Загальна психологія - Скрипченко О.В. - 3.5. Психологічні методики

У вступній частині розділу зазначено, що методика - це сукупність прийомів, пов'язаних з доцільним проведенням певних психологічних досліджень. Методика пов'язана із технічним прийомом реалізації конкретного психологічного дослідження. Психологічні методики розвивались із розвитком психологічної науки. Сьогодні є велика кількість цих методик, назвемо деякі з них із вказівкою їхнього призначення, не вдаючись у детальний опис.

Методики, що стосуються організації дослідження, вивчення різних психічних явищ.

Бланкова методика. Використовують дослідження певних психологічних якостей піддослідних. За цією методикою піддослідному задається серія суджень чи запитань, на які він має дати писемну чи усну відповідь.

Технічна методика. Дає можливість досліднику використовувати тестовий матеріал у формі аудіозаписів, відеофільмів тощо, через технічні апарати чи пристрої.

Одномірна методика пов'язана з діагностикою чи оцінкою єдиної психологічної якості чи властивості.

Багатомірна методика використовується для психологічного діагнозу. Вона включає низку методик - бланкову, орієнтовно-маніпуляційну, малювання тощо.

Методики, що пов'язані з дослідженням пам'яті. Методику асоціативних пар використовують для дослідження пам'яті. (Піддослідному дають список пар слів, картинок чи інших стимулів, а потім через певний час піддослідний має послідовно при показі першого члена пари відтворити другий).

Методика відтворення часткового. Розроблена Дж. Сперлінгом для дослідження іконічної пам'яті (іконічна пам'ять пов'язана з сенсорною інформацією, яка дається піддослідному на дуже короткий час).

Методика петерсонів для визначення впливу часу зберігання інформації на якість її відтворення.

Методики, пов'язані із вивченням мовлення, мислення, вищих психічних функцій.

Методика доповнення, за якою піддослідному дають незакінчені розповіді, тести тощо.

Методика вивчення експресії. До неї належить аналіз почерку, аналіз особливостей мовленнєвого спілкування тощо.

Методика подвійної стимуляції розроблена Л.С. Виготським, Л.С. Сахаровим та ін. для вивчення формування понять та для аналізу розвитку і роботи вищих психічних функцій.

Методики, пов'язані з вивченням діяльності, здатностей і здібностей.

Дієва методика, за допомогою якої піддослідний одержує завдання виконати комплекс дій. За успіхом їхнього виконання дослідник робить висновки про певні психічні якості піддослідного.

Продуктивна методика, за допомогою якої вивчають своєрідність творчої продукції піддослідного (піддослідний одержує вербальний, або образний чи реальний матеріал, зо допомогою якого він без інструкції або з нею виконує завдання).

Об'єктивно-маніпуляційна методика, за допомогою якої піддослідному дають реальні предмети і завдання виготовити певний виріб або розібрати його.

Методика вивчення продуктів творчості включає групу методик, зокрема тести малюнка людини, дерева, будинку тощо.

Методика конструювання. До неї належить тест світу з його різними модернізаціями та ін.

Методика малювання пов'язана із створенням піддослідним тематично заданого малюнка або намальованого без теми. До цієї методики входять і прийоми інтерпретації стандартних зображень тощо.

У психології є низка методик, пов'язаних із вивченням особистості. До них належить методика інтерпретації (тест фрустрації Розенцвейга, тест Сонді та ін.), методика Которсива.

Контрольні запитання та завдання

1. Які методи належать до загальнонаукових, а які - до суто психологічних? Розкрийте суть двох-трьох методів із кожної групи.

2. Які методи психології є основними, а які - допоміжними? Опишіть по 2-3 методи кожної групи.

3. Як здійснюється психологічний експеримент? Поясніть суть його складових елементів.

Література

1. Бурлачук Л.Ф., Морозов СМ. Словарь-справочник психологической диагностики. - К.: Наук, думка, 1989.

2. Воловик П.М. Теорія імовірностей і математична статистика в педагогіці. - К.: Рад. Шк., 1969.

3. Суходольский Г.В. Основы математической статистики для психологов. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1972.

4. Розвиток психіки та свідомості
4.1. Поява і розвиток форм психічного відображення у тварин
4.2. Механізми відображу вальної діяльності на різних стадіях розвитку психіки
4.3."Мова" і спілкування тварин
"Мова"запахів
"Мова" звуків
"Мова" жестів
"Мова" фарб і вогників
4.4. Відмінність психіки людини від психіки тварин
4.5. Суспільно-історичний характер свідомості
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru