Регіональна економіка - Шевчук Л.Т. - Розділ 7. Методи дослідження розвитку та розміщення продуктивних сил

1. Актуальність вивчення теми. Володіння методами дослідження розвитку та розміщення продуктивних сил дає змогу отримувати нові теоретичні здобутки у цій царині знань і способи застосування їх на практиці.

2. Провідна ідея теми. Без знання методів розвитку та розміщення продуктивних сил неможливий прогрес у названій царині знань.

3. Головні завдання в освоєнні матеріалу. Навчитися застосовувати на практиці найрізноманітніші методи дослідження розвитку і розміщення продуктивних сил.

Метод - це спосіб або засіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного завдання, а методика - сукупність спеціально підібраних методів з метою практичного чи теоретичного пізнання дійсності.

Методика - сукупність технічних прийомів і організаційних форм для проведення наукового дослідження. Вона відрізняється від методології, що становить сукупність найістотніших елементів теорії (теорій), викладених у конструктивній, прийнятній для практики формі. Методологія - це теорія, переведена в алгоритм розв'язання конкретної проблеми.

Свідоме застосування науково обґрунтованих методів у межах певної методології є істотною умовою отримання нових знань. Застосування будь-якого методу передбачає володіння загальними принципами наукового мислення. Найважливіші з цих принципів:

1. Індукція - умовивід від фактів до гіпотези.

2. Дедукція - висновок за правилами логіки; ланцюжок умовиводів, ланки якого зв'язані логічною послідовністю.

3. Аналіз - розчленування об'єкта, явища на елементи.

4. Синтез - поєднання, з'єднання різних елементів об'єкта, явища воєдино.

5. Аналогія - відповідність, подібність об'єктів, явищ в окремих властивостях; умовивід про менш знаний об'єкт, явище з більш знаного, якщо вони входять в однорідну групу,

6. Експеримент - дослідне відтворення об'єкта пізнання, перевірка гіпотез.

7. Спостереження ' - цілеспрямоване вивчення, сприйняття, зумовлене визначеним завданням; систематичний збір даних з об'єкта, явища.

8. Порівняння - співвідношення між двома об'єктами, явищами, яке дає змогу виявити загальне й особливе.

Усі методи дослідження розвитку та розміщення продуктивних сил поділяються на традиційні й нові, або сучасні. Серед традиційних найважливіші:

1. Літературний. Суть його полягає у відборі й аналізі літературних джерел, що тією чи іншою мірою стосуються об'єкта, явища вивчення.

2. Описовий. Належить до найдавніших при вивченні розміщення видів економічної діяльності та розселення. У наш час широко застосовується описова статистика у вигляді наборів числових даних, що характеризують ту чи іншу ситуацію.

3. Статистичні методи розміщення продуктивних сил, зокрема метод статистичної оцінки - знаходження функціональних залежностей між значеннями факторних і результативних ознак, що застосовується для оцінки невідомих параметрів розподілу ймовірностей випадкових величин; метод статистичної перевірки гіпотез - система прийомів у математичній статистиці, призначених для перевірки відповідних дослідних даних гіпотез, які перевіряються; метод статистичних випробовувань (метод Монте-Карло) - дослідження властивостей об'єкта чи явища, що вивчається за допомогою спеціально організованого випробовування натурного об'єкта або його моделі з урахуванням штучних впливів, а також інші статистичні методи. При вивченні розвитку та розміщення продуктивних сил необхідно особливо враховувати природу статистики в процесі застосування статистичних методів у конкретних дослідженнях. Це детально висвітлено у праці Г. Кімбла "Як правильно користуватися статистикою".

Серед нових, або сучасних, методів дослідження розвитку і розміщення продуктивних сил на особливу увагу заслуговують такі методи:

1. Геопросторова парадигма - основний метод у дослідженні розміщення та розвитку продуктивних сил і в практично всіх регіональних дослідженнях. В основу геопросторової парадигми (наукова парадигма, чи парадигма науки - головні елементи знання, своєрідна система відліку, в межах якої мають місце конкретні явища та процеси) покладено географічний метод дослідження.

Цей метод специфічний і формується, на думку Е. Алаєва, як "триєдиний" підхід у дослідженні, що зумовлює дотримання територіальності, комплексності, конкретності. Застосування його неможливе без одночасного використання картографічного методу, який є, по суті, особливою формою ідеально-просторового моделювання.

2. Моделювання - загальнонауковий метод, що використовується в процесі вивчення дослідження розвитку та розміщення продуктивних сил. Об'єкт вивчається не безпосередньо, а за допомогою посередника - ідеальної (мисленнєвої), матеріальної (предметної) моделі чи особливої форми ідеально-матеріальної моделі, якою може бути, наприклад, карта (картосхема).

3. Картографічний метод належить до поширених методів дослідження розвитку та розміщення продуктивних сил. Відомий з давніх часів, але його можна відносити до сучасних, якщо розглядати як особливу форму просторового моделювання. Адже карта, картосхема - це логічна образно-знакова модель території, що цілеспрямовано відображає об'єкти, явища, зв'язки та взаємозалежності, котрі належать до цієї території.

Карта виконує двояку роль: вона є і результатом досягнутого рівня знань про територію, об'єкти і явища, які до неї відносяться, й інструментом пізнання, що дає змогу через умовиводи піднятись на вищу сходинку знань.

Просторовий аналіз
Факторний аналіз
Кластерний аналіз
Конструктивні економічні обчислення
Економіко-математичні методи і моделі
Комп'ютерна техніка
Частина II. Регіональна політика та розміщення продуктивних сил
Розділ 8. Природно-ресурсний потенціал як база розвитку продуктивних сил України
Фактори розвитку і розміщення продуктивних сил України
Розділ 9. Населення України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru