Страхування - Базилевич В.Д. - ПЕРЕДМОВА

Ринкова економіка, маючи надзвичайно потужний потенціал розвитку, характеризується мінливістю, непередбачуваністю та ризиковістю. З розвитком ринкової економіки зростає потреба у підготовці фундаментальних підручників зі страхування, які ґрунтуються на новітніх теоретичних знаннях економічної природи страхування, розкривають закономірності та тенденції розвитку страхового ринку в умовах інтернаціоналізації та віртуалізації економічного життя.

Підручник, що пропонується читачам, підготовлений викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та провідними фахівцями - практиками страхової справи.

Оригінальна структура підручника, високий науковий рівень та логіка викладу матеріалу, розмаїття думок та аргументованість точок зору, сучасні трактування та багатий математичний

апарат, широка джерельна база, методичні знахідки - усе це вирізняє підручник з-поміж інших.

Автори приділяють належну увагу розкриттю сутності категорій та понять змісту страхування, досліджують його структуру, проблеми становлення та функціонування страхового ринку, механізму збалансованості попиту та пропозиції страхових продуктів, ролі держави та міжнародних страхових організацій у страховому бізнесі.

У підручнику розмежовуються поняття "особисте" та "особове" страхування, "продукт" і "послуга", "предмет страхового договору" і "об'єкт страхування" тощо. Автори підручника намагалися ґрунтовно аргументувати застосування певних понять та категорій, які найадекватніше відображають реалії страхового бізнесу, особливості його розвитку та суперечності.

Цей підручник вирізняється серед інших підручників та посібників високопрофесійним аналізом теоретичних та прикладних проблем здійснення актуарних розрахунків. Ціла частина підручника присвячена економіко-математичними моделям: індивідуальних позовів та процесів позовів, індивідуального та колективного ризиків, тривалості життя, банкрутства тощо.

Окрім того9 в підручнику використано досить значний обсяг первинного матеріалу з іноземних джерел, що дало можливість дослідити проблеми та перспективи розвитку європейського страхового ринку, а також страхових ринків Великої Британії, Франції, Німеччини, висвітлити історію становлення та стратегію розвитку страхової корпорації Великої Британії Ллойд.

Досить ґрунтовно, з належним використанням математичного апарату, висвітлюється ризик-менеджмент у страхуванні. Автори підручника переконливо показали можливості використання страхування як одного зі способів управління ризиками підприємства.

У підручнику розкриваються суперечності, властиві страховому ринку, між страховиком і страхувальником, індивідуальними і суспільними, національними і глобальними інтересами. Вивчаючи матеріал підручника, читач починає розуміти сутність, перспективи та тенденції розвитку страхування у світовій спільноті та в національних економіках, а також усвідомлює потребу в уніфікації страхового законодавства і водночас у збереженні національних особливостей у різних економічних системах.

Страховий ринок є одним із сегментів фінансового ринку, і в цьому аспекті з метою здійснення порівняльного аналізу форм, засобів та сили впливу держави на суб'єктів ринкового господарства в підручнику розкривається роль держави в регулюванні страхової і банківської діяльності та нагляді за нею.

Автори аналізують нові види страхування: ризики довірчого управління за іпотечного кредитування та житлового будівництва; медичне страхування; страхування додаткової пенсії. Досить ґрунтовно та широко представлено розділ страхування цивільної відповідальності.

Особлива увага в підручнику приділена перестрахуванню та співстрахуванню, виявленню проблем розвитку перестрахового ринку в Україні, вибору моделі цього ринку, розкриттю суперечностей, що виникають між інтересами страховика, перестраховика, страхувальника і держави за перестрахування ризикових видів страхування та перестрахування життя.

Підручник дає змогу самостійно розібратись у складних процесах страхування, збагачує знаннями глибинних процесів формування та функціонування ринкової економіки.

Для студентів, аспірантів, викладачів, представників державних структур та підприємців усіх рівнів.

Частина І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ
Розділ 1.ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
1.1. Історичні передумови виникнення та еволюція первинних форм страхування
1.2. Економічна природа, зміст та функції страхування. Місце страхування в економічній системі
1.3. Об'єкт, предмет, методи та методологія досліджень у страхуванні
1.4. Страховий фонд: зміст, структура, принципи формування та використання
Принципи формування та використання страхового фонду страховика
Значення страхування в сучасних умовах
Висновки
Навчальний тренінг
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru