Релігієзнавство - Сидоренко О.П. - Навчальний тренінг

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Чим відрізняються родоплемінні та національні релігії?

2. Що характерне для національної релігії?

8. Які релігії сучасне релігієзнавство визначає як національні?

4. Жителі яких країн у наш час сповідують індуїзм?

5. Які племена і коли започаткували в Індії ведичну релігію?

6. Чому, на вашу думку, боги ранньої ведичної культури були антропоморфними?

7. Доведіть, що виникнення каст пов'язане зі становленням класового суспільства.

8. Я кий принцип було покладено у побудову кастової системи?

9. В якій релігії і коли виникло вчення про карму?

10. На вашу думку, чому саме вченню про карму в усіх індійських релігіях надається пріоритетне значення?

11. Які іпостасі має космічний бог Тримурті? На вашу думку, чому саме ці боги утворили єдине "космічне ціле"?

12. Що є ідеалом у філософському вченні Конфуція? На вашу думку, наскільки цей ідеал є актуальним для сьогодення?

13. Що зумовило трансформацію конфуціанського філософського вчення у релігію?

14. Поясніть, чому конфуціанство є жорстко консервативною системою.

16. Чи всі правила культу батьків, сім'ї, розроблені Конфуцієм, ви приймаєте? Поясніть свою позицію.

16. Чи справедливе, на вашу думку, твердження, що внаслідок обов'язкого виконання численних конфуціанських релігійних ритуалів людина перетворюється на бездушний автомат?

17. На конкретних прикладах доведіть, що конфуціанство — це більше, ніж просто релігія.

18. Жителі яких країн у наш час сповідують іудаїзм?

19. Доведіть, що монотеїзм — відображення деспотичного абсолютизму як соціального явища.

20. Поясніть, чому ранній іудаїзм був політеїстичний.

21. Доведіть, що іудаїзм виконував і виконує сьогодні дезінтегративну функцію.

22. Чому, за догматикою іудаїзму, євреї користуються особливим покровительством Бога як "обраний народ"?

23. На вашу думку, які з десяти заповідей Бога єврейському народу актуальні для сьогодення?

Тести

I. Визначте найбільш поширені, впливові і численні національні релігії: 1) брахманізм; 2) даосизм; 3) зороастризм; 4) синтоїзм; 5) індуїзм; 6) сикхізм; 7) конфуціанство; 8) іудаїзм; 9) парсизм.

II. Визначте приблизну кількість людей у світі, які сповідують індуїзм: а) 1 млн; б) 100 тис; в) 1 млрд.

III. Визначте час формування індуїзму як національної релігії: а) І тис. н. е.; б)Птис. н. е.; в) ПІ тис. н. е.

IV. Твердження "Індуїзму притаманна єдина релігійна організація": 1) правильне; 2) неправильне.

V. Визначте, наступником якої релігії став індуїзм: 1) ведичної; 2) брахманської.

VI. Визначте, що таке "Веди": 1) збірники законів; 2) збірники епосу; 3) релігійні збірники.

VII. Твердження "Ведична релігія мала вплив на такі релігійно-філософські системи, як брахманізм, джайнізм, буддизм": 1) правильне; 2) неправильне.

VIII. Основи кастового ладу сформувалися в історії Індії на етапі: 1) ведичної релігії; 2) брахманської релігії.

IX. Доповніть твердження ключовими словами: "Касти це... соціальні групи із суворо регламентованим видом занять, своєрідним стилем життя, своїми звичаями, традиціями, нормами". X. Визначте поняття карми.

XI. Знайдіть відповідність між поняттями та їх тлумаченням в індуїзмі:

А. Досягнення мокші. 1. Злиття з богом Брахмою

Б. Досягнення нірвани 2. Усвідомлення того, що власна душа є частиною божественної душі.

ХП. Визначте тексти, що не входять до змісту Упанішад:

1) тексти — пояснення ведичних жертвопринесень; 2) тексти обґрунтування брахманізму; 3) тексти — регулятори кастових відношень; 4) тексти — пояснення, що є носіями життя: вода, подих вітру, вогонь; 5) вчення про відплату за скоєне.

ХШ. Завершіть твердження ключовим словом: "Брахманізм поступово еволюціонував у ...".

XIV. Визначте властивість, що принципово відрізняє індуїзм від брахманізму.

XV. Визначте етап релігійного розвитку, на якому виникли храми, скульптурні та живописні зображення богів: 1) індуїзм;

2) брахманізм; 3) ведична релігія.

XVI. Визначте релігійну належність індуїзму: 1) монотеїстична релігія; 2) політеїстична релігія.

XVII. З перелічених богів визначте головних богів індуїзму: 1) Прана — бог енергії; 2) Ганеша — бог мудрості; 3) Брахма — бог творення; 4) Інура — бог грому і блискавки; б) Вішну — бог збереження; 6) Майя — велика богиня; 7) Шива — бог руйнування.

XVIII. Визначте іпостасі перевтілення індуїстського бога Вішну: 1) Рама; 2) Кришна; 3) Будда; 4) Прана; 5) Брахма.

XIX. Знайдіть відповідність між релігійним культом та його змістом у національних релігіях:

А. Тантризм. 1. Священні заклинання чарівної сили.

Б. Мантри. 2. Читання мантр

жерцями-брахманами.

XX. Визначте соціальну основу сучасного індуїзму: 1) система значної кількості сект; 2) кастова суспільна система; 3) суспільно-політична система.

XXI. Визначте ідеал людини за вченням Конфуція: 1) досконала людина; 2) освічена людина.

XXII. Назвіть риси досконалої людини за Конфуцієм. ХХШ. Визначте характер соціального ідеалу Конфуція: 1)реалістично-прагматичний; 2) абстрактно-утопічний.

XXIV. Визначте відповідність між етапами конфуціанської освіти людини в Китаї та її становищем у суспільстві:

1-й етап. А. Найвищі державні посади.

2-й етап. Б. Другорядні державні посади.

3-й етап. В. Повага місцевої влади.

XXV. Назвіть "золоте правило моралі" Конфуція.

XXVI. Визначте, що сприяло перетворенню конфуціанства на офіційну державну ідеологічну доктрину у V—Ш ст. до н. е. в Китаї.

XXVII. Назвіть індивідуальні особливості конфуціанського філософського вчення, що спричинили його трансформацію у релігію.

XXVIII. Визначте вище божество у конфуціанстві: 1) Вода; 2) Небо; 3) Земля.

XXIX. Твердження "Іудеями можуть бути представники будь-яких етносів": 1) правильне; 2) неправильне.

XXX. Твердження "Іудаїзм — перша в історії монотеїстична релігія": 1) правильне; 2) неправильне.

XXXI. Перший храм іудеїв був присвячений: 1) Давиду; 2) Соломону; 3)Яхве.

XXXII. Віровчення і культ іудаїзму містяться у: 1) Старому Завіті; 2) Талмуді; 3)Торі.

ХХХІП. Визначте складові доктрини іудаїзму: 1) кодекс родинно-етнічних стосунків; 2) вчення про Бога, сутність Всесвіту і людини; 3) вчення про соціальний устрій; 4) концепція богообраності єврейського народу; б) комплекс законів релігійного і світського права; 6) порядок релігійного ритуалу; 7) система релігійних інститутів; 8) кодекс моральних відносин; 9) система світських інститутів.

XXXIV. Твердження "Іудаїзм в Ізраїлі не має законодавчого статусу державної релігії": 1) правильне; 2) неправильне.

XXXV. Знайдіть відповідність між поняттями та їх змістом:

A. Ортодоксальний іудаїзм. 1 . Заперечує ідею Бога.

Б. Консервативний іудаїзм. 2. Заперечує інститут рабинату

B. Реконструктивізм. 3. Наслідує рабинський іудаїзм.

XXXVI. Визначте течії в іудаїзмі: 1) раціоналістична; 2) реформістська; 3) кабала; 4) прагматична; 5) хасидизм; 6) сіонізм.

XXXVII. На території сучасної України діють понад... єврейських громад: 1) 50; 2) 90; 3) 120.

XXXVIII. Масове знищення євреїв у фашистських концтаборах під час Другої світової війни отримало назву: 1) Дахау; 2) Бухенвальд; 3) Голокост; 4) Освенцім.

Розділ 5. БУДДИЗМ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
5.1. Умови виникнення і становлення буддизму
5.2. Доктрина буддизму
5.3. Основні напрями у буддизмі: хінаяна, махаяна, ламаїзм
Навчальний тренінг
Розділ 6. ХРИСТИЯНСТВО: ВИТОКИ, ВІРОВЧЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ
6.1. Основи християнського віровчення і культу
6.2. Католицизм і православ'я
6.2.1. Відмінності догматики та культу в католицизмі і православ'ї
6.2.2. Відмінності в організації в католицизмі і православ'ї
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru