Практичний курс внутрішнього аудиту - Немченко В.В. - Додаток 4. Положення про відділ внутрішнього аудиту

Положення про відділ внутрішнього аудиту

1. Загальні положення

2. Структура відділу

3. Завдання

4. Функції

5. Права

6. Взаємовідносини (службові зв'язки)

7. Взаємодія з Правлінням ВАТ

8. Відповідальність

9. Заключні положення

1. Загальні положення

1.1. Відділ внутрішнього аудиту є самостійним структурним підрозділом.

Відділ створюється і ліквідовується за наказом генерального директора за згодою з Правлінням і підпорядковується безпосередньо генеральному директору.

Безпосереднє керівництво відділом здійснює начальник відділу, котрий призначається наказом генерального директора за згодою з Правлінням.

На посаду керівника відділу призначається висококваліфікований спеціаліст, який має вишу економічну освіту, досвід бухгалтерської роботи не менше 5 років або досвід роботи у аудиті не менше З років. Керівник відділу внутрішнього аудиту призначається і звільняється з посади, що обіймає, генеральним директором.

1.2. Відділ внутрішнього аудиту створюється з метою забезпечення ефективної діяльності апарату управління, із захисту законних майнових інтересів компанії, удосконалення системи бухгалтерського та податкового обліку і сприяння підвищенню ефективності роботи ВАТ, зміцненню його фінансового стану.

У своїй практичній роботі відділ внутрішнього аудиту керується чинним законодавством України, рішеннями Правління, наказами, розпорядженнями генерального директора, цим Положенням.

2. Структура відділу

2.1. Склад відділу внутрішнього аудиту включає керівника відділу і аудиторів. Чисельний склад відділу затверджується генеральним директором Товариства за пропозицією керівника відділу. Обов'язки працівників відділу регламентуються посадовими інструкціями, які розробляються керівником відділу внутрішнього аудиту та коригуються у разі зміни функцій або об'єму і затверджуються генеральним директором за згодою з Правлінням ВАТ.

3. Завдання

3.1. Надання Правлінню та генеральному директору на вимогу висновків (звітів):

- про стан активів, виробничо-господарську та фінансову дисципліну;

- про оцінку якості інформації, що видається управлінською інформаційною системою;

- про оцінку економічної безпеки систем бухобліку і системи внутрішнього контролю;

- про дотримання внутрішніх правил і процедур.

3.2. Підготовка консультацій і інформаційне забезпечення:

- розробка методичних вказівок, рекомендацій, інструкцій з бухгалтерського обліку,

оподаткування, аудиту;

- інформаційне обслуговування і консультування з питань бухгалтерського обліку,

оподаткування і правового регулювання підприємницької діяльності;

- проведення семінарів, підвищення кваліфікації, навчання персоналу, надання допомоги кадровій службі у підборі і тестуванні бухгалтерського персоналу;

- рекомендації з комп'ютеризації бухгалтерського та податкового обліку, складання звітності, розрахунків з оподаткування, аудиту тощо.

4. Функції

До функцій працівників відділу внутрішнього аудиту належить:

4.1. Проведення аудиторської перевірки бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

- правильності складання і оформлення первинних документів, облікових регістрів за

ділянками обліку, включаючи експертизу засобів, що використовуються для ідентифікації, оцінки, класифікації такої інформації і складання на її основі звітності, а також вивчення окремих статей звітності і операцій, залишків за бухгалтерськими рахунками;

- достовірності обліку витрат на виробництво, повноти відображення доходу від реалізації, доходів від позареалізаційних операцій, точності визначення розміру прибутків, правильності розподілу прибутків і оформлення розрахунків.

4.2. Здійснення тематичних перевірок:

- дотримання законодавства, нормативних актів, установчих документів, системи

внутрішніх регламентів і процедур контролю (наказів, розпоряджень, інструкцій, розподілу

повноважень і відповідальності між співробітниками тощо);

- правильності складання і точності виконання умов господарських договорів;

- перевірка наявності, стану, правильності оцінки активів, ефективності використання всіх видів ресурсів, дотримання розрахункової дисципліни, повноти і своєчасності внесення податкових платежів;

- оцінка програмного забезпечення, що використовується підприємством;

- оцінка ефективності механізму внутрішнього контролю, вивчення і оцінка контрольних

перевірок у структурних підрозділах.

4.3. Розробка пропозицій:

- з поліпшення організації бухгалтерського обліку;

- з формування облікової політики;

- підвищення системи внутрішнього контролю;

- посилення матеріальної відповідальності посадових осіб;

- з забезпечення збереження ресурсів;

- з попередження зловживань;

- з матеріального стимулювання працівників, дисциплінарних та фінансових стягнень.

4.4. Проведення за дорученням Правління і керівництва перевірок ефективності використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів:

- перевірка системи внутрішнього контролю і розробка пропозицій з поліпшення організації системи внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку, розрахунків, зміни.

4.5. Консультування і інформаційне обслуговування засновників, адміністрації і

співробітників з питань бухгалтерського обліку, оподаткування.

4.6. Участь у підготовці матеріалів для зовнішнього аудиту, податкових перевірок і

перевірок інших контролюючих органів.

5. Права

Відділ внутрішнього аудиту має право на:

5.1. Перевірку бухгалтерських облікових регістрів і первинних документів, цінних паперів,

планів і інших документів з фінансово-господарської діяльності підприємства;

5.2. Ознайомлення з наказами, розпорядженнями, рішеннями зборів акціонерів, правління і посадових осіб ВАТ;

5.3. Перевірка наявності, стану і збереження товарно-матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб;

5.4. Отримання необхідних для аудиторської перевірки документів, довідок, розрахунків, усних та письмових пояснень з питань, що виникають у ході перевірок;

5.5. Надання рекомендацій з матеріального стимулювання і фінансових та дисциплінарних стягнень.

6. Взаємовідносини (службові зв'язки)

6.1. Відділ внутрішнього аудиту отримує від підрозділів у міру потреби:

6.1.1. Від Бухгалтерії:

- первинні документи, діючі нормативи і інші відомості, необхідні для проведення перевірок, експертиз, аналізу;

- проміжну та річну фінансову звітність, облікові регістри та іншу облікову інформацію;

- звіти про роботу, що проведена відповідним підрозділом за результатами аудиторської перевірки.

6.1.2. Від договірного відділу:

- господарські договори з додатками, угоди, акти тощо.

6.1.3. Від юридичного відділу:

- установчі документи, векселі, страхові свідоцтва, сертифікати, ліцензії, довіреності і інші юридичні документи.

6.1.4. Від відділу персоналу:

- накази, штатні розписи, документи з кадрової роботи.

6.1.5. Від інших підрозділів:

- необхідні для проведення аудиту матеріали.

6.2. Відділ внутрішнього аудиту видає Бухгалтерії, відділу персоналу і іншим підрозділам:

- акти перевірок, висновки, пропозиції і рекомендації з питань обліку і контролю.

7. Взаємодія з Правлінням ВАТ

7.1. Правління визначає вимоги до кваліфікації і професійного досвіду співробітників відділу і надає рекомендації Генеральному директору ВАТ з підбору співробітників відділу.

7.2. Генеральний директор узгоджує склад відділу з Правлінням безпосередньо перед призначенням співробітників на посаду.

7.3. Правління має право давати накази Генеральному директору на відклик співробітників з посади, що займається.

7.4. Відділ внутрішнього аудиту отримує від Правління:

- затверджені плани робіт відділу внутрішнього аудиту, у тому числі:

- річні плани (з розбивкою за кварталами) в строк до 20 грудня на наступний рік, квартальні, в строк до 20 числа до початку кварталу;

- доручення, завдання (у міру виникнення);

- інші документальні матеріали.

7.5. Відділ внутрішнього аудиту складає та надає:

- звіти про пророблену роботу за рік;

- звіти про пророблену робота за квартал;

- інші звіти, довідки;

- інші документальні матеріали.

8. Відповідальність.

8.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділом несе керівник відділу.

8.2. На начальника відділу покладається особиста відповідальність за:

- дотримання чинного законодавства в процесі керівництва відділом;

- складання, затвердження і представлення достовірної інформації про діяльність відділу;

- своєчасне і якісне виконання наказів керівництва.

8.3. Відповідальність інших працівників відділу встановлюється відповідними інструкціями.

9. Заключні положення.

9.1. До цього Положення можуть вноситися доповнення та зміни за згодою з Правлінням, що затверджуються наказом (розпорядженням) керівника.

9.2. Строк дії цього Положення не обмежений.

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу внутрішнього аудиту

Голова правління

Начальник відділу персоналу

Начальник юридичного відділу© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru