Релігієзнавство - Сидоренко О.П. - ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ

Розділ 1

І. *. II. А — 3, 4, 5; Б — 1, 2, 6, 7. III. 1, 2, 3. IV. А — 1, 3, 5; В — 2,4, 6. V. *. VI. 2. VІІ. 1, 2. VIII. В, А, Б. IX. *. X. *. XI. *. ХП. 2, 3, б, 7. ХПІ. *. XIV. *. XV. 1, 3, 5. XVI. *. XVII. *.

Розділ 2

І. Додатковий продукт. П. 2, 4,6. Ш. *. IV. *. V. *. VI. *. VII. *. VІІІ. 1, 2. IX. А — 1; Б — 2. X. Мантика, фетишизм, аніматизм. XI. 1, 2, 3, 4 (ліній руки), б (польоту і крику птахів та ін.). ХП. *. XIII. *. XIV. Антропоморфізм та соціоморфізм.

Розділ З

І А — 2; Б — 1. II. 1, 2, 3. Ш. Г. IV. 1. V. 1, 2. VІ. А — 3; Б — 1; В —2; Г —4. VІІ. *. VІІІ— 9; Б-7; В — 5;Г — 4;Д — 6; Б — 3; Ж — 8; К — 2; Л — 10; М — 1; Н — 11. IX. 3. X. 2. XI. З, 4. ХП. 1, 3,5.ХШ. 2. XIV. А — 3; Б — 6; В — 2; Г — 4; Д — 7; Е — 9; Ж — 1; К — 8; Л — 10; М — б; Н — 11. XV. 1 — а, б; 2 — б, в, а, г.

Розділ 4

І. 5, 7, 8. П. В. Ш. А. IV. 2. V. 1. VI. 2. УП. 1. УШ. 2. IX. Окремі. X. *. XI. А — 2; Б — 1. ХП. 3. ХШ. Буддизм. XIV. Тримурті. XV. 1. XVI. 2. ХУП. 3,5,7. ХVШ. 1,2,3. XIX. А — 2; Б — 1. XX. 2. XXI. 1. ХХП. Гуманізм і почуття обов'язку. ХХШ. 2. XXIV. 1 — В; 2 — Б; З — А. XXV. *. XXVI. *. ХХVП. *. ХХVШ. 2. XXIX. 2. XXX. 1. XXXI. 3. XXXII. 1. ХХХШ. 2, 4, 5, 6. XXXIV. 1. XXXV. А —3; Б — 2; В — 1. XXXVI. З, 5, 6. ХХХVП. 3. ХХХVПІ. 3.

Розділ 5

І. 2. П. 2. ПІ. *. IV. Особистості. V. 2. VI. 1. VП. 1. УШ. А — 4; Б — 3; В — 2; Г — 1. IX. А — 3; Б — 2; В — 1. X. 2. XI. 1. ХП. 1. ХШ. 1. XIV. 1. XV. 2. XVI. 3. ХVП. А — 2, Б — 1; В — 3.

Розділ 6

І. 2.П. 1. III. 1.ІV.А—1;Б —3;В —2. V. 1,2,3, б. VI. 2 — Б. УП. А. УШ. 1, 3. IX. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X. 1, 3. XI. 1, 2, 3, 4. ХП. 1. XIII. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. XIV. 1. XV. 1, б. XVI. *. ХУП. *. ХУШ. 1, 2, б. XIX. 1, 2, 3,4, б, 6, 7. XX. А — 4, 5,6; Б — 1,2,3. XXI. А — 2, 3, б; Б — 1, 4, 6, 7. ХХП. 1, 2, 3. ХХШ. *. XXIV. *. XXV. *. XXVI. А — 1,2, 3,8,9; Б — 4, 5, 6, 7,10. ХХУП. 1. ХХVШ. 1,2,3, 4, 5. XXIX. 1. XXX. *. XXXI. *. ХХХП. 1. ХХХШ. 1. XXXIV. 1. XXXV. 1. XXXVI. 1, 2, 6. ХХХУП. 1, 2, 3, 5, б, 7.

Розділ 7

І. 7. П. 2. Ш. 1,2. IV. Мухаммед. V. 2. VI. А. УП. 1,2,3,4, 7,8. УШ. 3. IX. 2. X. 2. XI. 2. ХП. 1. ХШ. 1, 2,3, 7,8,9. XIV. 1, б, 6,7, 8,9. XV. 1, 2, 4. XVI. 1, 2,3. ХУП. 1,3. ХУШ. 1,3. XIX. А - 1; Б -2. XX. З.ХХІ. А-1,2, 3;Б-4;В — б. ХХП. *. ХХШ. 1, 2. XXIV. *. ХХУ. 1. XXVI. А. ХХУП. 1, 5, 6.

Розділ 8

1.1,2. П. *. Ш. 1,2,3, 4. IV. 1, 2,3,4. V. *. VI. *. VII. 1,2,3 4

VIII. *. їх. *. х. *. хі. *. хп. і. хш. з. xiv. і, з. xv. і. xvi.

"Бхагават-Гітаяк вона є". XVII. А — 3; Б — 2; В — 1. XVIII. 1 2 4, б. XIX. А — 1; Б — 2; В - 3; Г - 4. XX. 3. XXI. 3. ХХП. *.' [

Розділ 9

І.1.Ц.А-1;Б-2.Ш.А-3;Б-2;В-4;IV.А-б 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20; Б - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19* V. А — 1; Б — 4; В — 3; Г — 2. VI. *. VIL *. VIII. *. IX. *.

Розділ 10

І. 2. П. 1. Ш. антипод. IV. 4. V. *. VI. 1, 2,3, 5, 6, 7,13,14 15

VII. А-2,5; Б-1; В-4,6; Г-3. VIII. А-3; Б-5-В-2-Г-4;Д-6;Е-7;Ж-1.ІХ.2,1,4,3,6,5.Х.2,4.ХІ. *.ХП

Розділ 11

І. В. П. Б. Ш. 2. IV. 2. V. 2. VI. 4. VII. ЗЛЩІ. *.

ЛІТЕРАТУРА

Абрамович С.Д., Тілло М., Чікарьова М. Релігієзнавство: Підручник. — К.: Да Кар, 2004.

Абу Аля аль-Маудуді. Принципи ісламу. — Л., 1995.

Апокрифы древних христиан. — М., 1989.

Біблія, або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. —' Українське Біблійне Товариство, 1993.

Буддизм и государство на Дальнем Востоке. — М., 1987.

Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космологічні українські народні погляди та вірування. — К., 1992.

Буряк Г.В., Євсєєв СЛ., Петпуніна О.О. Релігієзнавство: Лекції. Контрольні завдання. Тексти: Навч.-метод, посів. / Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — X.: НТУ "ХШ", 2007.

Васильєв Л.С. История религий Востока. — М., 1988.

Введение христианства на Руси. — М., 1987.

Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990.

Воронин О. Автокефалія Української православної церкви. — Кенсінгтон (США), 1990.

Гараджа В.И. Религиоведение. — М.: Аспект-Пресс, 1995. — 350 с

Гладкий ВД. Древний мир: Энциклопедический словарь: В 2 т.

— Донецк: МП "Отечество", 1996.

Голованова Н.О. Релігієзнавство: Курс лекцій / Акад. праці і соц. відносин Федерації професійних спілок України. — К.: АПСВ, 2005.

Горський B.C. Святі Київської Русі. — К." 1994.

Грушевський М.С. Духовна Україна: 36. творів. — К., 1994.

Данильян О.Л, Тараненко В.М. Релігієзнавство: Підручник. — X.: Прапор, 2006.

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Резолюция 36/55 ГА ООН, 25.11.1981 г. // СССР и международное сотрудничество в области прав человека: Документы и материалы. — М., 1989.

Декларація про права осіб, які належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин. Резолюція ГА ООН, 1992 p. // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. — К., 1996. — С. 1—3.

ДокашВЛ., ЛешанВЛО. Загальне релігієзнавство: Навч. посіб.

— Чернівці: Книги — XXI, 2005.

Еремеев Д.Е. Іслам: образ жизни и стиль мышления. —М., 1990. Ерышев АЛ. Религиоведение: Учеб. пособие. — 3-е изд. — К.: МАУП, 2003.

Ерышев АЛ.) Лукашевич НЛ. Социология религии: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1999.

Загальна декларація прав людини. ГА ООН, 10.12.1948 р. // Хартія прав людини. — К., 1993. — Ст. 18, 29.

Закон України Про свободу совісті та релігійні організації // Закони України. — К., 1996. — Т. 1.

ЗаткінВ.3. З історії католицьких ідей у Східній Україні // Укр. світ. — 1996. — № 4—6.

Іванченко МТ. Дивосвіт прадавніх слов'ян: Наук.-попул. нарис. — К., 1991.

Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: Історико-релігійна монографія. — К., 1991.

Попова AM. и др. Современный ислам, человек и общество. — М., 1991.

Історія і теорія релігії та вільнодумства. — К., 1996.

Історія української культури: побут, письменство, мистецтво, театр, музика. —К., 1994.

Історія релігії в Україні: В10 т. — К., 1996.

Калінін ЮЛ., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. — 6-те вид. — К.: Наук, думка, 2002.

Кислюк К.В., Кучер ОМ. Релігієзнавство: Навч. посіб. длястуд. ВНЗ / Народ, укр. акад. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Кондор, 2004.

Кін М. Ісус. — X.: Глобус, 2004.

Кін М. Світ християнства. — X.: Глобус, 2003.

Кін М. Релігії світу. — X.: Глобус, 2003. Кін М. Світ Біблії. — X.: Глобус, 2004.

Книга притч Соломона. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. — (Антология мудрости).

Колесникова B.C. Краткая энциклопедия православия. Путь к храму. — М.: Интерполиграф, 2002.

Конвенція про права дитини. ГА ООН, 20.11.1989 р. //Хартія прав людини. — К., 1993. — Ст. 14, 30.

Конституція України. — К., 1996. — Ст. 11,24,34,36,37.

Коран. — М., 1990.

Корнев В.И* Буддизм — религия Востока. — М., 1990. Корнев В.И. Невидимые парадоксы религии и культуры. — М., 1992.

Костомаров MJ. Слов'янська міфологія. — К., 1994. Кузьмин А.Г. Крещение Руси // Истоки. — М.: ЭКСМО: Алгоритм, 2004.

Культура і побут населення України. — К., 1991.

Лубський В.І., Козленке В., Лубська М.В., Севрюков Г. Історія релігій: Навч. посіб. — К.: Тандем, 2002.

Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. — К.: Центр навч. літ., 2004.

Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. — К.: Академвидав, 2006.

Любащенко BJ. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. — К., 1996.

Матвеев В.О. Релігієзнавство: Навч. посіб. — Ніжин: Аспект-Поліграф, 2006.

Матвеева HJI.t Голобородъко А.Р. Святі і свята України: календар церковних свят і народних традицій: Словник-довідник. — К., 1995.

Международная защита прав и свобод человека: Сб. док. — М., 1990.

МеньА.В. Православное Богослужение: таинство и образ. — М., 1991.

Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. — М.: Сов. энциклопедия, 1987.

Моця О.П.,Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства: Навч. посіб. — К., 1996.

Мусульманское право: структура и основные институты. — М., 1985.

Мюллер М.,Вунд В. От слова к вере. Миф и религия. — М.: Экс-мо; СПб.: Terra Fantбstica, 2002. — (Антология мысли).

Никольский Н.М. История русской церкви. — Минск: Беларусь, 1990.

Новый энциклопедический словарь. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2002.

Оеієнко І. Українська церква. — К., 1993.

Основы религиоведения: Учебник / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яб-локов и др.— М.: Высш. шк., 1994.

Основы религиоведения: Учебник / Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яб-локов, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова. — 4-е изд., перераб. идол. —М.: Высш. шк., 2004.

Полный энциклопедический справочник. — М.: Рус. энцик-лоп.т-во, 2003.

Права людини: міжнародні договори України, декларації, документи. — К., 1992.

Присухін СІ. Релігієзнавство: Навч. посіб. / Київ. нац. екон. ун-т. — К.: КНЕУ, 2005.

Пуряєва Н. Словник церковно-обрядової термінології. —Л.: Свічадо, 2001.

Рамна Т. и др. Третий глаз: О религии, культуре и быте тибетцев. —Л., 1991.

Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. С.А. Бублика. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

Релігієзнавство: Навч. посіб. / А,Г. Баканурський та ін. -К.: ВД "Професіонал", 2004.

Релігієзнавство: Навч. посіб. / A.M. Колодний, В.М. Скиртач, Л.І. Мозговий та ін.; Слов'янський держ. пед. ун-т. — К.: Центр навч. літ., 2006.

Релігієзнавчий словник. — К., 1996.

Религии и секуляризм на Востоке. — М., 1993.

Религиоведение: Учеб. пособие и учеб. слов.-минимум по религиоведению. — М.: Гардарики, 2002.

Религиоведение: Хрестоматия: Пер. с англ., нем., фр. / Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. — М.: Книжный дом: Университет, 2002.

Религиозные традиции мира. — М., 1996.

Савельев В.Н. Свобода совести: история и теория. — М., 1991.

Савичева Е.М. Арабский халифат. Возникновение и распространение ислама: Учеб. пособие. — М., 1996.

Скробач Б.М. Релігієзнавство: 36. матеріалів. — Рогатин, 2007.

Словарь античности: Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1989.

Современный философский словарь / Под общ. ред. В.Е. Кемерова. — Лондон; Париж; М.: Панпринт, 1998.

Сорокин ПА. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1990.

Справочник необходимых знаний. —М.: Рипол Классик, 2001.

Стахурсъка Л.Г., Таранова И.О., Юкало Т.М. Енциклопедія знань. — Донецьк: Сталкер, 2003.

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. — М-, 1990.

Токарев СА. Ранние формы религии. — М., 1990.

Токарев С А. Религия в истории народов мира. — М., 1986.

Трибис Е.Е. Справочник величайших человеческих заблуждений. — М.: Рипол Классик, 2003.

Угринович Д.М. Психология религии. — М., 1985.

Філософія: Навч. посіб. /О.П. Сидоренко,Л.Г. Нсмята, М.С. Фі-лянін. — О.: Друк, 2000.

Філософія: Підручник / О.П. Сидоренко, С.С. Корлкж, М.С. Фі-лянін та ін. — О.: Юрид. літ., 2003.

Философия и религия на зарубежном Востоке: XX век. — М., 1986.

Философский энциклопедический словарь. — М.: ИНФРА, 1997.

Харъковщенко Є А. Софійність київського християнства. — К., 1996.

Хесс Реми. 25 ключевых книг по философии. — Челябинск: Урал LTD, 1999.

Ходъкова Л.П. Релігієзнавство: Підручник. — Л.: Афіша, 2001.

Христианство и культура сегодня. — М., 1995. ЧернійА.М. Релігієзнавство: Посібник. — К.: Академвидав, 2003.

Чернобров В. Тайны и парадоксы Времени. —М.: Армада-Пресс, 2001.

Шевченко ВМ. Словник-довідник з релігієзнавства. — К.: Наук, думка, 2004.

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прахупада. Источник вечного наслаждения. — М.: Бхактиведанта Бук Траст, 1992. Юрій М.Ф. Релігієзнавство: Навч. посіб. — К.: Дакор, 2006. Яблоков H.H. Социология религии. — М., 1990. Яроцький ПЛ.Релігієзнавство: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2004.

ЛІТЕРАТУРА
Вступ
1.1. Вступне слово
1.2. Структура навчального посібника
1.3. Особливості вивчення еристики
Модуль 1. ПРЕДМЕТ ТА ІСТОРІЯ ЕРИСТИКИ
1.1. Суперечка як предмет еристики
1.2. Учасники суперечки
1.3. Позитивні та негативні точки зору
1.4. Типи суперечок
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru