Основи аудиту - Ільіна С.Б. - 9.4. Процес аудиторської перевірки за допомогою автоматизованої системи

Важливу роль при проведенні аудиту відіграє автоматизація завдань, які необхідно вирішити аудитору при перевірці в умовах програмного забезпечення. За допомогою цих засобів аудитор здійснює перевірку облікової інформації, моделювання та аналіз з метою з'ясування її повноти, достовірності та правомірності.

З цією метою проводиться порівняння облікових даних з фактичними даними інформаційної системи, а також контроль правильності відновлення даних.

Обчислювальна техніка процесу аудиту дозволяє скоротити терміни перевірки і дає нову можливість чіткої організації і методики його проведення.

За допомогою програмних засобів аудитор має можливість здійснити тестування розрахунків, робити перерахунки і зіставляти отримані результати з нормативними даними, встановити відхилення, з'ясувати їх причини і запропонувати заходи з метою поліпшення облікової та аналітичної роботи, одержати управлінські рішення.

При аудиторській перевірці за допомогою спеціального програмного забезпечення аудитор визначає окремі процедури, які наведені в табл. 9.4.

Таблиця 9.4. Процедури, визначені аудитором за допомогою спеціального програмного забезпечення

№з/п

Етапи перевірки

Завдання, що вирішуються аудитором за допомогою спеціального програмного забезпечення

1

І етап

Визначення завдань за допомогою програмних засобів і оцінка реальності їх застосування

2

II етап

Складання плану перевірки поставлених завдань. Аналіз облікової політики на підприємстві. Можливість застосування ідеального програмного засобу та визначення потужності обчислювальної техніки і встановлення термінів виконання аудиторських робіт

3

III етап

Підготовка стандартних програмних засобів до роботи, розробка нових стандартних і програмних засобів

4

IV етап

Перевірка даних на машинних носіях

5

V етап

Оцінка стану бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Аналіз отриманої інформації, оцінка її за допомогою бази знань

6

VI етап

Формування комп'ютерного висновку за визначеним аудитором стандартом

Аудитор у режимі запиту перевіряє показники як за окремим завданням, так і за комплексом всіх завдань загалом. Ця перевірка проводиться з метою поглибленого їх дослідження. Запит здійснюється за допомогою інформаційної мови даних з обліку, аналізу і аудиту.

У такому режимі здійснюється перевірка стану облікового процесу, одержання довідок про фінансовий стан підприємства і прогнозування шляхів досягнення мети підприємства - отримання доходу, прибутку, зменшення витрат.

Крім того, в режимі запиту проводиться формування допоміжної інформації: основних показників і окремих даних.

До основних показників належить:

• повнота, своєчасність відображення інформації в первинних, зведених документах, регістрах бухгалтерського обліку, формах фінансової звітності, яка надійшла з інших автоматизованих робочих місць бухгалтера;

• своєчасність формування показників, відображених у фінансовій

звітності;

• вірність розрахунків результатів господарсько-фінансового стану підприємства та їх відображення в обліку;

• правильність розрахунку платежів до бюджету, до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування та інших фондів і законність їх відображення у звітних формах;

• достовірність відображення сальдо на початок і кінець звітного періоду за окремими рахунками і вірність їх формування в інформаційній аудиторській базі даних.

З метою виявлення помилок, допущених при підготовці даних, використовуються різні програмні засоби їх редагування або перевірки. До них відносять:

• тести контролю розміщення символів, призначених для перевірки вхідних даних, а також букв у символьних полях.

• тести контролю правильності знака (забезпечують перевірку даних на полях на відповідність знакам плюс і мінус);

• тести контролю пропусків (перевірка поля з метою виявлення вільних від запису місць);

• тести контролю послідовності (відсутність окремих документів та їх наявність за порядковими номерами);

• тести контролю за діапазоном значень і розуміння результатів (це автоматизовані процедури, які показують чи виходить значення даних за встановлені межі).

Контроль процесу обробки та перевірки дає гарантії того, що дані будуть оброблені і перевірені без пропусків.

9.5. Питання для обговорення та самоперевірки

1. Яким міжнародним стандартом аудиту користуються під час аудиту в комп'ютерному середовищі?

2. Чи необхідно аудитору володіти технічними знаннями і навичками роботи на комп'ютері?

3. Скільки ви знаєте складових систем CAATs (Computer - Assisted Audit Techniques)?

4. Що розуміють під терміном "аналітична перевірка"?

5. Які особливості проведення аудиту в умовах використання клієнтом обчислювальної техніки?

6. Яка мета аудиту в умовах КОД?

7. Чи може аудитор використовувати при аудиті роботу експерта в галузі інформаційних технологій, якщо він сам не має спеціальних знань?

8.Чи перевіряє аудитор алгоритм розрахунків, запрограмований у системі КОД клієнта?

9. Яким чином забезпечується актуальність даних у системі КОД?

10. Які обставини впливають на якість прийняття рішень в аудиторському процесі і підвищенні інформаційного забезпечення?

9.5. Питання для обговорення та самоперевірки
ВСТУП
ТЕМА1.СУТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
1.1. Виникнення внутрішнього аудиту та його необхідність
1.2. Сутність внутрішнього аудиту
1.3. Внутрішній аудит у корпоративному керуванні
1.4. Місце внутрішнього аудиту в системі контролю
Запитання для самоконтролю
ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ
2.1. Предмет та метод внутрішнього аудиту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru