Релігієзнавство - Сидоренко О.П. - Навчальний тренінг

Запитання і завдання для самоконтролю

1. На вашу думку, чому у філософії та релігії об'єкт дослідження — світ людини і людина у світі — спільний?

2. Чим відрізняється філософська карти на світу від релігійної?

3. Охарактеризуйте механістичну і електромагнітну картину світу.

4. Чим відрізняється релігійна свідомість від філософської?

5. Чи є тотожними поняття "філософіярелігії" і "релігійна філософія"?

6. Як трансформувалися погляди на релігію з часів античної філософи до філософії XXI ст.?

7. У чому полягають головні завдання релігійної філософії?

8. На вашу думку, чи справедливе твердження, що існуючий релігійний соціальний простір є плюралістичним? Побудуйте відповідь на конкретних прикладах.

9. Чому в центрі православної та католицької філософії знаходиться апологетична функція?

10. Твори яких представників релігійно-філософського оновлення вам відомі?

11. Як модернізуються теоретико-догматичні засади неотомізму на сучасному історичному етапі?

12. Доведіть, що персоналізм є утопічною спробою конкретизувати християнський ідеал особистості в умовах сучасного суспільства.

13. Чому Тейяр де Шарден не визнається католицькою церквою як філософ-теолог?

14. Яка роль панісламістської течії у сучасному мусульманському світі?

16. Дайте характеристику синкретичних течій і шкіл у релігійній філософіїXX ст.

16. З ім'ям якої письменниці пов'язане виникнення теософи як особливої ідеологічної системи?

17. У чому полягає концептуальна різниця між теософським і антропософським вченнями?

18. Як тлумачиться карма у контексті віровчень "Живої Етики"?

19. На вашу думку, чому надконфесійні синкретичні течи і школи викликають у вчених і філософів певний інтерес?

Тести

І. Визначте об'єкт дослідження релігії і філософії: 1) світ людини і людина в світі; 2) джерела і межі пізнавальної діяльності людини; 3) походження світу і людини.

II. Знайдіть відповідність між автором та його відкриттям: А. Дж. Максвелл. 1. Електромагнітна картина Б. І. Ньютон. світу.

2. Механістична картина світу.

Ш. Знайдіть відповідність між картиною світу та її змістом:

A. Механістична картина світу.

Б. Філософська

B. картина світу.

Г. Електромагнітна картина світу Релігійна картина світу.

1. Поділ світу на надприродний і природний.

2. Світ є дійсністю, яка має внутрішню логіку існування, розвитку і реально задана наперед свідомості.

3. Світ як детермінований механічний процес, в якому простір і час є незалежними, абсолютними і не пов'язаними з рухом тіл.

4. Світ як безперервне поле, в якому кількість ступенів свободи нескінченна.

IV. Знайдіть відповідність між видом філософії та її течіями:

А. Філософія релігії. Б. Релігійна філософія.

1. Хінаянська філософія.

2. Філософія тейярдизму.

3. Філософія панісламізму.

4. Філософія персоналізму Ж. Л акру а.

б. Договірна концепція Секста Емпірика.

6. Філософські школи махаяни.

7. Філософія всеєдності.

8. Філософія томізму.

9. Філософія неотомізму (Ж. Марітен, Е. Жільсон, Г. Марсель, М. Бубер).

10. Теорії розмежування функцій релігії і філософії І. Канта,

Г. Гегеля, Л. Фейербаха, К. Маркса.

11. Філософія духа Л. Лавеля.

12. Теорія двох істин І. Оккама.

13. Філософські концепції І. Дамаскіна, Фотія, П.Д. Юркевича, С.С. Гогоцького,

14. Філософія оновлення

(Л.І. Шестов, И.О. Лоський, М.О. Бердяев, СМ. Булгаков, Д.С. Мережковський, В.В. Розанов).

15. Філософія дії М. Блонделя.

16. Політична концепція Крітія.

17. Філософський реалізм середньовіччя.

18. Філософія активізму І. Гессена.

19. Протестанська ортодоксія

(М. Лютер, М. Кальвін, К. Варт, Д. Бонхьоффер, Д. Зьолле, Е. Блох).

20. Натуралістична концепція Теогена Регійського.

V. Визначте відповідність напрямів, течій та шкіл філософії релігії XX ст. їх змісту:

A. Екзистенціалізм Б. Філософська феноменологія.

B. Герменевтика. Г. Філософська антропологія.

1. Створення базисної філософської науки про людину.

2. Дослідження католицизму та іудаїзму.

3. Вивчення змісту релігійних текстів.

4. Вивчення релігійної свідомості.

VI. Визначте поняття окультизму.

VII. Визначте поняття теософії. VHI. Визначте поняття антропософії.

IX. Доповніть твердження ключовими словами: "Жива Етика" — філософсько-етичне вчення, спрямоване на розкриття вищої психічної здатності людини з метою її внутрішнього перетворення і оволодіння

Розділ 10. РЕЛІГІЯ І ДУХОВНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА
10.1. Релігійне вільнодумство як явище духовної культури
10.2. Вільнодумство і свобода совісті в історії України
Навчальний тренінг
Розділ 11. СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
Навчальний тренінг
ПІСЛЯМОВА
СЛОВНИК РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ
Додатки
Додаток 1. ВИСЛОВЛЮВАННЯ ВІДОМИХ ЛЮДЕЙ ПРО РЕЛІГІЮ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru