Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів - Малахова Ж.Д. - Вступ

Учитель - одна з найдавніших професій. Він, за великим рахунком, завжди був найшанованішим серед людей. Мабуть, немає такої людини, яка не пам'ятала б свого першого вчителя. Крім того, у кожного з нас був свій улюблений учитель, на якого б ми хотіли бути схожими.

Майстерність педагога залежить не тільки від його глибоких теоретичних знань, але й від методики, якою він користується у своїй викладацькій діяльності. Без оптимально обраної методики, що відповідає вимогам часу і своєрідності аудиторії, викладач не зможе переконливо донести свої думки до слухачів.

Особливою є праця педагога вищої школи. Він стикається у своїй діяльності з грамотними, допитливими людьми, які прагнуть опанувати вершини сучасних знань. Це вже особистості, що сформувалися, пройшли первинну соціалізацію в сім'ї, дошкільних установах та школі і яких слід виховувати й піднімати до свого рівня. Цього викладач досягає завдяки постійній роботі над собою щодо вдосконалення теоретичної підготовки і обраної методики подання знань, оскільки з часом остання може змінюватися.

Ось чому цей навчальний посібник є актуальним. Сьогодні ми не тільки живемо на відродженні епох, а й перебуваємо в гло-балізаційному, інформаційному просторі, що диктує нові вимоги і підходи до освіти.

Цей навчальний посібник містить три розділи і додатки. У першому розділі "Сучасні підходи до вищої освіти" розглянуто процес реформування освіти та соціальні наслідки, глобалізацію, а також практику дистанційного навчання, безперервної освіти, інституціоналізації навчальних дисциплін, відносин учителя й учня. У другому розділі "Нетрадиційне проведення лекцій" приділено увагу складанню лекцій-есе, використанню в лекціях міфів і сказань, билин і народної мудрості, прислів'їв і приказок, казок, сюжетів з художніх творів. Третій розділ "Підготовка та проведення практичних занять" присвячений насамперед практиці активних форм роботи зі студентами: складання робочих програм, методичних посібників з підготовки семінарів, тестів для контролю знань, використання психологічних тестів, складання тематичних кросвордів, розробка сценаріїв і маршрутів екскурсій, проведення ділових ігор і тренінгів.

У додатках подано авторські розробки підготовки й проведення активних форм навчання студентів і найбільш ефективні приклади, коли самі студенти залучені до методичної роботи.

Як свідчать численні соціологічні дослідження, студенти старших курсів виявляють зниження своєї активності: погіршується відвідуваність занять, виявляють інертність і слабку зацікавленість навчальним процесом. Частково це можна пояснити тим, що студенти починають працювати ще до закінчення навчання у вищих навчальних закладах.

Однак багаторічний досвід роботи зі старшокурсниками трьох університетів м. Запоріжжя свідчить, що на старших курсах активність студентів може бути високою. Студенти IV, V курсів університетів так само виявляють інтерес до досліджуваних проблем предмета, як і на перших курсах, якщо навчання проводиться в активній формі із застосуванням нетрадиційних методів навчання. Автори мають на меті поділитися своїм досвідом нестандартного проведення занять і сподіваються, що він багатьом буде корисний.

Цей навчальний посібник написаний в контексті педагогічного досвіду роботи в таких трьох університетах м. Запоріжжя: Запорізький національний університет (ЗНУ), Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ), Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління" (ГУ "ЗІДМУ"). Крім того, один з авторів, професор В.М. Огаренко, ректор ГУ "ЗІДМУ", є фундатором комерційного вузу ГУ "ЗІДМУ", а кандидат історичних наук, член-кореспондент Російської міжрегіональної академії наук соціальних технологій і місцевого самоврядування, доцент Ж.Д. Малахова ще до перебудови була викладачем Київської філії Московського авіаційного інституту з підготовки та перепідготовки авіаційних кадрів. Автори сподіваються, що їх досвід з нетрадиційних форм навчання буде цікавий широкому колу читачів.

Особливістю цього посібника є те, що більшість форм нетрадиційної підготовки та проведення лекцій і практичних занять із соціології можуть використати і викладачі інших суспільних дисциплін. Досвід нетрадиційних лекцій і практичних занять успішно може бути використаний викладачами філософії, демографії, етнографії, культурології, релігієзнавства, історії, а також таких дисциплін, як економіка, менеджмент, філологія тощо. У навчальному посібнику використано і деякі методичні розробки студентів, що підтверджує інтерес студентів до цього напряму.

Це не перша спроба видання навчального посібника з нетрадиційних методів навчання. Так, Ж.Д. Малахова (Івченко) ще в період роботи в Запорізькому машинобудівному інституті ім. В.Я. Чубаря (нині - ЗНТУ) розробила і видала в 1992 р. "Методичну розробку практичних занять з курсу "Соціологія праці й управління" для викладачів і студентів". Ця ж методична розробка була передрукована в книзі: Социология: Практикум / Сост. и отв. редакторы A.B. Миронов, Р.И. Руденко. - М.: Соц.-политич. журнал, 1993. - 249 с. З чиєїсь легкої руки вона потрапила й на сторінки Інтернету.

Пропонований навчальний посібник більш лояльно відображає весь досвід підготовки і викладання соціології у вузі. Крім того, автори використовували досвід викладачів соціології Харківського державного університету, які видали в 1997 р. за редакцією професора І.Д. Ковальової навчально-методичний посібник: Нетрадиционные методы преподавания социологии: Учебно-методическое пособие для преподавателей социологических дисциплин [123], а також у 2001 р. здійснили його перевидання [52].

Кожен викладач вищої школи є для студентів не лише людиною, яка передає знання, а й вихователем, наставником. Багатий досвід педагогічної практики одного з авторів цього видання підтверджує, що кожна лекція, яка проведена в аудиторії, повинна нести нові знання, нову інформацію, а також мати виховний характер. Адже викладач відповідає перед суспільством щодо того, яка особистість буде сформована у вищому навчальному закладі, якого громадянина отримає суспільство після закінчення вищої школи. У посібнику передано саме такий досвід виховання у студентів почуття особистої гідності, любові до Батьківщини, поваги до старшого покоління. Автори вважають, що подані в посібнику розробки лекцій і практичних занять, які мають виховний характер, будуть особливо корисними молодим викладачам у їх педагогічній діяльності.

У кожного викладача ВНЗ виробляється свій особистий стиль спілкування зі студентами. Автори не наполягають на тому, щоб усі викладачі копіювали їх досвід, але якщо хоч що-небудь буде для них корисним, то це буде успіхом цього видання.

Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам: доктору соціологічних наук, професору, завідувачу кафедри галузевої соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Юрію Івановичу Яковенку; доктору філософських наук, професору, завідувачу кафедри менеджмент організацій Запорізької державної інженерної академії Валентині Григорівні Воронковій; доктору соціологічних наук, професору, завідувачу кафедри соціології та соціальної роботи ГУ "ЗІДМУ" Станіславу Львовичу Катаєву, рекомендації яких значно поліпшили зміст цього видання.

Сподіваємося, що цей навчальний посібник приверне увагу викладачів і студентів ВНЗ України, а також тих, хто цікавиться викладацькою діяльністю. їх пропозиції послужать подальшому вдосконаленню змісту книги.

Розділ 1. Сучасні підходи до вищої освіти
Реформування освіти
Гуманізація та гуманітаризація освіти
Роль учених України
Глобалізація освіти
Комп'ютеризація освіти
Інституціоналізація навчальних дисциплін
Відносини між учителем та учнем
Різні форми власності в освіті
Безперервна освіта та перепідготовка кадрів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru