прийнятих іншими органами (посадовими особами), визначений статтею 288 КУпАП. Відповідно до цієї статті постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:

постанову адміністративної комісії- у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному КАС, з особливостями, встановленими цим Кодексом;

рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради - у відповідну ралу або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному КАС, з особливостями, встановленими цим Кодексом;

постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення -у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному КАС, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

Тобто, за змістом указаних правових норм, постанови про адміністративні правопорушення, прийняті судом, можуть бути оскаржені в порядку, визначеному КУпАП; для постанов, прийнятих іншими органами (посадовими особами), встановлено альтернативний порядок оскарження: або до виконкому відповідної ради, до відповідної ради, до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи), або до адміністративного суду в порядку, передбаченому КАС.

Як свідчать матеріали узагальнення судової практики, неодноразово траплялися випадки недотримання судами вимог КАС щодо юрисдикції справ про адмінправопорушення. Наприклад, закриваючи провадження у справах, суди виходили з того, що предметом спору у таких справах є накладення адміністративних стягнень, а тому відповідно до пункту 3 частини другої статті 17 КАС компетенція адміністративних судів на ці спори не поширюється. Зазначені порушення норм процесуального права неодноразово ставали підставою для скасування судових рішень.

(4) Відповідно до п. 1.2 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № І -АП "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності", затвердженої Наказом Державного комітету статистики України від 26 жовтня 2009 року № 405 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2009 р. за № 1056/17072) органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення та визначені статтею 213 та главою 17 коментованого Кодексу, а також митні органи щороку заповнюють Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності, та подають його до органу державної статистики за територіальним принципом.

Порядок заповнення форми № 1-АП такий.

1 .Форма № 1 - АП заповнюється на підставі документів первинного обліку справ про адміністративні правопорушення, що перебували на розгляді в органі (у посадової особи), який складає звіт, протягом звітного періоду.

2. У разі вчинення однією особою двох або більше адміністративних правопорушень протягом звітного періоду при заповненні форми № 1-АГІ кількість осіб наводиться за кількістю розглянутих справ, тобто дані показника графи 5 мають дорівнювати даним показника графи 7.

У разі вчинення однією особою декількох адміністративних правопорушень, справи щодо якої одночасно розглядалися одним і тим самим органом (посадовою особою), наводяться у графі 5 як одна за результатами розгляду та накладення стягнення у межах санкції, установленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. У цьому випадку до основного стягнення може бути приєднане одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з учинених правопорушень (відповідно до вимог частини другої статті 36 КУпАП), і особа, до якої застосовується стягнення, вказується в графі 7 як одна.

3. Справи, постанови за якими було скасовано, змінено або переглянуто у зв'язку з нововиявленими обставинами, у звіті відображаються як такі, що надійшли вперше, тобто без урахування результатів попередніх розглядів цих справ.

Справи, що в подальшому були передані за підвідомчістю на розгляд іншому органу (посадовій особі), у звіті не вказуються.

Якщо об'єднуються декілька справ, одна з яких надійшла в попередньому звітному періоді а інша - у звітному періоді, остання, як така, що надійшла у звітному періоді, як виняток, у звіті не обліковується.

При роз'єднанні справ кожна з них реєструється як така, що надійшла вперше, а результати їх розгляду відображаються у звіті окремо за кожною справою.

У графах 1 - 15 наводяться дані щодо кількості справ та осіб за цими справами із врахуванням показника рядка 1 довідки форми № 1-АП.

4. У графі Б указуються назви статей КУпАП або адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена іншими законами України; у графі В указуються номери статей відповідно до правопорушень, що наведені в графі Б.

5. У графі 1 наводяться дані про залишок справ про адміністративні правопорушення, не розглянутих на початок звітного періоду.

У графі 2 наводяться дані про кількість справ, які надійшли на розгляд протягом звітного періоду. У графі 2 указуються справи, що належать до повноважень саме того органу (посадової особи), що подає звіт.

У графі 3 наводяться дані про загальну кількість повернутих справ (відповідно до пунктів 1, 2 статті 278 КУпАП), з якої у графі 4 вказується кількість справ, що повернуті посадовій особі, яка складала протокол про адміністративне правопорушення, для усунення недоліків, допущених при складанні (оформленні) протоколу про адміністративне правопорушення (відповідно до пункту 2 статті 278 КУпАП).

У графі 5 наводяться дані про кількість розглянутих справ, за якими винесено постанови (рішення); у графі 6 - залишок справ, не розглянутих на кінець звітного періоду.

6. У графах 7- 10 наводяться дані про кількість осіб, щодо яких розглядались справи у звітному періоді, а саме: у графі 7 - загальна кількість осіб, щодо яких розглядались справи, у тому числі за результатами розгляду справ: про накладення адміністративного стягнення (графа 8); про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24 і КУпАП (графа 9); про закриття справи (графа 10).

7. У графі 10 містяться дані про кількість осіб, щодо яких справи було закрито у зв'язку з: передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу (графа 11); звільненням від адміністративної відповідальності за малозначністю правопорушення з оголошенням усного зауваження (відповідно до статті 22 КУпАП) (графа 12); передачею матеріалів прокурору, органу досудового слідства або дізнання (графа 13); відсутністю події і складу адміністративного правопорушення (відповідно до пункту 1 статті 247 КУпАП) (графа 14); закінченням строків накладення адміністративного стягнення (відповідно до пункту 7 статті 247 КУпАП) (графа 15).

8. У графах 16 - 24 наводяться дані про кількість осіб у справах, за якими було винесено постанови (рішення) про накладення основних адміністративних стягнень (відповідно до статті 24 КУпАП), у графах 25 - 26 - додаткових адміністративних стягнень (відповідно до статті 25 КУпАП).

У графі 24 наводяться дані про кількість осіб, до яких були застосовані основні адміністративні стягнення, установлені іншими законами України.

9. У графах 27 - 28 обліковуються суми штрафів, які було накладено органом (посадовою особою), що звітує (графа 27), та сплачено добровільно порушником, тобто без примусового виконання, відповідно до частини першої статті 307 КУпАП (графа 28).

Поряд із цим у графі 28 має бути відображено розміри штрафів, які були призначені до сплати у попередньому звітному періоді, проте добровільна сплата відбулась у звітному періоді.

10. У графі 29 наводяться дані про установлений розмір заподіяної правопорушенням майнової шкоди, у графі 30 - розмір відшкодованої майнової шкоди, з якої у графі 31 - повернутої власнику в порядку відшкодування.

Також у графах 29 - 31 слід відображати відшкодовану у звітному періоді майнову шкоду, яку було заподіяно адміністративним правопорушенням, вчиненим у попередньому звітному періоді.

11. Дані у графах 27 - 31 наводяться у гривнях, цілими числами.

При заповненні даних за показниками форми № 1-АП мають бути виконані такі рівняння:

дані показника графи 1 поточного звіту мають дорівнювати даним показника графи 6 звіту за попередній рік; у випадку, якщо це рівняння не виконується з причин, наведених в абзацах другому і третьому пункту 2.3 розділу II цієї Інструкції, до звіту надасться пояснювальна записка щодо причин зміни залишків нерозглянутих справ на початок звітного

періоду;

дані показника графи 3 можуть бути більшими або мають дорівнювати даним показника графи 4;

дані показника графи 6 мають дорівнювати сумі даних показників графи 1 та графи 2, за вилученням суми даних показників графи 3 та графи 5;

дані показника графи 7 мають дорівнювати сумі даних показників граф 8- 10 включно;

дані показника графи 8 мають дорівнювати сумі даних показників граф 16- 24 включно;

дані показника графи 10 можуть бути більшими або мають дорівнювати сумі даних показників граф 11 - 15 включно;

дані показника рядка 1-го мають дорівнювати сумі даних показників рядків з 2-го до останнього включно.

Порядок заповнення довідки до форми № 1-АП

1 У рядку 1 наводяться дані про кількість постанов про накладення адміністративного стягнення, які не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення (відповідно до статті 303 КУпАП), з відображенням невиконаних постанов про стягнення штрафу (рядок 2) та суми нестягнутого штрафу (рядок 3).

2. Розміри сум, виручених від реалізації оплатно вилучених предметів (відповідно до статті 312 КУпАП), обліковуються у рядку 8.

3. Розміри сум, отриманих від реалізації конфіскованих предметів, які стали знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, обліковуються у рядку 9, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення (відповідно до статті 315 КУпАП), - у рядку 10 та заповнюються лише за постановами з відміткою державного виконавця про виконання (відповідно до статті 316 КУпАП).

Нижче наведено зразок звіту.

Стаття 213. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів
Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення
Глава 17. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
Стаття 218. Адміністративні комісії
Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
Стаття 220. Виключена
Стаття 220/1. Виключена
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru