Фінансовий облік - Сук Л.К. - 6.11. Облік вибуття основних засобів

Вибуття об'єктів основних засобів (списання з балансу) відбувається внаслідок їх продажу, ліквідації, безоплатної передачі, внеску до статутного капіталу, обміну при бартерних операціях, нестачі або невідповідності критеріям визнання активом.

Списують основні засоби на підставі таких документів:

- Акт на списання основних засобів (ф. 03-3);

- Акт на списання автотранспортних засобів (ф. 03-4);

- Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) (форма № ДБАСГ-3) - використовується в сільському господарстві;

- Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин) (форма № ДБАСГ-4) - використовується в сільському господарстві.

Кожне підприємство прагне раціональніше використовувати наявні основні засоби. Якщо основні засоби йому мало потрібні, неефективно використовуються, то це призводить до замороження коштів, зниження фондовіддачі. Зайве устаткування, яке не використовується на підприємстві, транспортні засоби, прилади, інструменти, робоча та продуктивна худоба можуть бути продані. Підприємство має право списувати з балансу морально застаріле, зношене і не придатне для дальшого використання устаткування, транспортні засоби, інвентар та інструмент, якщо відновлення цього майна не можливе, економічно не вигідне або воно не може бути реалізоване.

Для визначення об'єктів, які підлягають списанню, та оформлення необхідної документації на списання основних засобів за наказом керівника підприємства або власника створюють комісії. Вони здійснюють безпосередній огляд об'єкта, встановлюють причини списання, визначають можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів об'єкта, який списують, складають акти на списання основних засобів і подають їх (відповідно) на розгляд правлінню, керівнику чи власнику підприємства. При цьому комісія використовує відповідні документи: технічні паспорти, відомості бонітування тварин, акти аварії машин та ін. Списання будівель і споруд комісія оформляє актом.

При списанні тракторів, автомобілів, комбайнів, сільськогосподарських та інших машин комісія перевіряє технічний стан основних деталей, вузлів та конструктивних елементів, встановлює фактичний строк експлуатації і виробіток машин, причини дострокового зносу базових деталей тощо. На списання машин, обладнання і транспортних засобів оформляють акт.

Тварин основного стада вибраковують при втраті ними господарсько-корисних якостей: значному зниженні продуктивності, втраті племінної або робочої цінності, захворюванні невиліковними хворобами, а також через травматичні наслідки, старість або недостатню розвиненість, використовуючи матеріали ветеринарної служби. Оформляють вибракування тварин з основного стада актом.

Багаторічні насадження списують з балансу при повній втраті їх виробничого значення після закінчення біологічного періоду плодоношення, а також внаслідок стихійного лиха, або якщо подальша їх експлуатація економічно не вигідна (зрідженість насаджень понад 70 % від норми посадки рослин на гектарі, моральне старіння сортових насаджень тощо). При цьому складають акт. Протокол засідання комісії, акт інвентаризації та акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва затверджуються керівником підприємства.

Якщо основні засоби списують через стихійне лихо, передчасне зношення, аварії, то до актів додають копії документів, де вказані причини списання із зазначенням заходів, яких вжито щодо винуватця.

Після затвердження актів основні засоби розбирають і списують. Всі матеріальні цінності, одержані від ліквідації об'єктів, оприбутковують в господарстві за цінами можливого їх використання або реалізації.

Оформлені та затверджені в установленому порядку акти на списання основних засобів передають у бухгалтерію підприємства, де на їх основі провадять списання об'єктів.

Об'єкти, що вибули, списують за первісною вартістю за кредитом рахунку 10 "Основні засоби" або 11 "Інші необоротні матеріальні активи" за дебетом рахунків 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" - на суму зносу об'єкта, який вибуває, і дебету рахунку 97 "Інші витрати" - на залишкову вартість об'єкта. Витрати, пов'язані з вибуттям основних засобів, відносять у дебет рахунку 97, а доходи, одержані від вибуття основних засобів, показують за кредитом рахунку 74 "Інші доходи" (табл. 6.12).

Об'єкти, які планують продати, можуть бути перекласифіковані у групи, утримувані для продажу. П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" передбачає, що необоротний актив та група вибуття визнаються утримуваними для продажу у разі, якщо:

- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням;

- вони готові до продажу у їх теперішньому стані;

- їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу;

- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;

- їх продаж має високу ймовірність, зокрема якщо керівництво підприємства підготувало відповідний план або уклало твердий контракт про продаж, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості.

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

1. Реалізація основних засобів

1.1. Перекласифікація основних засобів в утримувані для продажу:

а) списано знос об'єкта

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

10 "Основні засоби"

4000

б) відображено залишкову вартість об'єкта

286 "Необоротні активи

та групи вибуття, утримувані

для продажу"

10 "Основні засоби"

6000

в) на дату балансу списано на витрати перевищення балансової вартості над чистою вартістю реалізації об'єкта

946 "Втрати від знецінення запасів"

286 "Необоротні активи

та групи вибуття, утримувані

для продажу"

1000

г) на дату балансу визнано дохід від збільшення чистої вартості реалізації об'єкта

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

1000

1.2. Реалізація перекласифікованих основних засобів:

а) списано балансову вартість об'єкта

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"

6000 1

б) відображено дохід від реалізації об'єкта

680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

7200

в) нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

641 "Розрахунки за податками"

1200

г) отримано оплату від покупця

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу"

7200

2. Ліквідація основних засобів

2.1. Списано залишкову вартість ліквідованого об'єкта

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби"

200

2.2. Списано знос за ліквідованим об'єктом

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

10 "Основні засоби"

1800

2.3. Проведено витрати за ліквідацією основних засобів

976 "Списання необоротних активів"

65 "Розрахунки за страхуванням", 66 "Розрахунки за виплатами працівникам", 23 "Виробництво"

50

2.4. Оприбутковані матеріальні цінності від ліквідації основних засобів

20 "Виробничі запаси"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

60

3. Передано основні засоби як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

3.1. Списано залишкову вартість переданих основних засобів

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

10 "Основні засоби"

2000

3.2. Списано знос переданих основних засобів

131 "Знос основних засобів"

10 "Основні засоби"

500

4. Нестача основних засобів

4.1. Списано залишкову вартість об'єкта

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби"

1000

4.2. Списано знос об'єкта

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

10 "Основні засоби"

3000

4.3. Нараховано відшкодування завданих збитків

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

1200

4.4. Відображено ПДВ

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

200

4.5. Надійшло в касу відшкодування

80 "Каса"

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" 12001

Період завершення продажу може бути продовжено на строк більше одного року, якщо це обумовлено обставинами, які перебувають поза контролем підприємства, що продовжує виконувати план продажу.

Отже, щоб перевести об'єкт основних засобів у групу, утримувану для продажу, необхідно враховувати всі зазначені вище умови. До цієї групи належать також об'єкти, придбані з метою продажу.

Основні засоби, визнані утримуваними для продажу, переводять із необоротних активів у оборотні і за ними припиняють нараховувати амортизацію.

Утримувані для продажу об'єкти на кожну дату балансу відображають за меншою з двох величин: балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації, якою вважають очікувану ціну реалізації активу в умовах звичайної діяльності, зменшену на очікувані витрати на завершення його виробництва та реалізації.

Якщо на дату балансу чиста вартість реалізації оборотного активу менша за його балансову вартість, то суму коригування (різницю) відносять на інші операційні витрати в дебет субрахунку 946 "Втрати від знецінення запасів" з кредиту субрахунку 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу"; а якщо навпаки - балансова вартість менша від чистої вартості реалізації, то на суму коригування показують інші доходи: дебет субрахунку 286 і кредит субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

Розділ І. ЗАГАЛЬНИЙ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ЗЕМЛІ, МАТЕРИКІВ І ОКЕАНІВ.
СОНЯЧНА СИСТЕМА. ФОРМА І РУХ ЗЕМЛІ
Сонячна система та її будова
Розвиток уявлень про форму Землі
Розміри земної кулі
Добове обертання Землі та його наслідки
Градусна сітка на карті та її елементи
Географічна широта і довгота
Місцевий, поясний час, лінія зміни дат
Річний рух Землі та його наслідки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru