Регіональна економіка - Манів З.О. - Економічна оцінка лісових насаджень

Землі лісового фонду оцінюються за умови їх державного (промислового) використання, а також у випадках їх використання різними недержавними юридичними особами (фермерами) для задоволення потреб у ресурсах деревини, продуктах побічного користування, соціальних і природних корисностях лісу.

Для економічної оцінки земель лісового фонду є:

♦ земельні ділянки, вкриті лісовою рослинністю або призначені для заліснення (лісові землі, не вкриті лісовою рослинністю);

♦ ділянки нелісових земель лісового фонду (сільськогосподарського угіддя, водойми, болота, землі, зайняті під спорудами, тощо);

ділянки земель природоохоронного і соціально-культурного призначення у складі земель лісового фонду

Економічна (грошова) оцінка 1 га земель, вкритих лісовою рослинністю або призначених для заліснення, визначається на основі капіталізації сумарного нормативного середньорічного економічного доходу (ренти), який створюється, на відміну від земель сільськогосподарського призначення, під час виробництва деревини як основної продукції лісовировдування з урахуванням інших корисностей та послуг лісу. Таку методологію оцінки запропонували наші, вітчизняні, вчені і рекомендують її для використання в практичних цілях. Формула оцінки така:

де: К- економічна оцінка 1га лісових земель;

г - нормативний середньорічний економічний ефект (дохід) від вирощування деревини;

К! - коригувальний коефіцієнт, який враховує ефект від використання недеревної продукції та корисних властивостей лісів;

К, - коригувальний коефіцієнт, який враховує невідповідність фактичної лісистості території адміністративної області оптимальній;

Е - коефіцієнт капіталізації.

Строк капіталізації умовно прийнятий в терміні 50 років, що відповідає 2 % ставці плати за користування кредитом.

Нормативний середньорічний дохід (г) від вирощування лісу розраховується як різниця між оцінкою продукції та послуг, які можуть бути отримані в еталонному лісонасадженні за діючими цінами, та сумою нормативних витрат, що пов'язані з вирощуванням лісу за період обігу рубки, розрахованих за методом відносної вартості.

Економічна оцінка лісових насаджень

Об'єктами економічної оцінки лісових насаджень як джерела деревини є таксаційні виділи (ділянки) деревостанів, які виділені в межах типів лісорослинних умов за переважаючими породами (групи порід), бонітетами, класами віку, зрілості. Площі лісових насаджень, їх належність до лісотаксових зон, груп і категорій захисності лісів, лісотаксових поясів та розрядів лісових такс приймаються заданими матеріалів лісовпорядкування.

Оцінка лісових насаджень розраховується диференційовано за природними (лісорослинними)зонами, групами та категоріями захисності лісів, лісотаксовими поясами. В основу економічної оцінки насаджень покладається капіталізація нормативного середньорічного економічного ефекту (доходу) від їх використання як засобу виробництва, предмета природи і праці. Ця оцінка визначається за формулою:

де: Цян - економічна оцінка лісових насаджень відповідної породи, бонітету (типу лісорослинних умов), віку в певній природній (лісо-рослинній) зоні, гри;

- середній (очікуваний) запас деревини і породи на І гау віці рубки, відповідного бонітету, певного типу лісорослинних умов, відповідної лісорослинної зони, м3;

К. - коефіцієнт, що характеризує якість деревини і породи;

Е - норматив приведення за чинником часу (0,02);

Ті - період вирощування лісових насаджень, що дорівнює віку рубки 2-ої породи, років;

і,- вік насадження породи, що оцінюється, років;

Е — нормативний середньорічний коефіцієнт від вирощування (використання) їм деревини певного типу лісорослинних умов у відповідній рослинній зоні.

Нормативний середньорічний економічний ефект від використання їм3 деревини розраховується як різниця між оцінкою вартості даної деревини за діючими цінами та нормативними витратами, що пов'язані з її вирощуванням за період обігу рубки, розрахованими за методом відносної вартості.

Грошова оцінка земель лісового фонду і лісових ресурсів у цілому може використовуватись як вартість капіталу в лісовому господарстві, а ціна лісоземельної ділянки, виходячи з грошової оцінки, формується при купівлі-продажу з урахуванням попиту і пропозиції.

Оцінка водних ресурсів
Оцінка мінеральних ресурсів
8.3. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси сировини і палива (корисних копалин)
8.4. Характеристика природноресурсного потенціалу економічних районів.
Земельні ресурси
Лісові ресурси
Водні ресурси
Мінеральні ресурси
8.5. Ресурсозабезпечення і його значення для розвитку народного господарства країни
Земельні ресурси
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru