Загальна психологія - Скрипченко О.В. - 11.7. Основні критерії вихованості уваги

І.В. Страхов вважає, що всі властивості уваги - обсяг, розподіл, стійкість, переключення тощо - необхідно розглядати як конкретні прояви зосередженості. Гармонійність та врівноваженість цих властивостей є одним з основних показників вихованості уваги.

Критерієм вихованості уваги є розвиток різних форм фокусування об'єктів та чіткість його регулювання. Фокусування означає центральну зону уваги, для якої характерна найбільша ясність, чіткість сприймання та інших психічних процесів.

Увага високого рівня має вибірковий характер, що підвищує ефективність пізнавальних можливостей цих процесів. Критерієм розвитку вибірковості уваги є правильність вибору об'єктів зосередженості.

Увага завжди є спрямованою. Об'єктом уваги можуть бути різні предмети. Основний критерій вихованості спрямованої уваги - розвиток її моральної та інтелектуально-вольової основи, самостійності й творчого підходу суб'єкта до виконуваної діяльності. Цілеспрямованість уваги є проявом свідомої діяльності суб'єкта та вираженням її особистісного смислу.

На вихованість уваги впливають різні властивості особистості, її потреби, інтереси, емоційно-вольові якості, ставлення до діяльності, уміння, навички, звички.

Увага виникає на основі таких властивостей особистості, як ставлення до праці, вольових зусиль, умінь і навичок тощо. Разом з тим увага є передумовою формування інших властивостей особистості, зокрема організованості в поведінці й діяльності, а також тактовності у спілкуванні з іншими людьми. Увага людини залежить від її ставлення до праці, підвищеного інтересу, захопленості роботою або нестійкого ставлення до неї, слабкості розвитку інтересу і потреби у цьому виді діяльності.

Зв'язок трудових умінь з потребою особистості у праці піднімає увагу на новий, більш високий рівень розвитку. Увага, залишаючись на рівні уміння, водночас є увагою-звичкою, яка становить показник вихованості уваги за умови, що така звичка сприяє розумовому і моральному розвитку особистості.

У психологічній основі вольової уваги важливі всі вольові якості характеру - цілеспрямованість, ініціативність, відповідальність, організованість, наполегливість, витримка і самоконтроль.

Регуляція уваги, що здійснюється засобами мовлення у різних видах діяльності, а також увага до свого мовлення та до висловлювань інших є показниками високого рівня її вихованості. Важливим критерієм вихованості уваги є розвиток уміння узгоджувати свою увагу з увагою інших.

Внутрішнє мовлення зміцнює й актуалізує зосередженість на предметі думки і є засобом переключення уваги і самоконтролю у міркуванні та спілкуванні.

Критерієм вихованості уваги є єдність уваги і сприймання, уваги і пам'яті, уваги і мислення, уяви, що становить психологічну передумову вихованості уваги.

Емоційність уваги визначається єдністю її з інтелектуальними, моральними та естетичними почуттями. Розвиток уваги може досягати рівня розвитку уважності у формі співчуття та співпереживання іншим людям.

Для високого рівня розвитку уваги характерні гармонійність, урівноваженість таких властивостей уваги, як інтенсивність, широта (обсяг і розподіл) та переключуваність (єдність стійкості й динаміки).

Справжню увагу слід відрізняти від удаваної. Справжня увага - це найвищий рівень її зосередженості, широти й активізації в діяльності. Вихована мимовільна увага вирізняється високим рівнем активізації розумового зосередження на основі інтересу, допитливості, емоційного ставлення до об'єкта праці. Вихована довільна увага характеризується розвинутими вольовими зусиллями, опорою в розв'язуванні завдання на мисленнєві дії та операції. Післядовільна увага актуалізується у стані творчого натхнення в науковій та художній праці.

Для виявлення рівня вихованості уваги велике значення має актуалізація уваги, що налаштовує на зосереджену працю.

Критерієм вихованості уваги є подолання всіх різновидів неуважності на основі формування мотивів учіння та праці. Для вихованої уваги характерне збереження її регулятивної функції в наступній роботі.

Вихованими властивостями уваги вчителя є: педагогічна спрямованість уваги, зосереджене спостереження за поведінкою і роботою учнів на уроках, уміння керувати їхньою увагою, спрямованість водночас на клас та на окремих учнів, увага до учнів у поєднанні з тактовністю у спілкуванні, зовнішня виразність уваги вчителя.

Контрольні запитання та завдання

1. Розкрийте зміст уваги як специфічної форми організації свідомості людини.

2. Назвіть основні властивості уваги та проілюструйте їх.

3. Порівняйте коливання уваги та переключення.

4. Які є види уваги? За якими критеріями їх розрізняють?

5. Що таке неуважність? Назвіть причини неуважності.

6. Назвіть критерії вихованості уваги.

Література

1. Выготский Л.С. Развитие высших форм внимания в детском возрасте. - Хрестоматия по вниманию. - М: Просвещение, 1976.

2. Вопросы психологии внимания / Под ред. И.В. Страхова. - Вып. VI. - Саратов, 1974.

3. Гальперин П.Я. К проблеме внимания. Хрестоматия по вниманию. - М.: Просвещение, 1976.

4. Ермолаев О.Ю., Марютина Т.М., Мешкова Т.А. Внимание школьника. - М.: Знание, 1987.

5. Павлов И.И Поли. собр. соч. - М.; Л., 1951. - Т. 3. - Кн. I.

6. Пгрен МЛ. Основи етнопсихології. - К., 1996.

7. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. - М., 1990.

8. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. - М., 1954. -Т. 2.

9. Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В. Петровского. - М.: Просвещение, 1977.

РОЗДІЛ III. АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ
12. Діяльність як форма активності особистості
12.1. Активність
Основні характеристики активності
12.2. Діяльність
12.3. Теорії діяльності
12.4. Структура активності та діяльності
Мотиваційна основа активності
Цільова основа активності
Інструментальна основа активності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru