Трудове право - Жернаков В.В. - 5. Нормування праці

Під нормуванням праці слід розуміти розроблення та встановлення у порядку, передбаченому законодавством, обґрунтованих нормативів і норм праці для даного трудового процесу та певних виробничих умов.

Правове регулювання нормування праці здійснюється на підставі глави VI КЗпП України, постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р. № 197 "Про заходи поліпшення нормування праці в народному господарстві", а також Рекомендацій щодо нормування праці в галузях народного господарства, затверджених постановою колегії Міністерства праці України від 19 травня 1995 р. № 2, та Рекомендацій щодо визначення заробітної плати працюючих залежно від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31 березня 1999 р. № 44.

Залежно від одиниці вимірювання праці розрізнюють такі види норм праці: норма часу, норма виробітку, норма обслуговування, норма (норматив) чисельності.

Згідно з Рекомендаціями щодо нормування праці в галузях народного господарства:

- норма часу - розмір витрат робочого часу, встановлений для виконання одиниці роботи працівником або групою працівників (наприклад, бригадою) відповідної кваліфікації в певних організаційно-технічних умовах;

- норма виробітку - це встановлений обсяг роботи (кількість одиниць продукції)" який працівник чи група працівників відповідної кваліфікації повинні виконати (виготовити, перевезти та ін.) за одиницю робочого часу в певних організаційно-технічних умовах;

- норма обслуговування - кількість виробничих об'єктів (одиниць обладнання, робочих місць, об'єктів тощо), які працівник чи група працівників (наприклад, бригада) певної кваліфікації повинні обслужити протягом одиниці робочого часу в певних організаційно-технічних умовах. Норми обслуговування призначаються для нормування праці працівників, зайнятих обслуговуванням устаткування, виробничої площі, робочих місць тощо;

- норма (норматив) чисельності - встановлена чисельність робітників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для виконання конкретних виробничих, управлінських функцій або обсягів робіт. За нормами чисельності визначаються також витрати праці за професіями, спеціальностями, групами або видами робіт, окремими функціями, в цілому по підприємству або цеху, його структурному підрозділі;

- нормоване завдання - встановлений обсяг роботи, який працівник або група працівників (наприклад, бригада) повинні виконати за робочу зміну, робочий місяць або за іншу одиницю робочого часу погодинно оплачуваних робіт.

З метою виконання зазначених нормативів власник або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити нормальні умови праці. Такими умовами вважаються:

1) справний стан машин, верстатів та пристроїв;

2) належна якість матеріалів і інструментів, необхідних для виконання роботи, та їх вчасне подання;

3) вчасне постачання виробництва електроенергією, газом та іншими джерелами енергоживлення;

4) своєчасне забезпечення технічною документацією;

5) здорові та безпечні умови праці (додержання правил і норм з техніки безпеки, необхідне освітлення, опалення, вентиляція, усунення шкідливих наслідків шуму, випромінювань, вібрації та інших чинників, які негативно впливають на здоров'я робітників, та ін.) (ст. 88 КЗпП України).

Запровадження, заміна і перегляд норм праці провадяться власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). Власник або уповноважений ним орган повинен роз'яснити працівникам причини перегляду норм праці, а також умови, за якими мають застосовуватися нові норми. Про запровадження нових і зміну чинних норм праці працівники мають бути повідомлені не пізніше як за один місяць до запровадження (ст. 86 КЗпП України).

Згідно зі ст. 85 КЗпП України норми праці підлягають обов'язковій заміні новими в міру проведення атестації і раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, технології та організаційно-технічних заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці.

Норми праці встановлюються на невизначений строк і діють до моменту їх перегляду у зв'язку зі зміною умов, на які вони були розраховані.

Поряд з нормами, встановленими на стабільні за організаційно-технічними умовами роботи, застосовуються тимчасові і одноразові норми. Тимчасові норми встановлюються на період освоєння тих чи інших робіт за відсутності затверджених нормативних матеріалів для нормування праці. Одноразові норми мають одиничний характер (позапланові, аварійні).

6. Системи оплати праці
7. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці
8. Обчислення середньої заробітної плати
9. Порядок виплати заробітної плати
10. Гарантійні і компенсаційні виплати
11. Відповідальність за порушення у сфері оплати праці
Розділ 11. Дисципліна праці
1. Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення
2. Внутрішній трудовий розпорядок
3. Заохочення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru