Фінансовий облік - Сук Л.К. - 6.8. Облік інших необоротних матеріальних активів

Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби".

За дебетом рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" відображаються надходження придбаних, створених, безоплатно одержаних інших необоротних матеріальних активів на підприємство(за первісною вартістю); сума витрат, пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів. За кредитом рахунку 11 відображаються вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активу, а також у разі часткової ліквідації об'єкта та сума їх уцінки.

Рахунок 11 має сім субрахунків:

- 111 "Бібліотечні фонди";

- 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи";

- 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди";

- 114 "Природні ресурси";

- 115 "Інвентарна тара";

- 116 "Предмети прокату";

- 117 "Інші необоротні матеріальні активи".

Кожний з цих субрахунків призначений для обліку відповідних груп інших необоротних активів.

На субрахунку 111 "Бібліотечні фонди" ведеться облік наявності та руху бібліотечних фондів.

Приклад.

Проведено підписку на газету "Урядовий кур'єр" та на журнал "Бухгалтерія в сільському господарстві". Спочатку суму за підписку відносять в дебет рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів". Потім щомісяця відповідні суми відносять у витрати на дебет рахунку 92 "Адміністративні витрати" з кредиту рахунку 39. Але можна списати всю суму за підлиску у витрати в момент її сплати, що відповідає вимогам податкового обліку. Одержані газети підшивають, журнали підбирають і обліковують позасистемно, тобто не відображають за рахунками бухгалтерського обліку.

Якщо на підприємстві створюється спеціальна бібліотека, тоді на кожне видання заводять картку і формують каталоги. У такому випадку у міру надходження видань їх оприбутковують у дебет субрахунку 111 "Бібліотечні фонди" з кредита субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" та інших, що залежать від порядку придбання бібліотечних фондів. Списують їх за актами, що складаються комісією на підприємстві.

На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів.

При видачі зі складу в експлуатацію малоцінні необоротні матеріальні активи з балансу не списують, а відображають як внутрішньогосподарське переміщення об'єктів за дебетом і кредитом субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи". Для розмежування цінностей, які знаходяться на складі та в експлуатації до субрахунку 112 доцільно ввести субрахунки такого порядку:

- 1121 "Малоцінні необоротні матеріальні активи на складі";

- 1122 "Малоцінні необоротні матеріальні активи в експлуатації".

Під час передачі об'єктів зі складу в експлуатацію потрібно за ними нараховувати амортизацію: дебет рахунків 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати" та інших і кредит субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів".

З експлуатації такі предмети списують на підставі акта: дебет субрахунку 132 і кредит субрахунку 1122. Одночасно донараховують відповідну суму амортизації: дебет рахунків 23,91, 92 і кредит субрахунку 132.

Амортизація за малоцінними предметами нараховується в порядку, прийнятому на підприємстві. Для цього можна нараховувати амортизацію в розмірі 50 % вартості об'єктів при видачі їх в експлуатацію, а решту 50 % вартості - при списанні об'єктів. Можна нараховувати також амортизацію в розмірі 100 % вартості об'єктів при видачі їх в експлуатацію.

На субрахунку 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди" ведеться облік експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд.

На субрахунку 114 "Природні ресурси" ведеться облік наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафти, газу тощо).

На субрахунку 115 "Інвентарна тара" ведеться облік наявності та руху інвентарної тари. До інвентарної тари належить багатооборотна тара тривалого використання, яка не видається під заставу, а постійно перебуває на підприємстві та використовується для зберігання матеріальних цінностей на складах або для забезпечення процесів виробництва чи реалізації (діжки, чани, цистерни, металеві ящики тощо). Ця багатооборотна тара тривалого використання називається інвентарною, тому що належить до інвентарних об'єктів, кожному з яких присвоюють індивідуальний інвентарний номер.

Обліковують інвентарну тару в інвентарних картках - на кожний інвентарний об'єкт заводиться окрема інвентарна картка.

Придбання інвентарної тари обліковують у складі капітальних інвестицій. За нею нараховують амортизацію як передбачено П(С)БО 7 "Основні засоби". Списують інвентарну тару в результаті ліквідації за актами, які складає комісія, або її продають. Операції з вибуття інвентарної тари відображають аналогічно як і за іншими видами основних засобів.

Неінвентарну тару обліковують у складі запасів.

На субрахунку 116 "Предмети прокату" ведеться облік наявності та руху активів, призначених для видачі напрокат.

На субрахунку 117 "Інші необоротні матеріальні активи" ведеться облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи". Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта цих активів.

За такими ж групами на окремих субрахунках ведуть бухгалтерський облік основних засобів, що не використовуються у виробничій діяльності, а також тих, що за договорами оренди цілісних майнових комплексів або фінансового лізингу (оренди) зараховані або зараховуються на баланс підприємства.

Основні засоби надходять на підприємство в порядку капітальних інвестицій, облік яких ведуть на рахунку 15 "Капітальні інвестиції". Оприбутковують об'єкти у склад основних засобів за актами в дебет рахунку 10 "Основні засоби" з кредиту рахунків 15,42 та інших.

Для обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів застосовується журнал № 4, а в сільському господарстві - журнал-ордер № 4А с.г.

6.9. Облік амортизації основних засобів
6.10. Облік витрат на ремонт основних засобів
6.11. Облік вибуття основних засобів
Розділ І. ЗАГАЛЬНИЙ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМЛІ, МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ.
СОНЯЧНА СИСТЕМА. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ
Сонячна система та її будова
Розвиток уявлень про форму Землі
Розміри земної кулі
Добове обертання Землі та його наслідки
Градусна сітка на карті та її елементи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru