Основи аудиту - Ільіна С.Б. - 7.4. Питання для обговорення та самоперевірки

На основі тестів підтвердження аудитор повинен провести групування виявлених, але не виправлених помилок. З цією метою складається робочий листок можливих уточнень [ 14, с.505]. Якщо замовник не внесе необхідні виправлення, аудитор повинен провести аналіз суттєвості невиправлених помилок.

Згідно з Інструкцією про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства передбачені правила щодо внесення зміну фінансову звітність.

Потрібно дотримуватись основних правил щодо виправлення помилок, а саме:

• по-перше, виправлення проводиться у звітах за той період, в якому були виявлені приписки та інші перекручення;

• по-друге, виправлення помилок (перекручень, які допущено у поточному році і виявлено у поточному році до затвердження і подання річного звіту за поточний рік здійснюється у бухгалтерському обліку формуванням неправильних записів та заміною їх правильними утому місяці, в якому вони були виявлені, але не пізніше звіту за грудень поточного року);

• по-третє, виправлення помилок, допущених у минулому році внаслідок перекручення затрат виробництва та обігу у бухгалтерському звіті та звітності про фінансові результати за минулий рік не вноситься, а відображається у поточному році як фінансовий результат минулих років, виявлений у звітному періоді.

У кореспонденції з рахунками обліку, за якими допущено перекручення 118, с. 159].

Узгодженість здійснюється на основі даних:

• аналітичного і синтетичного обліку;

• по окремим формам фінансової звітності та даним синтетичного £ аналітичного обліку;

• окремих форм фінансової звітності у межах їх підрозділів;

• фінансової звітності між собою.

Аудитор повинен вивчити всі невизначені події, щоб надати правдиву інформацію інвесторам про можливі проблеми у майбутньому чи висловити застереження.

Додаткові свідчення щодо невизначених подій аудитору необхідно отримати шляхом опитування керівництва замовника.

Слід зауважити, що у бухгалтерському обліку підприємств України таких подій на фінансову звітність передбачено.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку розглядає події, що відбуваються після дати складання бухгалтерського балансу [16]. Ці події поділяються на дві групи:

• перша група, що потребує коригування оцінки активів чи забов'язень у звітності;

• друга група, що потребує розкриття у додатках до звітності.

Події першої групи забезпечують додаткові свідчення щодо оцінки статей на дату складання бухгалтерського балансу, події другої групи — надають аудитору свідчення про умови, що не існували на дату бухгалтерського балансу, але є важливими. Вони можуть вплинути на рішення користувачів фінансової звітності.

Практика бухгалтерського обліку в Україні не розглядає внесення коригувань до звітності чи розкриття подій у пояснювальній записці, що відбулися після дати складання бухгалтерського балансу, внаслідок поки що на такого споживача звітності, як держава. Відсутні вимоги до контролю наступних подій і аудиторами.

Важливим моментом заключних процедур є оцінка можливості підприємства продовжити свою діяльність на підставі перевіреної фінансової звітності. З цією метою передбачається здійснення аудитором аналітичних процедур. Хоча в своїй робочій практиці аудитор повинен використовувати результати тестів, які проведені впродовж аудиторської перевірки. Свідчення, які аудитор отримав у результаті аудиторської перевірки, групуються у спеціальній анкеті підприємства. Така анкета дає можливість оцінити результати досліджень і обґрунтувати напрями роботи аудитора. Стандарти аудиту передбачають отримання письмових пояснень керівництва щодо поліпшення фінансового стану підприємства [13,14,19].

Проте такі пояснення не звільняють аудитора від потреби здійснювати необхідні тести і пересвідчитись в обґрунтованості заяв керівництва.

На підставі оцінки отриманих свідчень аудитор обирає вид аудиторського висновку.

У міжнародній практиці з метою оцінки якості проведеного аудиту згідно з міжнародними стандартами широко застосовуються контрольні листки завершення аудиту (див. табл. 7.3).

Таблиця 7.3. Контрольний листок завершення аудиту

Клієнт

Період, що завершився

Питання

Так*

Ні

Без відповіді

Посилання на таблицю част. II

Частина І - заповнюється менеджером

Постійний аудиторський файл

1. Чи перелічене застосовувалось у ході аудиту:

(а) блок-схеми і пов'язана з ними документація для:

(І) комп'ютерних систем?

(II) некомп'ютерних систем?

(b) анкети внутрішнього контролю?

(с) деталі щодо організаційної структури клієнта?

(d) фінансова історія?

2. Чи залишилась поточна угода у сил?

Проміжний аудиторський файл

3. Чи проводились наскрізні тести з метою перевірки правильного розуміння облікової системи?

4. Чи була аудиторська програма підготовлена для угоди?

5. Чи адекватну увагу під час аудиту приділено слабким місцям внутрішнього контролю?

б. Чи були задовільними рівні аудиторських тестів?

7. Чи була повністю виконана програма аудиту?

8. Чи були отримані адекватні пояснення?

9. Чи є свідчення нагляду за роботою аудиторів, асистентів?

10. Чи було керівництво клієнта повідомлене про слабкі місця системи внутрішнього контролю, визначені під час проміжного аудиту, офіційним листом?

11. Чи є реакція клієнта на відмічені за підсумками попереднього аудиту слабкі місця?

12. Чи були основні недоліки системи внутрішнього контролю виправлені клієнтом?

Завершуючий аудиторський файл

13. Чи були підготовлені узагальнюючі таблиці для кожної ділянки аудиту і зроблені перехресні посилання на узгодженість із фінансовою звітністю?

14. Чи всі робочі документи підписані і датовані персоналом, який їх готував?

15. Чи всі робочі документи мають перехресне посилання?

16. Чи містять робочі документи порівняльні показники, де це необхідно?

17. Чи зроблені усі необхідні заключения для кожного показника балансу?

18. Чи була програма аудиту балансу повною, чи містить прізвища та ініціали виконавців, перехресні посилання на аудиторські документи?

19. Чи була підготовлена узагальнююча таблиця перевірки звіту про прибутки і збитки та погоджена з окремими рахунками бухгалтерського обліку?

20. Поточні активи:

(а) Чи були задовільними підсумки підтвердження залишків на рахунках дебіторів?

(Ь) Чи була достатня увага приділена інвентаризації і чи були задовільними її результати?

(с) Чи задовільною є оцінка запасів, незавершеного виробництва і чи правильно вона

розкрита у додатках до звітності?

21. Зобов'язання:

(а) Чи були підтверджені залишки кредиторської заборгованості і чи були результати підтвердження задовільними?

(Ь) Чи усі забов'язання і капітал повністю відображені на рахунках бухгалтерського обліку?

Завершення аудиту

22. Чи було отримане офіційне підтвердження від керівництва клієнта?

23. Чи були отримані задовільні пояснення?

24. Огляд подій після дати балансу:

(а) Чи був здійснений всесторонній огляд і належним чином засвідчений?

(Ь) Чи здійснений огляд на саму останню дату щодо передбаченої дати аудиторського звіту?

25. Чи на всі запитання отримані задовільні відповіді?

26. Чи всі завершуючі поправки погоджені з клієнтом?

27. Чи ви задоволені, що усі суттєві позиції, за якими не отримані інформація або пояснення, ми вимагаємо викласти окремо?

28. Огляд робочих паперів

(а) Чи оглянули Ви усі робочі документи? (якщо ні, коротко опишіть застосовану процедуру огляду)

(Ь) Чи були коригування, зроблені у фінансовій звітності, оглянуті:

(і) другим партнером (короткий чи спеціальний огляд?) і /або

(її) фахівцями групи огляду?

(с) Чи був складений меморандум планування і чи застосовувались анкети оцінки ризику?

Фінансова звітність і звіт директорів

32. Чи форма фінансової звітності узгоджена з встановленими вимогами?

33. Чи завершений належним чином меморандум аналітичного огляду і зроблені відповідні висновки?

34. Чи можливо довіряти результатам аналітичного огляду?

35. Чи будь-які запропоновані дивіденди з розподілених прибутків розкриті у фінансовій звітності?

36. Чи заповнений контрольний листок аудиторської фірми щодо необхідних додатків до звітності для впевненості, що фінансова звітність і звіт директорів згідно із:

а чинним законодавством?

-

Ь положеннями про стандарти облікової практики і стандартами фінансової звітності?

с вимогами фондової біржі?

(1 іншими вимогами до звітності?

37. Чи не розходиться директорський звіт з даними фінансової звітності?

38. Чи не розходиться з фінансовою звітністю інша фінансова інформація, яка міститься у опублікованому звіті?

*Примітка. Кожне запитання повинне мати лише одну відповідь. Біля негативної відповіді робиться посилання на таблицю у кінці форми (графа 5).

Запитання

Так

Ні

Коментар

Частина II - заповнюється звітуючим партнером

1. Чи задовільно заповнена частина І?

2. Чи усі позиції таблиці для партнера розкриті задовільно або є якісь суттєві питання, які слід розглянути групі експертів?

3. Чи відобразив ваш огляд поточного і постійного файлів, що свідчення, які містяться у робочих документах, достатні для формування висновку про фінансову звітність?

4. Чи дотримані вимоги керівництва фірми із здійснення аудиту?

5. Ваші знання клієнта, отримані із загального огляду фінансової звітності, меморандуму аналітичного огляду, подій після дати бухгалтерського балансу, анкет оцінки ризику відповідають інформації, що знаходиться у детальних робочих документах?

6. Чи усі шляхи поліпшення аудиту у майбутньому відмічені Вами?

7. а) Чи є будь-які спеціальні ділянки, у яких клієнт отримав прибуток завдяки нашій експертизі, наприклад, планування податків?

Ь) Чи виконання таких послуг не лишилось непоміченим клієнтом?

Лише проведення усіх розглянутих заходів надає право аудитору перейти до обґрунтування аудиторського висновку щодо достовірності фінансової звітності.

Вони заповнюються менеджером групи аудиторів та аудитором (партнером), що відповідає за аудит даного клієнта.

Контрольні листки містять запитання щодо техніки аудиту, повноти використання робочих документів, дотримання вимог професійних стандартів до організації аудиту. Вони допомагають виявити недоліки, допущені під час аудиту, узагальнити інформацію про процес аудиту.

Остання процедура завершення етапу аудиту згідно з міжнародною практикою—огляд усіх робочих документів партнером, що призначений для проведення незалежного контролю. Він оцінює повноту програми аудиту та якість її виконання.

7.4. Питання для обговорення та самоперевірки

1. Як аудитор здійснює аналіз перевіреної фінансової звітності на етапі завершення аудиту?

2. Назвіть основні джерела надходження запасів.

3. Визначте наступні події, які розглядаються у міжнародній практиці.

4.3 яких елементів складається собівартість реалізованої продукції?

5. Яким законодавчим актом регулюється склад собівартості готової продукції?

6. Який майбутній період розглядається аудитором під час оцінки можливості продовжувати діяльність підприємства?

7. На якому етапі завершення аудиту аудитор повинен оцінити суттєвість?

8. З якою метою у міжнародній практиці використовується лист-представлення керівництва замовника?

9. До якого виду аудиторських свідчень можна віднести представлення замовника за рівнем довіри?

10. З якою метою під час завершення аудиту потрібно здійснювати * огляд робочих документів аудиторів?

11. Які з перерахованих обставин не можуть бути віднесені до можливих причин припинення діяльності підприємства?

12. Назвіть майбутній період, який розглядається аудитором під час оцінки можливості продовжувати діяльність підприємства.

РОЗДІЛ 8 АУДИТОРСЬКІ РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ
8.1. Суть робочої документації
8.2. Види аудиторського висновку
8.3. Порядок складання аудиторських висновків
8.4. Складання аудиторських висновків спеціального призначення та оцінка фінансової інформації
8.5. Звіт аудитора керівництву господарюючого суб'єкта
8.6. Питання для обговорення та самоперевірки
8.7. Практичний блок
РОЗДІЛ 9 АУДИТ У КОМП'ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
9.1. Вплив комп'ютерної техніки на ефективність проведення аудиту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru