Фінансове право України - Воронова Л.К. - 3.4. Види фінансових правовідносин

З огляду на особливості та зміст фінансові правовідносини дуже різноманітні. їх, зокрема, можна класифікувати залежно як від загальноправових характеристик (наприклад, від функцій права, особливостей засобу індивідуалізації суб’єктів відносин), так і від їх галузевої специфіки, зокрема від:

1) структури фінансової системи держави;

2) інститутів фінансового права як галузі права;

3) юридичного характеру взаємин учасників;

4) об’єкта правовідносин;

5) тривалості їх існування (дії);

6) характеру фінансово-правових норм, на яких вони ґрунтуються;

7) цільового призначення;

8) форми прояву;

9) способів державного захисту тощо.

За характером фінансово-правових норм, на яких ґрунтуються фінансові правовідносини, останні поділяють на матеріальні й процесуальні. В матеріальних фінансових правовідносинах реалізються права та обов’язки суб’єктів щодо одержання, розподілу й використання визначених фінансових ресурсів, що виражені в конкретному розмірі чи певному виді доходів і видатків. Основний зміст суб’єктивних матеріальних фінансових прав і обов’язків полягає в можливості чи необхідності одержання, сплати, розподілу, перерозподілу, вилучення тощо цих конкретно визначених коштів. Наприклад, матеріальними є фінансові правовідносини з приводу сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, тобто це відносини, що передбачають обов’язок платника сплатити конкретну суму податку чи збору і відповідне право податкових органів вимагати цього; право місцевого бюджету одержати кошти у вигляді міжбюджетного трансферту і відповіддю обов’язок згідно з бюджетним призначенням надавати бюджетні асигнування тощо.

Процесуальні фінансові правовідносини виникають при встановленні форм і методів фінансової діяльності держави. У них виражається юридична форма мобілізації коштів у відповідні фонди, а також порядок їх розподілу, контроль за їх використанням тощо. Державно-владний елемент тут виявляється у визначенні й регламентації форм, методів, порядку і термінів надходження коштів, визначенні цілей і заходів, на які вони можуть бути використані. Наприклад, процесуальними є відносини з бюджетного процесу, регламентовані нормами Бюджетного кодексу України та іншими нормативно- правовими актами.

Між процесуальними і матеріальними фінансовими правовідносинами існує нерозривний зв’язок, оскільки за допомогою перших здійснюється реалізація матеріальних прав і обов’язків суб’єктів цих відносин у сфері фінансової діяльності.

За тривалістю існування (дій) цих зв’язків розрізняють фінансові правовідносини періодичні, постійні та разові. До періодичних належать фінансові правовідносини, які мають певні тимчасові обмеження. Наприклад, бюджетні правовідносини, що виникають на основі актів про бюджет, тобто 1 січня, і припиняються 31 грудня поточного року. Суб’єкти при цьому наділені правами та обов’язками з чітко визначеним строком їх реалізації. Постійними є фінансові правовідносини, за яких права та обов’язки їх суб’єктів стабільні, тривалі, без тимчасових обмежень. Такими, наприклад, є відносини, що виникають під час здійснення податкового контролю. До разових належать фінансові правовідносини із разовим використанням прав і здійсненням обов’язків, наприклад сплата державного мита.

Залежно від об’єкта розрізняють фінансові правовідносини з приводу мобілізації, розподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів коштів. Такий поділ їх не тільки дає змогу виявити, у якій сфері реально діють норми фінансового права, а й із найбільшою повнотою розкрити специфіку об’єкта фінансових правовідносин, а також специфіку методів (способів і прийомів) здійснення фінансової діяльності держави.

Залежно від структури фінансової системи фінансові правовідносини поділяють на такі, що виникають і розвиваються: 1) з приводу мобілізації, розподілу і використання коштів бюджетів різних рівнів; 2) у сфері децентралізованих фінансів; 3) з приводу державного страхування; 4) у сферах банківського і державного кредитування.

Розрізняють також фінансові правовідносини за їх змістом. Як юридичний зміст фінансових відносин, тобто права та обов’язки суб’єктів, так і фактичний — поведінка їх учасників мають певну специфіку, що виявляється залежно від того, в якому напрямку фінансової діяльності держави вони виникають і розвиваються. Тому суб’єкти таких відносин наділені комплексом прав і обов’язків, пов’язаних з мобілізацією, розподілом (перерозподілом) та використанням фінансових ресурсів, зосереджених у централізованих і децентралізованих фондах. Отже, фінансові правовідносини класифікують на ті, що виникають і розвиваються у сфері: 1) мобілізації фінансових ресурсів у відповідні фонди; 2) розподілу (перерозподілу) коштів; 3) використання коштів фондів.

Контрольні запитання

1. Що Ви розумієте під фінансово-правовими нормами?

2. Які особливості фінансово-правових норм?

3. В чому виявляється імперативний характер фінансово-правових норм?

4. Якою є структура фінансово-правових норм?

5. Як класифікують фінансово-правові норми? Наведіть приклади.

6. Дайте визначення поняття фінансових правовідносин.

7. Які особливості мають фінансові правовідносини?

8. Розкрийте співвідношення суб’єктів фінансового права і фінансових правовідносин.

9. Що є об’єктом фінансових правовідносин?

10. Які особливості змісту фінансових правовідносин?

11. Які є види фінансових правовідносин?

Завдання

1. Які законодавчі акти містять фінансово-правові норми:

- Конституція України;

- Кодекс законів про працю;

- Цивільний кодекс України;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ?

2. Депутати міської ради, керуючись Законом "Про місцеве самоврядування в Україні", прийняли рішення про створення цільового фонду "Допомога", кошти якого використовуватимуть на фінансування будівництва житла для молодих сімей. Проте міський прокурор, посилаючись на заборону створення позабюджетних фондів, закріплену ст. 13 Бюджетного кодексу України, опротестував таке рішення депутатів. Розв’яжіть ситуацію.

3. Дайте порівняльно-правову характеристику правових норм, що регулюють відносини з приводу застави як способу забезпечення цивільно-правового зобов’язання та податкової застави як способу забезпечення податкового обов’язку платника податків.

Нормативні акти і література

Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради

України. - 2001. - №37-38. - Ст. 189. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. // Там

само. - 1997. -№24. - Ст. 170. Цю систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету

Міністрів України від 19.02.1993 р. // Там само. - 1993. - №17. - Ст.

184.

Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991р. (в ред. від

18.02.1997 р.) // Там само. - 1997. - № 16. - Ст. 119. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг:

Закон України від 12.07.2001 р. // Офіц. вісн. України. - 2001. - №32. -

Ст. 1457.

Регламент Верховної Ради України від 16.03.2006 р. // Там само. - 2006. -№16.-Ст. 1174.

Регламент Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. // Там само. - 2007. -№57.-Ст 2180.

Про Положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 26.08.1999 р. // Там само. - 1999. -№35. - Ст. 1785.

Фінансове право України: Підручник / Г. В. Бех, О. О. Дмитрик І. Є Криницький- За ред. М. П. Кучерявенка. - К: Юрінком Інтер, 2004. - 320 с.

Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. - К: Прецедент; Моя книга, 2006. - 448 с

Дмитрик О. Л. Содержание и классификация финансовых правоотношении: Монография / Под ред. Н. П. Кучерявенка -Харьков: Легас 2004 - 160 с.

Карасева Ы. В. Финансовое правоотношение. - М.: Норма, 2UU1. - с.

ТЕМА 4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
4.1. Поняття, зміст і значення фінансового контролю
4.2. Види фінансового контролю
4.3. Методи фінансового контролю
4.4. Органи фінансового контролю
4.5. Аудиторський контроль
ТЕМА 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПОНЯТТЯ І ВИДИ
5.1. Відповідальність за порушення фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності
5.2. Підстави відповідальності за порушення фінансового законодавства
5.3. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru