Вікова психологія - Павелків Р.В. - 11.6. Професійний розвиток в зрілому дорослому віці

За умов вдалого вибору професійної діяльності, людина в зрілому дорослому віці накопичує такий досвід в професійній сфері, коли об'єкт праці стає для неї максимально "прозорим" (зрозумілим). Свою роботу вона виконує з легкістю (іноді навіть віртуозно). Для дослідження даного феномену в науковий обіг було введене поняття професіонал.

Професіонал - це людина, яка успішно адаптується в умовах професії і оволодіває психологічними засобами праці.

Важливим аспектом професіоналізму людини є оволодіння психологічними засобами праці: операціями і діями, а також великими їх об'єднаннями - способами, прийомами, навичками і вміннями; "техніками" - сукупністю прийомів, вмінь, навичок, які застосовуються для вирішення окремих завдань професійної діяльності і професійного спілкування; технологіями, які означають планування психологічного аспекту виробничого процесу і підпорядкування системам поставлених цілей його змісту і методів, контроль за досягненням поставлених цілей. З.І.Рябікіна стверджує, що надзвичайно важливим чинником, який впливає на розвиток особистості в зрілому дорослому віці є професійний еталон, вибір якого пов'язаний з вирішенням проблеми сенсу життя.

Професійний еталон - суб'єктивне уявлення про психологічні властивості і поведінку людини, яка сприяє ефективному виконанню професійної діяльності. Професійний еталон визначає оцінку подій, що відбуваються, вибір стиля поведінки, задоволеність собою та результатами діяльності.

Центральним протиріччям, яке забезпечує розвиток особистості є протиріччя між образом "Я" і професійним еталоном. Доведено, що стереотипний, схематизований професійний еталон унеможливлює повноцінну інтеграцію особистісного досвіду, а професійне становлення в цьому випадку створює перешкоди для розвитку особистості. Розвитку особистості сприяє лише індивідуалізований, тобто прийнятий особистістю, з урахуванням її індивідуальних особливостей професійний еталон.

Дослідження підтверджують, що в кожній групі професій, які суттєво відрізняються за своїм змістом, виявляється характерний "еталон" поведінки і установок особистості.

Зрілий дорослий вік - це час реалізації довготривалих професійних цілей, корекції розвитку кар'єри, а іноді розчарувань в професійній діяльності; це період коли, пов'язаний з роботою стрес може досягати максимального рівня.

Донедавна поширеною була думка про те, що професійне життя людини включає початок трудової діяльності на певній посаді і подальшу роботу в обраній сфері до виходу на пенсію. В цій ситуації необхідні ґрунтовний аналіз для вибору професії та серйозна підготовка до неї. Коли людина починала працювати, вважалося, що вона на все життя закладає підвалини для своєї кар'єри.

Цей сценарій було змінено, у зв'язку з розумінням того, що в процесі розвитку дорослої людини можуть змінюватися її установки, професійні потреби і цілі. Більше того, в сучасному технічно розвиненому та економічно нестабільному суспільстві специфіка роботи може змінюватися надзвичайно швидко, тому імператив "одна професія на все життя" на сьогоднішній день неактуальний для значної кількості людей. За словами Ф. Моє на: "У зв'язку з переструктуруванням самої природи праці, сім'ї, кар'єри і виходу на пенсію, змінюється і їх основа".

Переважна більшість людей не часто докорінно змінюють професійну діяльність, особливо в період зрілого дорослого віку. Однак, в наш час незвичайною є ситуація, коли людина починає і закінчує своє професійне життя на одному робочому місці чи в рамках однієї посадової вертикалі. Дане твердження в першу чергу, стосується жінок, які мають вимушені перерви трудової діяльності протягом тривалого часу, у зв'язку з вихованням дітей. В зрілому дорослому віці вони готові спрямувати свою енергію на інший вид продуктивної діяльності. Саме в професійній діяльності жінки можуть реалізувати свої можливості, а також сформувати важливі стосунки, що даватимуть їм підтримку.

З огляду на це, ми проаналізуємо процес переоцінки професійної кар'єри, який часто відбувається в зрілому віці, а також реакції людей, пов'язані зі змінами роботи.

Переоцінка цінностей в середині кар'єри.
Втрата роботи
11.7. Особливості Я-концепції у зрілому дорослому віці
Особливості самооцінки особистості в зрілому дорослому віці
Я-концепція і зміна соціальних ролей
11.8. Криза зрілого віку
Розділ 12. ПСИХОЛОГІЯ СТАРОСТІ
12.1. Загальна характеристика старості
12.2. Теорії старіння і старості
Старість як біологічна проблема
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru