Вікова психологія - Павелків Р.В. - Теорія конвергенції двох факторів.

Суперечки психологів про те, що ж визначає процес дитячого розвитку - спадкова обдарованість чи навколишнє середовище - привели до теорії конвергенції цих двох факторів. Основоположник її - В. Штерн. Він уважав, що психічний розвиток це непростий прояв вроджених властивостей і непросте сприйняття зовнішніх впливів. Це - результат конвергенції внутрішніх задатків із зовнішніми умовами життя.

В.Штерн був прихильником концепції рекапітуляції. Прагнення розглядати періоди дитячого розвитку по аналогії з етапами розвитку тваринного світу і людської культури показує, як наполегливо дослідники шукали загальні закономірності еволюції.

Когнітивні теорії в психології розвитку

Теорія Ж. Піаже

Розвиток розглядається Ж. Піаже як еволюція, що керується потребою в рівновазі. Рівновага в статичному, вже здійсненому вигляді являє собою адаптацію, пристосування, стан, за якого кожний вплив дорівнює протидії.

Ж.Піаже вважав, що, як будь-який розвиток, інтелектуальний розвиток прагне до стабільної рівноваги, тобто до встановлення логічних структур. Щоб пізнати об'єкти, суб'єкт повинний діяти з ними, трансформувати їх - переміщувати, комбінувати, видаляти, наближати тощо.

Щоб усвідомити власні дії, суб'єкт потребує об'єктивної інформації. Без побудови інтелектуальних інструментів аналізу, за Ж. Піаже, суб'єкт не розрізняє, що в пізнанні належить йому самому, що - об'єкту, а що - дії перетворення об'єкта. Джерело знання лежить не в об'єктах самих по собі і не в суб'єктах, а у взаємодіях, які з самого початку нерозділені між суб'єктом і об'єктами.

Саме тому проблема пізнання не може розглядатися окремо від проблеми розвитку інтелекту. Вона зводиться до того, на скільки суб'єкт здатний адекватно пізнавати об'єкти, на стільки він стає здатним до об'єктивності.

Об'єктивність не дана суб'єкту з самого початку. Для оволодіння нею необхідна серія послідовних конструкцій, які все більш наближають дитину до неї. Об'єктивне знання завжди підпорядковане певним структурам дії. Ці структури - результат конструкції: вони не дані ні в об'єктах, оскільки залежать від дій, ні в суб'єкті, оскільки суб'єкт повинен навчитися координувати свої дії.

Суб'єкт, за Ж. Піаже, спадково наділений пристосувальною активністю, за допомогою якої він здійснює структурування дійсності. Інтелект - окремий випадок такого структурування. Характеризуючи суб'єкта діяльності, Ж.Піаже виокремлює його структурні і функціональні властивості.

Функції - це біологічно властиві організму способи взаємодії з середовищем. Суб'єкту властиві дві основні функції: організація і адаптація. Кожен акт його поведінки організований, тобто є певною структурою, динамічний аспект якої (адаптація) складається з рівноваги двох процесів - асиміляції і акомодації.

Весь набутий сенсомоторний досвід оформляється в схеми дії. Схема - сенсомоторний еквівалент поняття. Вона дозволяє дитині економно і адекватно діяти з різними об'єктами одного і того ж класу або ж з різними станами одного й того самого об'єкта. З самого початку дитина набуває свій досвід на основі дії: вона стежить очима, повертає голову, досліджує руками, тягне, ощупує, хапає, тягне до рота, рухає ногами тощо. Весь цей досвід оформляється в схеми - найбільш загальні, що зберігаються в дії при його багаторазовому здійсненні за різних обставин.

В широкому розумінні, схема дії - це структура на певному рівні розумового розвитку. Структура - це розумова система чи цілісність, принципи активності якої відмінні від принципів активності частин, що цю структуру складають. Структура - саморегульована система, а нові розумові структури формуються на основі дії.

У результаті взаємодії з середовищем схемами охоплюються нові об'єкти і таким чином асимілюються ними. Якщо існуючі схеми не охоплюють нові типи взаємодії, то вони переструктуровуються, підлаштовуються під нову дію, тобто відбувається акомодація. Іншими словами, акомодація - це пасивне пристосування до середовища, а асиміляція - активне. На етапі акомодації суб'єкт відображає внутрішні зв'язки навколишнього середовища, на етапі асиміляції він починає впливати на ці зв'язки у своїх цілях.

Адаптація, асиміляція і акомодація спадково закріплені і незмінні, а структури (на відміну від функцій) складаються в онтогенезі і залежать від досвіду дитини і, таким чином, неоднакові на різних вікових етапах. Таке співвідношення між функцією і структурою забезпечують неперервність, наступність розвитку і його якісну своєрідність на кожній віковій сходинці.

Психічний розвиток у розумінні Ж. Піаже - це зміна розумових структур. Оскільки ці структури формуються на основі дій суб'єкта, то Ж. Піаже дійшов висновку, що думка - це стисла форма дії, внутрішньо виникає з зовнішнього, а навчання повинне випереджати розвиток.

Відповідно до таких положень Ж. Піаже вибудував логіку психічного розвитку. Він розглядав дитину як істоту, яка асимілює речі, відбирає і засвоює їх згідно власної розумової структури.

До певного віку діти не вміють розрізняти суб'єктивний і зовнішній світ. Дитина починає з того, що ототожнює свої уявлення з речами і явищами об'єктивного світу і лише поступово приходить до розрізнення їх один від одного.

На ранніх ступенях розвитку кожне уявлення про світ переживається дитиною як істинне; думка про речі і самі речі майже не розрізняються. Але в ході розвитку інтелекту дитячі уявлення просуваються від реалізму до об'єктивності, проходячи ряд етапів: партиципації (співпричетності), анімізму (загального одушевлення), артифікалізму (розуміння природних явищ по аналогії з діяльністю людини), на яких егоцентричні стосунки між "Я" і світом поступово редукуються. Крок за кроком дитина починає займати позицію, яка дозволяє їй відрізняти те, що йде від суб'єкта, і бачити відображення зовнішньої реальності в об'єктивних уявленнях.

Ще один важливий напрям розвитку дитячої думки - від реалізму до релятивізму: спочатку діти вірять в існування абсолютних якостей і субстанцій, пізніше відкривають, що явища пов'язані між собою і що наші оцінки відносні. Світ незалежних і спонтанних субстанцій поступається місцем світу відносин. Думка дитини, яка спочатку не відділяє суб'єкта від об'єкта і тому "реалістична", розвивається в трьох напрямах: до об'єктивності, реципрокності і релятивності.

Невміння здійснювати логічні додавання і множення призводить до протиріч, якими насичені дитячі визначення понять. Ж. Піаже характеризував протиріччя як результат відсутності рівноваги: поняття позбавляється від протиріччя, коли рівновага досягається. Критерієм стійкої рівноваги він вважав появу оберненості думки - такої розумової дії, коли, відштовхуючись від результатів першої дії, дитина виконує розумову дію, симетричну щодо неї, і коли ця симетрична операція приводить до початкового стану об'єкта, не видозмінюючи її. Кожній розумовій дії відповідає симетрична дія, яка дозволяє повернутися до відправного пункту.

У реальному світі оберненість відсутня, лише інтелектуальні операції роблять світ оберненим. Тому оберненість думки не може виникнути у дитини із спостереження за явищами природи. Вона виникає з усвідомлення самих мисленнєвих операцій, які здійснюють логічні досліди не над речами, а над самим собою, щоб встановити, яка система визначень дає "найбільше логічне задоволення".

Для формування у дитини справжнього наукового мислення необхідний досвід особливого роду - логіко-математичний, спрямований на дії й операції, що здійснюються дитиною з реальними предметами.

На підставі теорії розвитку, Ж. Піаже висунув гіпотезу про існування стадій інтелектуального розвитку. Стадії - це ступені або рівні розвитку, які послідовно змінюють один одного. Процес інтелектуального розвитку дитини складається з 3-х періодів, протягом яких відбувається зародження і становлення 3-х основних структур:

1) сенсомоторних структур, тобто системи обернених дій, що виконуються матеріально і послідовно;

2) структури конкретних операцій - системи дій, що виконуються "в умі", але з опорою на зовнішні, наочні дані;

3) структури формальних операцій, пов'язаних з формальною логікою, гіпотетико-дедуктивним міркуванням.

Розвиток здійснюється як перехід від нижчої стадії до вищої, причому кожна попередня стадія підготовлює наступну. На кожній новій стадії досягається інтеграція раніше сформованих структур; попередня стадія перебудовується на вищому рівні.

Стадії інтелектуального розвитку, за Ж. Піаже, можна розглядати як стадії психічного розвитку в цілому, оскільки розвиток всіх психічних функцій підпорядковано інтелекту і визначається ним.

Система Ж. Піаже є однією з найбільш розроблених і поширених, і різні дослідники пропонують свої варіанти її корекції і доповнення.

Когнітивні теорії в психології розвитку
Теорія Ж. Піаже
Теорія морального розвитку Л. Колберга
Культурно-історична концепція Л.С. Виготського
Розділ 3. ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
3.1. Критерії періодизації психічного розвитку
3.2. Періодизація розвитку особистості за З.Фрейдом
3.3. Періодизація розвитку особистості за Е.Еріксоном
3.4. Періодизація розвитку особистості за Л.Колбергом
3.5. Періодизація інтелектуального розвитку за Ж.Піаже
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru